نویسنده = Sh Ayoubi
تعداد مقالات: 1
1. پهنه بندی آگرواکولوژیک گندم در حوضه آبریز بروجن: ارزیابی سیستم های زراعی دیم و آبی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-12

جواد طایی سمیرمی؛ احمد قنبری؛ ابراهیم امیری؛ عبدالعلی غفاری؛ براتعلی سیاهسر؛ شمس اله ایوبی