نویسنده = J Semiromi1 Taei
تعداد مقالات: 3
2. تأثیر سیستم کشت مخلوط افزایشی بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص‌های سودمندی زوفا (Hyssopus officinalis) و اسفرزه (Plantago ovate Forsk)

دوره 30، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-17

10.22034/saps.2020.12284

زینب روزپیکر؛ مهرانگیز جوکار؛ جواد طایی سمیرمی؛ بهاره پارسا‌ مطلق


3. پهنه بندی آگرواکولوژیک گندم در حوضه آبریز بروجن: ارزیابی سیستم های زراعی دیم و آبی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-12

جواد طایی سمیرمی؛ احمد قنبری؛ ابراهیم امیری؛ عبدالعلی غفاری؛ براتعلی سیاهسر؛ شمس اله ایوبی