تأثیر کاربرد چند دورة متوالی کودهای آلی و شیمیایی بر جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم و برخی ویژگی‏های رشد گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

برای بررسی تأثیر کاربرد سه و پنج دورة متوالی کمپوست زباله شهری و ورمی‏کمپوست با و بدون کودشیمیایی NPK بر میزان نیتروژن، فسفر و پتاسیم و برخی از ویژگی‏های رشدی گندم لاین N-8118 (Triticum aestivum line N-8118)، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات با طرح پایه بلوک‏های کامل تصادفی در 4 تکرار به‏صورت گلدانی اجرا گردید. در این طرح فاکتور اصلی 10 سطح کودی شامل: شاهد (بدون مصرف کمپوست و کودشیمیایی)، کودشیمیایی طبق آزمون خاک، چهار سطح کمپوست زباله شهری و 4 سطح ورمی‏کمپوست (20 و40 تن در هکتار با و بدون نصف کودشیمیایی NPK) و فاکتور فرعی کاربرد سه و پنج دوره متوالی آنها بود. نتایج نشان داد که غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم برگ و همچنین ارتفاع گیاه، تعداد پنجه، سطح برگ و مقادیر کلروفیل a و a+b گیاه در مرحله غلاف رفتن با کاربرد مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری و ورمی‏کمپوست نسبت به شاهد افزایش معنی‏داری یافت. بالاترین میزان سطح برگ بر اثر کاربرد پنج دورة متوالی 20 تن کمپوست زباله شهری همراه با نصف کود‏شیمیایی، بیشترین میزان کلروفیل a، b، a+b، شاخص کلروفیل برگ پرچم، تعداد پنجه و میزان نیتروژن برگ با کاربرد 40 تن ورمی‏کمپوست همراه با نصف کود‏شیمیایی و بیشترین تجمع فسفر و پتاسیم برگ نیز در تیمار 40 تن کمپوست همراه با نصف کود‏شیمیایی حاصل شد. ضمناً با افزایش دوره‏های مصرف کود از سه به پنج، غلظت فسفر، پتاسیم، کلروفیل a و a+b برگ پرچم افزایش یافت. بنابراین می‏توان بیان کرد که مصرف کودهای آلی بخصوص به‏شکل کمپوست شده اثرات مفیدی بر رشد گیاه و افزایش غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم برگ گندم خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

term Application of Organic and Inorganic Fertilizer on the Amount of Nitrogen, Phosphor and Potassium and Growth Characteristics of Wheat

نویسندگان [English]

  • Akram Sefidkoohi1 Ahmadpoor
  • Mahdi Ghajar Sepanlou
  • Mohammad Ali Bahmanyar
چکیده [English]

For investigate the effects of applying three and five continuous periods of municipal solid waste (MSW) and vermicompost (VC) with and without chemical fertilizer (CF) on the amount of nitrogen (N), phosphor (P) and potassium (K) and some growth characteristics of wheat (Triticum aestivum line N-8118), a pot experiment was conducted in split plot based on randomized complete block design with four replications. The main plots, was ten fertilizer levels including: control (without MSW and CF), chemical fertilizer based on soil test, 4 levels of MSW  and 4 levels of  VC (20 and 40 ton.ha-1 without and with half of CF) and sub plots are applying 3 and 5 continuous periods of fertilizers. Results showed that, concentration of leaf N, P and K and also, height, number of tillers, leaf surface and amount of chlorophylls (a and a+b) of plant in booting with applying MSW and VC caused significant increasing compared to control. The highest amount of leaf area was resulted with applying 5 continuous periods of 20 ton MSW with half of CF, the maximum amount of chlorophylls (a, b, total and SPAD), number of tillers and leaf nitrogen content with application 40 ton VC enriched with half fertilizer and also, the maximum amount of P and K accumulated in leaf in 40 ton MSW enriched with half fertilizer treatment. Meanwhile, concentration of P and K, flag leaf and content of leaf chlorophyll (a and a+b) increased with increasing fertilizer use periods from 3 to 5. Therefore, it can be concluded that applying organic fertilizers especially composted form would have, useful effects on plant growth and increasing the concentration of N, P and K of wheat leaf.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Municipal solid waste
  • Nitrogen
  • Phosphor
  • Potassium
  • Vermicompost
  • Wheat