اثر مثبت قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد رازیانه تحت تأثیر مواد آلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکدة کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 تحقیقات جنگل و مراتع کشور

چکیده

  قارچ‌های شبه میکوریز و مواد آلی نقش مهمی در مدیریت پایدار، حاصلخیزی و تولید بوم نظام‌های زراعی دارند. به منظور  بررسی اثر کودهای زیستی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد همزیستی ریشه با قارچ  در گیاه دارویی رازیانه، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل دو عاملی با استفاده از عامل‌های قارچ شبه میکوریزایی (تلقیح و عدم تلقیح) و تیمارهای کودی (90 کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی اوره، 10 تن کود دامی، 10 تن کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی: 5 تن کمپوست مصرف شده قارچ همراه با 5 تن کود دامی، و تیمار عدم کوددهی) در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی  با10 تیمار و سه تکرار در دو سال زراعی 1388 و 1389 به اجرا در آمد. نتایج نشان داد که تیمار کودی و قارچ بر عملکرد دانه، وزن خشک، تعداد چتر در بوته، وزن هزار دانه و درصد همزیستی معنی‌دار گردید. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد، وزن هزار دانه، تعداد چتر در بوته، وزن خشک و درصد همزیستی در تلقیح با قارچ شبه میکوریز حاصل شد. اثر متقابل تیمار تغذیه ای× قارچ بر هیچ یک از صفات اندازه گیری شده معنی دار نشد. بیشترین عملکرد دانه در سال زراعی 1388  به ترتیب در اثر کاربرد کود شیمیایی نیتروژنه  و تیمار عدم کوددهی و در سال زراعی 1389در تیمار  کمپوست حاصل از تولید قارچ خوراکی  و تیمار عدم کود دهی حاصل شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Posetive Effect of Fungi Piriformospora Indica on Fennel Yield, Yield Components under Effectorganic Organic Matter

نویسندگان [English]

  • E Jamshidi 1
  • A Ghalavand 2
  • F Sefidkon 3
  • E Mohammadi Goltaph 2
چکیده [English]

Application of of mycorrhiza-like fungi and organic matter have important role in crops productivity and yield. In order to study the effect of biofertilizers on yield, yield component  and root colonization in fennel (Foeniculum valgare Mill), an experiment was conducted in 2009 and 2010 growing seasons  , teratements  were mycorrhiza-like fungi (inoculated and non-inoculated) and fertilizer treatment (nitrogen ( 90 kg ha-1 N ), cattle manure (10 t ha-1),  mushroom spend compost ( 10t ha-1 ), integrated cattle manure with mushroom spend compost (5t ha-1 CM+ 5t ha-1 SCM) and without manure). The treatments were arranged as factorial in a randomized complete blocks design with ten treatments and three replications. Results showed that treatment manure and fungi significantly affected yield, dry matter, No.  Umbel at the each plant, 1000 seed weight and root colonization. Also results shown that the highest yield, 1000 seed weight, umbel at the each plant, dry matter and root colonization were obtained with mycorrhiza-like Fungi. Interaction of fungi ´ nutrition systems was negligible affected all of measured traits. In year 2008 the highest and the lowest yield were obtain from chemical fertilizer and treatment without manure. In year 2009 the highest and the lowest yield were obtain from treatment spent compost mushroom and without manure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fennel, Organic matter, Piriformospora indica
  • yield and yield component