تعیین الگوی کشت محصولات زراعی همسو با کشاورزی پایدار با رویکرد برنامه‏ریزی کسری خطی چند هدفی (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده

       بخش کشاورزی نقش مهمی در اقتصاد ملی، اشتغال‏زایی و تأمین غذای افراد جوامع مختلف دارد. در طول دهه‏های اخیر، رشد روزافزون جمعیت و لزوم تأمین امنیت غذایی، سبب افزایش فشار بر منابع طبیعی به خصوص در کشورهای در حال توسعه شده است. بنابراین، لازم است از منابع تولید در این بخش به بهترین شیوه‏‎ی ممکن استفاده شود تا ضمن کاهش مصرف این منابع، سودآوری و رفاه کشاورزان نیز افزایش یابد. شهرستان اردبیل به عنوان یکی از قطبهای کشاورزی استان اردبیل در وضعیت ناپایداری به لحاظ شاخصهای زیست محیطی نظیر میزان مصرف آب و کودها و سموم شیمیایی قرار دارد. از این رو در این مطالعه با استفاده از داده‏های مقطعی سال زراعی 95-1394 و بکارگیری رویکرد برنامه‏ریزی کسری با اهداف چندگانه، سطح بهینه تولید محصولات زراعی همسو با کشاورزی پایدار تعیین و با الگوی کشت فعلی منطقه مقایسه شد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش با استفاده سالنامه‏های آماری سازمان جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل جمع‏آوری شد. نتایج نشان داد که به‌منظور تحقق برخی اهداف پایداری نظیر کاهش مصرف نهاده‏های شیمیایی و آب لازم است در کوتاه مدت از بخشی از درآمد ناخالص کل تولیدات کشاورزی چشم‏پوشی شود، ولیکن با در نظر گرفتن هزینه‏های غیرمستقیم زیادی که عدم رعایت اصول پایداری بر جامعه و محیط کشاورزی تحمیل می‏کند، این کاهش در درآمد ناخالص کشاورزان قابل توجیه خواهد بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Cropping Pattern Consistent with Sustainable Agriculture by Multi Linear Fractional Programming Approach (Case Study: Ardebil County)

نویسندگان [English]

  • Shahla Davarpanah
  • Sedigheh Hashemi Bonab
  • Mohammad Khodaverdizadeh
چکیده [English]

The agricultural sector plays an important role in the national economy, employment and food security of various communities. During recent decades, population increasing growth and the need to food security increased pressure on natural resources especially in developing countries. Therefore, it is necessary to use the resources of production in this sector in the best way possible, while reducing the consumption of these resources, the profit and welfare of farmers also will increase. Therefore in this study, the optimal cropping pattern consistent with sustainable agriculture with cross section data of year 1394-1395 and using multi objective fractional programming approach in Ardebil county determined and compared with present cropping pattern. The required data were collected from statistical yearbook of agriculture organization. The results indicated that in order to achieve some sustainability goals such as reducing the use of chemical and water inputs, it is necessary to exclude part of gross income from total agricultural production in the short term. However, taking into account the many indirect costs that non-compliance with the principles of sustainability affects society and the agricultural environment, this reduction in the gross income of farmers can be justified.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ardebil
  • Optimal Cropping Pattern
  • Sustainable Agriculture
  • Fractional Programming
  • Sustainability
Amini Fasakhodi, A, Nouri SH. 2011. Sustainability Assessment and Cropping Pattern Determination in Farming Systems Based on the Optimization of Soil and Water Resources Utilization Using Non-linear Mathematical Programming Models. Journal of Water and Soil Science, 15 (55): 99-111. (In Persian).
Almasri, MN and Kaluarachchi JJ. 2005. Multi-criteria decision analysis for the optimal management of nitrate contamination of aquifers. Journal of Environmental Management, 74(4): 365-381.
 Ardabil Agricultural Jihad Organization .2016. Reports of Production Cost Information.
Azimi fard S, Zare Mehrjardi MR and Mehrabi Basharabadi H. 2013. Sustainability of Water Resources in Quchan County: Fractional Programming Approach. Agricultural Science and Sustainable Production, 3: 1-11. (In Persian).
Charnes AW, Cooper W. and Rhodes E. 1978. Measures the efficiency of decision making units, European Journal of Operational Research, 2: 428-449.
Daneshvar M, Shahnoushi N and Salehi Reza Abadi F, 2009. The determination of optimal crop pattern with aim of reduction in hazards of environmental, American Journal of Agricultural and Biological Sciences, 4 (4): 305- 310.
Davarpanah Sh, Hashemi Bonab S and Khodaverdizadeh M. 2016. Assessment and Comparison of Sustainable Agriculture Approach Using a Combination of AHP and TOPSIS. International Academic Journal of Economics, 3(9): 7-18.
Davoodi H and Maghsoodi T. 2011.Analysis of Potato Growers' Knowledge about Sustainable Agriculture, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 2:265-274. (In Persian).
Hosseinzad J, Namvar A, Hayati B and Pishbahar E.2014. Determination of Crop Pattern with Emphasis on Sustainable Agriculture in the Lands below the Alavian Dam and its Network. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production. 2: 41-54. (In Persian).
Keramatzadeh A, Chizari AH and Sharzeie G. 2011. The Role of water market in determining of agricultural water economic value with a positive mathematical programming (PMP) approach, Case Study: downstream of Bojnoord Shirindare dam, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 42: 29-44. (In Persian).
Kohansal MR and Firooz Zarea A. 2008. Determining optimal cultivation model corresponding with organic agriculture Application of Multiple-objective Linear Fuzzy Fractional Programming (Case study: North Khorasan province). Journal of Agricultural Economics and Development Research. 62: 1-31. (In Persian).
Koocheki A, Nassiri Mahallati M, Moradei R and Mansoori H. 2015. Assessing Sustainable Agriculture Development Status in Iran and Offering of Sustainability Approaches. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 4: 179-197. (In Persian).
Korfmacher KS. 2000. Farmland preservation and sustainable agriculture: Grassroots and policy connections, American Journal of Alternative Agriculture, 15: 37-43
Lara P and Stancu-Minasian I. 1999. Fractional programming: a tool for the assessment of sustainability. Agricultural Systems, 62:131-141.
Rastegaripour F, Sabohi Sabooni M .2012. Grey Fractional Programming: A New Experimental Approach in Sustainable Agriculture. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 1: 127-135. (In Persian).
Romero C and Rehman T. 1989. Multiple Criteria Analysis for Agricultural Decisions. Elsevier, Amsterdam.
Singh A, Panda SN. 2012. Development and application of an optimization model for the maximization of net agricultural return. Agricultural Water Management, l (115): 267- 275.
Zamani O, Sabohi Sabooni M. and Nader H. 2010. Determining Cropping Pattern Corresponding Sustainable Agriculture by Using Multi-objective Fuzzy Fractional programming: a Case of Piranshahar City. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production,  (4). 101-112. (In Persian).