کمینه کردن افت سیستم تمیزکننده کمباین با کنترل مواد غیردانه¬ای عبوری از شبکه ضدکوبنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

       با وجود اینکه متوسط افت کمباین در کشورهای پیشرفته 4 تا5 درصد تخمین زده می شود، متاسفانه براساس تحقیقات بعضی از پژوهشگران این عرصه، این مقدار برای کشور ایران تا 20درصد (حتی بیشتر) نیز گزارش شده است. برای داشتن حداقل افت، باید فرآیند عمل آوری محصول (برش، انتقال، کوبش، جداسازی و . . .) بهینه گردد. بیان معادلات رفتاری قسمت های مختلف، اولین قدم در عملی شدن این مهم می باشد. یکی از فرآیندهای مهم در عملیات برداشت غلات توسط کمباین، عبارت از کوبش مواد می باشد که تاثیر بیشتری بر عملکرد کمباین دارد. حداقل عبور مواد غیر دانه ای سبب کاهش بیش باری واحد تمیزکننده و کاهش افت این واحد و نیز کاهش آلودگی مخزن دانه به مواد غیردانه ای می شود. ارتفاع ساقه، شدت تغذیه، فاصله کوبنده و ضدکوبنده و سرعت دورانی کوبنده از عوامل کاری موثر در طراحی و کارکرد و افت کوبنده کمباین می باشند. در این راستا، یک آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار با کمباین سهند s68 انجام گرفت. متغیرهای های مستقل مد نظر عبارت بودند از: ارتفاع ساقه، نرخ تغذیه، نسبت ابتدای فاصله کوبنده به انتهای آن و سرعت کوبنده. عبور مواد غیردانه ای از شبکه ضدکوبنده نیز به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر هر چهار عامل روی عبور مواد غیردانه ای در سطح احتمال 01/0 معنی دار است. به طوری که میزان عبور مواد غیردانه با کاهش ارتفاع ساقه، کاهش شدت تغذیه، کاهش فاصله کوبنده و ضدکوبنده و افزایش دور کوبنده افزایش یافت. با وجود معنی دار بودن برخی از اثرهای متقابل عوامل، این اثرات اغلب از نوع تغییر در مقدار بودند. با توجه به معنی دار بودن اثر این چهار عامل روی عبور مواد غیردانه ای و برای بیان رابطه ریاضی متغیرهای مستقل (ارتفاع ساقه، نرخ تغذیه، مقدار فاصله  کوبنده و ضدکوبنده و سرعت کوبنده) با متغیر وابسته (میزان عبور مواد غیردانه ای) از رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس رگرسیون نشان داد که یک رابطه معنی داری در سطح احتمال 001/0 بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد.  در نهایت مناسب ترین مدل به برای میزان عبور مواد غیردانه ای (y3) به ترتیب زیر برآورد شد:
y3 =exp(c1x1+ c2x2+ c3x3+ c4x4)
که در آن x1، x2، x3 و x4 به ترتیب ارتفاع ساقه محصول، شدت تغذیه محصول، فاصله کوبنده و ضدکوبنده و سرعت کوبنده و c0، c1، c2، c3 و c4 ضرایب ثابت می باشند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Combine Cleaning System Losses Control by Using of MOG Feed Rate Through Concave

نویسندگان [English]

  • Ali Mirzazadeh
  • Shamsollah Abdollah Pour
  • Mohammad Moghaddam
  • Khosrow Mohammadi
چکیده [English]

      Although the mean of combine losses is about 4-5% in advanced countries, unfortunately in Iran is about 20% and higher. In order to obtain little loss it is necessary that product processes such as cutting, transporting, threshing, separation, etc. would be optimized. Expressing the equation of  different parts of harvesting is the first step. Threshing is one of these processes which has more effect on combine performance. Reduction of MOG passing from concave could reduce the load on shoes that would increase cleaning system efficiency and decrease foreign materials in bin. Cutting height, feed rate, threshing clearance rate and cylinder speed are parameters which were used in combine design and its performance evaluating too. In order to evaluating of these parameters effect on threshing performance, experiment was conducted in 4×3×3 factorial pattern with Randomized Blocks design. Independent variables in this experiment were cutting height, feed rate, threshing clearance ratio and rotational velocity of threshing cylinder. MOG passing from concave was considered as dependent variable. Results showed that the effects of treatments on dependent variable were significant but interaction effects of  them were not significant (P<0.01). As cutting height, feed rate and threshing clearance decreased, MOG passing increased. Also it (dependent parameter) was proportional with cylinder speed. Multiple regression was used to express relation between dependent and independent parameters. The most compatible model for MOG passing (y3) was as follows: y3 =exp(c1x1+ c2x2+ c3x3+ c4x4)   Which x1, x2, x3 and x4 were cutting height, feed rate, threshing clearance rate and speed of threshing cylinder respectively and c0, c1, c2, c3 and c4 were constants. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clearance ratio
  • Combine
  • cutting height
  • feed rate
  • threshing speed
  • MOG