ارزیابی درصد میوه‌بندی و وضعیت سازگاری گرده‌افشانی در ارقام مختلف زردآلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، تبریز، ایران

چکیده

    خود ناسازگاری در درختان زردآلو (Prunus armeniaca L.) و نیاز به گرده­افشانی با سایر ارقام به ناپایداری در عملکرد درخت و عدم دستیابی به محصول تجاری منجر می­شود. اطمینان از نتیجه گرده­افشانی و تولید محصول پایدار در ارقام جدید نیازمند مطالعه سازگاری دانه گرده بین ارقام مختلف می­باشد. در این تحقیق، درصد میوه­بندی نهایی ژنوتیپ­های امیدبخش زردآلو پس از گرده­افشانی کنترل شده در شرایط مزرعه­ای طی دو سال متوالی مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین سازگاری آنها با استفاده از ردیابی لوله گرده درون مادگی به کمک میکروسکوپ فلئورسنت ارزیابی گردید. وجود حداقل یک لوله گرده در حال رشد درون تخمدان 96 ساعت پس از گرده­افشانی نشانه سازگاری و توقف رشد لوله گرده درون خامه نشانه ناسازگاری ژنوتیپ­های گرده­زا و گرده­گیرنده منظور شد. بر اساس نتایج این تحقیق، ژنوتیپ­های گرده­زای GER، Aybatan، HB190، NM177 و KOSH269 با ژنوتیپ­های گرده­گیرنده از سازگاری دانه گرده برخوردار بودند. با این حال، بیشترین درصد میوه­بندی نهایی در رقم Ordoubad90 با استفاده از دانه گرده ژنوتیپ­های NM177 و Aybatan، بیشترین درصد میوه­بندی نهایی در ژنوتیپ­های ASG و AD503 با استفاده از دانه گرده ژنوتیپ­های Aybatan و GER و نهایتا بیشترین درصد میوه­بندی نهایی در ژنوتیپ AD740 با استفاده از دانه گرده ژنوتیپ­های NM177 ، Aybatan و GER به دست آمد. در میان ژنوتیپ­های گرده­گیرنده، ژنوتیپ AD503 دارای پتانسیل باروری بیشتر (47% میوه­بندی) و رقم Ordoubad90 دارای پتانسیل باروری کمتری (23% میوه­بندی) بودند. همچنین، مشاهدات میکروسکوپی نتایج حاصل از ارزیابی میوه­بندی نهایی پس از گرده­افشانی کنترل شده در باغ را تایید نمود.      
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Fruit Set Percentage and Pollen Compatibility Status in Different Apricot Cultivars

نویسندگان [English]

  • Mohammad Zarrinbal 1
  • Bahram Baghban Kohnehrouz 2
  • ali soleimani 1
  • Jalil Dejampour 3
چکیده [English]

Self-incompatibility in apricot (Prunus armeniaca L.) trees and their need for pollination with other cultivars results in unsustainable yield and loss of traditional production. Study of pollen compatibility among different cultivars is needed to guarantee of fertility outcome and sustainable fruit production in new apricot cultivars. In current work, the final fruit set was studied for apricot promising genotypes after controlled cross-pollination in the field conditions in two successive years. Also, their (in) compatibility statues was evaluated by tracking of pollen tube growth through the ovary by fluorescent microscopy approach. The presence of at least one growing pollen tube inside the ovary 96 h after pollination was considered as the sign of compatibility, but block of pollen tube growth through the style was considered as the sign of incompatibility between pollinizer and recipient genotypes. According to our data, all of pollinizers include of GER, Aybatan, HB190, NM177 and KOSH269 were compatible with recipient genotypes. However, the most percentage of final fruit set in Ordoubad90 was achieved when it was pollinated with NM177 and Aybatan pollinizers, in ASG and AD503 genotypes were achieved when they were pollinated with Aybatan and GER pollinizers, and finally in AD740 genotype was achieved when it was pollinated with NM177, Aybatan and GER pollinizers. Additionally, AD503 had more (47% fruit set) but Ordoubad90 had less (23% fruit set) fertility potential among recipient genotypes. Also, microscopic observations confirmed the results of final fruit set following controlled cross-pollination in the field.       
 
