اندازه¬گیری فعالیت آنزیمی بتا 1و3 گلوکاناز برون یاخته¬ای در جدایه¬های Trichoderma virens و انتخاب جدایه¬های برتر در کنترل بوته¬میری خیار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش چهار جدایه Trichoderma virens  از نظر میزان فعالیت آنزیمی بتا 1و3 گلوکانازی و همچنین کنترل کنندگی بیماری بوته میری خیار  (Phytophthora drechsleri) در شرایط گلخانه و آزمایشگاه بررسی شدند. . برای بررسی فعالیت آنتاگونیستی جدایه­های فوق، آزمایش­های گوناگونی به کمک روش متقابل و آزمون اثر مواد فرار انجام گرفت.  همچنین اثر pH (3، 5، 7، 8 و 9) و دما (5، 15، 20، 25، 30 و 40 درجه سانتی­گراد)  روی رشد جدایه­های تریکودرما بررسی شد. میزان رشد پرگنه­ای جدایه­های فوق در محیط کشت آب آگار دارای کربوکسی متیل سلولز(CMC)  نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و  دیده شد که میان میزان رشد پرگنه­ای جدایه­ها و میزان فعالیت بتا1و3 گلوکانازی مترشحه از آن­ها ارتباط مستقیمی وجود دارد. بطور کلی نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که گونه T. virens 304 و T. virens 414.8 در کنترل بیولوژیکP. drechsleri  تواناتر از دیگر جدایه­ها بوده. همچنین نتایج همبستگی میان درصد کنترل کنندگی و میزان فعالیت بتا 1و3 گلوکانازی مثبت ارزیابی شد، در نتیجه میان این دو شاخص رابطه مستقیمی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring of -1,3 Glucanase Activity in Trichoderma Virens Isolates and Selection of the Best Isolates for Biological Control of Cucumber Root Rot

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Zavvari
  • Nazazollah Sahebani
  • Hasan Reza Etebarian
چکیده [English]

In this study four isolates of  Trichoderma virens (T.virens 414, T.virens 414.8, T.virens 304 and  T.virens 404.4) were compared based on extra cellular β-1,3 glucanase production and biological control of root rot cucumber (Phytophthora drerchsleri) in laboratory and green house experiments.The in vitro potential of those isolates were evaluated against  P.drechsleri  through production of volatile and dual culture. The pH (3, 5, 7, 8, 9) and temperature effects(5, 15, 20, 25, 30, 40˚C) on Trichoderma mycelial growth were also evaluated. Colony growth rate of thease isolates were also studied in water agar culture medium containing carboxy methyle cellulose (CMC) and showed direct correlation with β-1,3 glucanase secretion. According to results T. virens 304 and T. virens 414.8  were the best isolates in biocontrol of . drechsleri. Result also showed direct correlation between β-1,3 glucanase secretion and inhibition growth of phytophthora  mycelium and reduction of phytophthora infection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • of β-1
  • 3 glucanase
  • Correlation
  • Biocontrol
  • cucumber root rot
  • Phytophthor a drechsleri