تحلیل مقایسه‏ای بهره‏وری انرژی و راندمان کاربرد آب در سامانه‏های آبیاری تحت فشار و سطحی مطالعه موردی: تولید گندم در شهرستان اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، گروه مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار گروه مکانیزاسیون کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

4 استادیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیده
این مطالعه به منظور بررسی بهره‏وری انرژی و آب در سه مزرعه با مساحت 42 هکتار که دارای سامانه آبیاری تحت فشار بارانی و دو مزرعه دیگر با مساحت‏های 33 و 45 هکتار مجهز به سامانه آبیاری سطحی از نوع کرتی در منطقه شمال اهواز در سال زراعی 92-91 انجام شد. بخشی از داده‏ها با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری و بخش دیگر از طریق داده‏برداری عملی از مزارع بدست آمده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که بالاترین میزان مصرف انرژی مربوط به عملیات آبیاری بوده  که در مزرعه سامانه آبیاری بارانی به میزان 24/15334 مگاژول بر هکتار معادل 33 درصد، در مزرعه 33 هکتاری سامانه آبیاری سطحی به میزان 18/17544 مگاژول بر هکتار معادل 36 درصد و در مزرعه 45 هکتاری سامانه آبیاری سطحی به میزان 83/19089 مگاژول بر هکتار معادل 35 درصد را به خود اختصاص داده است. شاخص‏های بهره‏وری آب، بهره‏وری جزئی انرژی و راندمان کاربرد آب در مزرعه سامانه آبیاری بارانی به ترتیب برابر با 665/0 کیلوگرم بر متر مکعب، 45/2 کیلوگرم بر کیلووات ساعت و 14/2857 مترمکعب بر هکتار می‏باشند. این شاخص‏ها برای سامانه آبیاری سطحی در مزرعه 33 هکتاری به ترتیب برابر با 22/0 کیلوگرم بر مترمکعب، 76/4 کیلوگرم بر کیلووات ساعت و 10091 مترمکعب بر هکتار و در مزرعه 45 هکتاری به ترتیب برابر با 28/0 کیلوگرم برمترمکعب، 88/2 کیلوگرم بر کیلووات ساعت و 7750 مترمکعب بر هکتار برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of Energy Productivity and Water Application Efficiency in Sprinkler and Surface Irrigation Systems Case Study: Wheat Production in Ahwaz

نویسندگان [English]

  • Neda Bahrami Bavani 1
  • Houshang Bahrami 2
  • Nima Nasirian 3
  • Amir Soltani Mohammadi 4
چکیده [English]

Abstract
This study investigates energy productivity and water use efficiency in three separate farms, 42 hectare area equipped with sprinkler irrigation system, 33 and 45 hectare areas armed with surface irrigation system, in Ahwaz area through a 1-year period from 1391. Data were collected using face-to-face surveys from the farmers and practical operation examination in the farms. The results indicated the highest proportion of energy consumption was related to the operation of irrigation system. This energy was 15334.24 MJ.ha-1 equivalents to 33.24% for farm with sprinkler irrigation, 17544.18 MJ.ha-1 equivalents to 36.29% for the 33-hectare area, and 19089.83 MJ.ha-1 equivalents to 35.21% for 45-hectare area, respectively. The water productivity, partial energy productivity and water application efficiency were 0.665 kg.m-3, 2.45 kg.kWh-1 and 2857.14 m3.ha-1 in sprinkler irrigation system, respectively. In addition, the mentioned water and energy indexes for 33 and 45 hectare areas which were equipped with surface irrigation system were 0.22 kg.m-3, 4.76 kg.kWh-1, 10091 m3.ha-1 and 0.28 kg.m-3, 2.88 kg.kWh-1 and 7750 m3.ha-1 respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahwaz
  • Energy Productivity
  • Sprinkler Irrigation System
  • Surface Irrigation System
  • Water Application Efficiency
  • Wheat