    

کلیدواژه‌ها [English]

  • apricot
  • Final Fruit Set
  • Pollen Compatibility
  • Pollen Tube Growth
  • Sustainable production
Alburquerque N, Egea J, Perez-Tornero O and Burgos L. 2002. Genotyping apricot cultivars for self-(in) compatibility by means of RNase associated with S alleles. Plant Breeding, 121: 343-347.
Alonso JM and Socias i Company R. 2005. Self-incompatibility expression in self-compatible almond genotypes may be due to inbreeding. Journal of the American Society for Horticultural Science, 130:865–869.
Andres MV and Duran JM. 1998. Self-incompatibility in Spanish clones of apricot (Prunus armeniaca L.) tree. Euphytica, 101:349–355.  
Audergon JM, Guerriero R, Monteleone P and Viti R. 1999. Contribution to the study of inheritance of the character self-incompatibility in apricot. Acta Horticulturae, 488:275–280.  
Burgos L, Egea J, Guerriero R, Viti R, Monteleone P and Audergon JM. 1997. The self-compatibility trait of the main apricot cultivars and new selections from breeding programmes. Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 72:147–154.
Burgos L, Alburquerque N and Egea J. 2004. Review: Flower biology in apricot and its implications for breeding. Spanish Journal of Agricultural Research, 2(2):227-241.   
Burgos L, Perez-Tornero O, Ballester J and Olmos E. 1998. Detection and inheritance of stylar ribonucleases associated with incompatibility alleles in apricot. Sexual Plant Reproduction, 11:153–158.    
Burgos L, Berenguer T and Egea J. 1993. Self- and cross-compatibility among apricot cultivars. Hortscience, 28: 148-150.  
Colic S, Zec G, Fotiric Aksic M, Rahovic D and Jankovic Z. 2010. Evaluation of self-(in) compatibility in the almond (Prunus amygdalus Batsch) genotype population from the Slankamen Hill, Serbia. Archives of Biological Sciences, 62(4):973-979.
De Nettancourt D. 2001. Incompatibility and Incongruity in Wild and Cultivated Plants. (2nd Ed.) Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, Germany, 314 pp.   
Dejampour J, Rahnemoun H and Zarrinbal M. 2011. Investigation of main factors on bearing and blossoms hardiness of apricot cultivars in relative flowers biology. Acta Horticulturae, 966:51-55.
Dordevic M, Cerovic R, Nikolic D and Radicevic S. 2010. Unusual behavior of growing pollen tubes in the ovary of plum culture (Prunus domestica L.). Archives of Biological Sciences, 62(1): 137-142.   
Dordevic M, Cerovic R, Radicevic S and Nikolic D. 2014. Incompatible pollen tubes in the plum style and their impact on fertilization success. Genetika-Belgrade, 46(2):411-418.   
Egea J and Burgos L. 1992. Effective pollination period as related to stigma receptivity in apricot. Scientia Horticulturae, 52:77–83. 
Egea J and Burgos L. 1996. Detecting cross-incompatibility of three North American apricot cultivars and establishing the first incompatibility group in apricot. Journal of the American Society for Horticultural Science, 121(6):1002–1005.
Egea J and Burgos L. 1999. Apricot breeding at the C.S.I.C. in Murcia, Spain. Acta Horticulturae, 484: 179-181.  
Egea J, Garcia JE, Egea L and Berenguer T. 1991. Self-incompatibility in apricot cultivars. Acta Horticulturae, 293:285–293.   
Entani T, Iwano M, Shiba H, Che FS, Isogai A and Takayama S. 2003. Comparative analysis of the self-incompatibility (S-) locus region of Prunus mume: Identification of a pollen-expressed F-box gene with allelic diversity. Genes to Cells, 8, 203–213.
Faust M, Suranyi D and Nyujto F. 1998. Origin and dissemination of apricot. In: Janick J (Ed.), Horticultural Reviews. Vol 22.  John Wiley & Sons, Inc., pp. 225–266.
