کلیدواژه‌ها = منابع کشاورزی
ارزیابی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در استان گلستان

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 197-215

راضیه شاهی مریدی؛ حسین کاظمی؛ بهنام کامکار


پهنه بندی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در ایران و ارائه راهبردهای پایداری

دوره 23، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 179-197

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ روح اله مرادی؛ حامد منصوری