ارزیابی خصوصیات لوبیا قرمز در شرایط تداخل علف‌های هرز با استفاده از مدل بولتزمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

چکیده
مصرف اصولی علف­کش­ها یکی از اهداف مهم کشاورزی پایدار محسوب می­شود. تحقق این هدف نیازمند دانش کافی ما از علف­های هرز و به­ویژه پدیده رقابت است. در همین جهت، به منظور بررسی اثر تداخل علف­های هرز بر برخی خصوصیات رشدی لوبیا قرمز آزمایشی به صورت طرح بلوک­های کامل تصادفی با 12 تیمار و 3 تکرار در سال 1390 در مرکز تحقیقات و منابع طبیعی استان همدان به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمارهای تداخل و کنترل علف­های هرز تا 0، 10، 20، 30، 40 و 50 روز پس از سبز شدن گیاه زراعی بود. به منظور بررسی روند خصوصیات گیاه زراعی از مدل بولتزمن استفاده گردید. ارتفاع گیاه زراعی در تیمارهای تداخل روندی کاهشی داشت، در حالی­که با افزیش دوره­های کنترل روندی افزایشی در ارتفاع گیاه زراعی مشاهده  شد. افزایش طول دوره تداخل تعداد گره­های ساقه اصلی را کاهش داد. همچنین .تداخل علف­های هرز تعداد شاخه­های فرعی در بوته را  تحت تاثیر قرار داد. این صفت در تیمارهای تداخل روندی نزولی و در تیمارهای کنترل روندی صعودی داشت. طول غلاف تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت، به­طوری­که تیمار تداخل کامل علف­های هرز کمترین مقدار طول غلاف (56/6  سانتی­متر) را ایجاد کرد. تجزیه رگرسیون رابطه معکوس معنی­داری را در سطح احتمال 1 درصد بین تجمع ماده خشک علف­های هرز و خصوصیات بررسی شده لوبیا  شامل ارتفاع، تعداد گره­ در ساقه اصلی، تعداد شاخه­های فرعی و طول غلاف نشان داد. بنابراین، علف­های هرز قادر هستند از طریق محدود کردن منابع محیطی، رشد و توسعه لوبیا را  کاهش دهند و متعاقباً عملکرد نهایی را متأثر سازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Traits of Dry Bean (Phaseolurs vulgaris L.) under Weed Interference Conditions Using Boltzmann Model

نویسندگان [English]

  • Hossein Ghamari 1
  • Goudarz Ahmadvand 2
چکیده [English]

 
Abstract
Proper application of herbicides is a major concern in sustainable agriculture. This issue depends on our knowledge about weed plants, especially weed-crop competition. Therefore, In order to evaluate the effect of weed competition on some dry bean’s traits an experiment was conducted in 2011. The experiment was a randomized complete block design with 3 replications. Treatments included weed-infested and weed-free periods until 0, 10, 20, 30, 40 and 50 days after crop emergence. In order to evaluate trends of dry bean’s traits Boltzmann model was fitted to the data. Crop height had a descending trend in weed-infested treatments, while it had an ascending trend in weed-free plots. Increase in duration of weed interference reduced main stem’s node formation of the crop. Weed interference affected crop’s number of branches. This trait had a descending trend in weed-infested plots, while it was ascending in weed-free treatments. Weed competition influenced pods length as well, so that the minimum value of this trait (6.56 cm) was observed in full season weed-free treatment. Regression analysis revealed a significant negative relationship between weed biomass accumulation and evaluated dry bean’s traits (height, number of nodes in main stem, number of branches and pods length) at 1% probability level. Therefore, weeds are able to restrict dry bean’s development and growth through constraining environmental essential resources in which consequently lead to a final yield reduction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Branches
  • Competition
  • Crop Height
  • Dry Matter
  • Number of Nodes
  • Pods length