Fotiric-Aksic M, Rakonjac V, Nikolic D, Colic S, Milatovic D, Licina V and Rahovic D. 2014. Effective pollination period in "Oblacinska" sour cherry clones. Genetika-Belgrade, 46(3):671-680.  
Gharesheikhbayat R. 2010. Self-incompatibility in apricot (Prunus armeniaca L.); new achivements and molecular aspects of S-locus allele segregation. Ph.D. Thesis, Faculty of Agriculture, University of Bologna, Italy. 160 pp. 
Guerriero R and Bartolini S. 1995. Flower biology in apricot: main aspects and problems. Acta Horticulturae, 384:261–272.
Hajilou J, Grigorian V, Mohammadi SA, Nazemmieh A and Burgos L. 2006a. Pollen tube growth and fruit set percentage in two apricot cultivars under self and cross-pollination conditions. Iranian journal of Horticultural Science and Technology, 7(3): 147-156. (In Persian).    
Hajilou J, Grigorian V, Mohammadi SA, Nazemmieh A, Romero C, Vilanova S and Burgos L. 2006b. Self- and cross-(in) compatibility between important apricot cultivars in northwest Iran. Journal of Horticultural Science & Biotechnology,81:513–517.    
Halasz J, Pedryc A and Hegedus A. 2007. Origin and dissemination of the pollen-part mutated Sc haplotype which confers self-compatibility in apricot (Prunus armeniaca L.). New Phytologist, 176:792–803.  
Halasz J, Pedryc A, Ercisli S, Yilmaz KU and Hegedus A. 2010. S-genotyping supports the genetic relationships between Turkish and Hungarian apricot germplasm. Journal of the American Society for Horticultural Science, 135(5):410–417.  
Halasz J, Hegedus A, Szikriszt B, Ercisli S, Orhan E and Unlu HM. 2013. The S-genotyping of wild-grown apricots reveals only self-incompatible accessions in the Erzincan region of Turkey. Turkish Journal of Biology, 37, 733-740.
Hartman E, Levy C, Kern DM, Johnson MA and Basu A. 2014. A rapid, inexpensive and semi-quantitative method for determining pollen tube extension using fluorescence. Plant Methods, 10(3):1-6.  
Hu X, Zheng P, Ni B, Miao X, Zhao Zh and Li M. 2018. Population genetic diversity and structure analysis of wild apricot (Prunus armeniaca L.) revealed by SSR markers in the Tien-Shan mountains of China. Pakistan Journal of Botany, 50(2): 609-615.  
Ishimizu T, Inoue K, Shimonaka M, Saito T, Terai A and Norioka S. 1999. PCR-based method for identifying the S-genotypes of Japanese pear cultivars. Theoretical and Applied Genetics, 98, 961-967.  
Jacquemart AL. 2007. Methods for determining compatibility and pollinator efficiency in temperate fruit species. Fruit, Vegetable and Cereal Science and Biotechnology, 1(1):26-38.
Ledbetter CA. 2008. Apricots, in: Hancock JF. (Eds.), temperate fruit crop breeding. Springer, New York, pp. 39–82.  
Milatovic D and Nikolic D. 2007. Analysis of self-(in) compatibility in apricot cultivars using fluorescence microscopy. Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 82:170–174.
Milatovic D, Nikolic D and Krska B. 2013a. Testing of self-(in) compatibility in apricot cultivars from European breeding programmes. Horticultural Science (Prague), 40(2):65-71.
Milatovic D, Nikolic D, Fotiric-Aksic M and Radovic A. 2013b. Testing of self-(in) compatibility in apricot cultivars using fluorescence microscopy. Acta Scientiarum Polonorum-Hortorum Cultus, 12(6):103-113.  
Milatovic D, Nikolic D, Rakonjac V and Fotiric-Aksic M. 2010. Cross-incompatibility in apricot (Prunus armeniaca L.). Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 85:394–398.  
Molaie S, Soleimani A, Zeinolabedini M and Maleki B. 2014. Study of Self-Incompatibility in some Apricot (Prunus armeniaca L.) Genotypes Using Classic and Molecular Methods. Seed and Plant Improvement Journal, 30(4): 777-790. (In Persian).
Newbigin E, Anderson MA and Clark AE. 1993. Gametophytic self-incompatibility systems. Plant Cell, 5(10):1315–1324.   
Nikolic D and Milatovic D. 2010. Examining self-compatibility in plum (Prunus domestica L.) by fluorescence microscopy. Genetika-Belgrade, 42(2):387–396.  
Ortega E and Dicenta F. 2003. Inheritance of self-compatibility in almond: breeding strategies to assure self-compatibility in the progeny. Theoretical and Applied Genetics, 106(5):904-911.
Ortega E and Dicenta F. 2006. Self-fertilization in homozygous and heterozygous self-compatible almonds. Scientia Horticulturae, 109:288-292.
Ortega E, Egea J, Canovas JA and Dicenta F. 2002. Pollen tube dynamics following half- and fully-compatible pollinations in self-compatible almond cultivars. Sexual Plant Reproduction, 15: 47-51.   
Radicevic S, Maric S, Cerovic R and Dordevic M. 2013. Assessment of self- (in) compatibility in some sweet cherry (Prunus avium L.) genotypes. Genetika-Belgrade, 45(3): 939–952.  
Rasouli M, Arzani K, Eimani A and Fattahi Moghadam MA. 2010. An Investigation of the Pollination Compatibility of some Sweet Cherry Cultivars on ‘Zard Daneshkada’. Iranian Journal of Horticultural Science, 41(2): 143-152. (In Persian).    
Romero C, Vilanova S, Burgos L, Martinnez-Calvo J, Vicente M, Llacer G and Badenes ML. 2004. Analysis of the S-locus structure in Prunus armeniaca L. Identification of the S-haplotype specific S-RNase and F-box genes. Plant Molecular Biology, 56: 145-157.
Sanzol J. 2009. Genomic characterization of self-incompatibility ribonucleases (S-RNases) in European pear cultivars and development of PCR detection for 20 alleles. Tree Genetics & Genomes, 5: 393–405.
Sanzol J and Herrero M. 2002. Identification of self-incompatibility alleles in pear cultivars (Pyrus communis L.). Euphytica, 128: 325-331.
Sonneveld T, Tobbut KR and Robbins TP. 2003. Allele-specific PCR detection of sweet cherry self-incompatibility (S) allele S1-S16 using consensus and alleles-specific primers. Theoretical and Applied Genetics, 107(6), 1059-1070. 
Sutherland BG, Tobutt KR and Robbins TP. 2008. Trans-specific S-RNase and SFB alleles in Prunus self-incompatibility haplotypes. Molecular Genetics and Genomics, 279:95–106.
Tobutt KR, Boskovic R, Cerovic R, Sonneveld T and Ruzic DJ. 2004. Identification of incompatibility alleles in the tetraploid species sour cherry. Theoretical and Applied Genetics, 108(5):775–785.  
Vilanova S, Badenes ML, Burgos L, Martinez-Calvo J, Liacer G and Romero C. 2006. Self-compatibility of two apricot selections is associated with two pollen-part mutations of different nature. Plant Physiology, 142(2):629–641.   
Vilanova S, Romero C, Liacer G and Badenes ML, 2005. Identification of self (in)-compatibility alleles in apricot (Prunus armeniaca L.) by PCR and sequence analysis. Journal of the American Society for Horticultural Science, 130(6), 893-898.
Wang PP, Gao ZH, Ni, ZJ, Zhang Z and Cai BH. 2013. Self-compatibility in “Zaohong” Japanese apricot is associated with the loss of function of pollen S genes. Molecular Biology Reports, 40(11):6485-6493.  
Wu J, Gu C, Du YH, Wu HQ, Liu WS, Liu N, Lu J and Zhang SL. 2011. Self-compatibility of “Katy” apricot (Prunus armeniaca L.) is associated with pollen-part mutation. Sexual Plant Reproduction, 24(1):23-35.  
Xu J, Gao Zh and Zhang Zh. 2010. Identification of S-genotypes and novel S-RNase alleles in Japanese apricot cultivars native to China. Scientia Horticulturae, 123(4), 459-463.  
Zhang L, Chen XS. Chen MX, Zhang C, Liu X, Ci Z, Zhang H, Wu C and Liu C. 2008. Identification of self-incompatibility (S-) genotypes of Chinese apricot cultivars. Euphytica, 160, 241-248.       
Zhebentyayeva T, Ledbetter C, Burgos L and Llacer G. 2012. Apricot. In: Badenes ML and Byrne DH (Eds), Fruit Breeding. Springer, New York, pp 415-458.