ارزیابی تأثیر پرورش تعداد متفاوت اردک درشالیزار برمیزان عملکرد ارقام برنج (.Oryza sativa L) منطبق با زراعت ارگانیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

به منظور ارزیابی تأثیر پرورش تعداد متفاوت اردک در شالیزار با هدف مدیریت تلفیقی آفات و منطبق با زراعت ارگانیک بر عملکرد ارقام برنج (Oryza sativa L.)، آزمایشی در سال زراعی91-1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری پیاده گردید. این آزمایش به صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. در این آزمایش عامل اصلی تعداد اردک در سه سطح (شامل شاهد، 400 و 800 تعداد اردک در هکتار) و عامل فرعی رقم برنج در سه سطح (شامل طارم به عنوان رقم محلی، شیرودی و قائم به عنوان ارقام اصلاح­شده) بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس بیانگر وجود تأثیر کاملاً معنی­دار تعداد اردک، رقم  و برهمکنش آن­ها بر صفات تعداد پنجه، تعداد دانه پوک و پر، تعداد دانه در خوشه، عملکرد بیولوژیکی، طول خوشه، روز تا 50 درصد
گل­دهی و عملکرد شلتوک ارقام برنج بود. همچنین اثر رقم و برهمکنش آن با تعداد اردک در صفت روز تا رسیدگی کامل معنی­دار بود. نتایج به دست آمده نشان داد که بالاترین مقادیر صفات تعداد پنجه، تعداد پنجه بارور، تعداد دانه پر، تعداد دانه در خوشه، طول خوشه، عملکرد بیولوژیکی، روز تا 50 درصد گل­دهی، روز تا رسیدگی کامل و عملکرد شلتوک مربوط به تیمار 800 تعداد اردک در هکتار بوده است. در میان ارقام مورد بررسی در این آزمایش، بالاترین مقادیر تعداد پنجه (23 عدد پنجه در کپه)، روز تا 50 درصد گل­دهی (104 روز) و رسیدگی کامل (136 روز)، عملکرد بیولوژیکی (7/13 تن در هکتار) و عملکرد شلتوک (3/5 تن در هکتار) مربوط به رقم شیرودی و طول خوشه (28 سانتی­متر)، تعداد دانه پر (125 عدد دانه در خوشه)، تعداد پنجه بارور (19 عدد در کپه) و تعداد دانه در خوشه (132 عدد) مربوط به رقم طارم و در تیمار 800 تعداد اردک در هکتار مشاهده گردید. در مجموع نتایج نشان داد که رقم طارم و شیرودی، به همراه تراکم 800 قطعه اردک در هکتار را می­توان به عنوان بهترین تیمار برای مناطقی با شرایط اقلیمی مشابه در کشت ارگانیک برنج، برای دستیابی کشاورز به عملکرد اقتصادی بالاتر معرفی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of Different Duck Number on Yield of Rice Cultivars (Oryza sativa L.) Based Organic Farming

نویسندگان [English]

  • M Mohammadi 1
  • H Pirdashti 2
  • Gh Aqajani Mazandarani 1
  • SY Mosavi Toghani 1
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of duck number on paddy yield and yield components of tree rice cultivars, an experiment was conducted at Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran, during 2011. Experiment was arranged as split plot based randomized complete block design with four replicates. Main plots were duck number at three levels (control, 400 and 800 pieces ha-1) and sub plot were rice cultivars (Tarom as traditional cultivar and Shirodi and Ghaem as improved cultivars). Results of ANOVA showed that there were significant differences between duck, cultivar and duck × cultivar in terms of tiller number, filled and unfilled grain number, grain number per panicle, biological yield, panicle length, days to 50% flowering and paddy yield. Maximum tiller number, fertile tiller number, filled and total grain number, panicle length, biological yield, days to 50% flowering and maturity and paddy yield were belonged to 800 ducks per hectare. The highest tiller number (23 tiller per hill), days to 50% flowering and maturity (104 and 136 days respectively), biological yield (13.7 ton ha-1) and paddy yield (5.3 ton ha-1) were recorded in Shirodi. By contrast, 800 duck per hectare in Tarom produced the highest panicle length (28 cm), filled grains per panicle (125 number), fertile tiller number (19 number) and total grain number (132 number). In conclusion, organic rice-duck farming using 800 ducks per hectare in Tarom and Shirodi cultivars could be recommended for similar regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Duck number
  • Organic Farming
  • Paddy yield
  • Rice
زمانی­محور، م.، اصفهانی، م.، هنرنژاد، ر. و قلی­پور مهرزاد،  ا، 1385. بررسی روابط هم بستگی سرعت و دوره پرشدن دانه با اجزای عملکرد و سایر صفات فیزیولوژیک در ارقام برنج. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، جلد 10، شماره 4. صفحه­های 213-225.
صبوری، ح.، عبدالمجید، ر.، میر­محمدی­میبدی س. ­ع.، اصفهانی، م. و کاوسی، م، 1383. مقایسه مدل های رگرسیون لجستیک، تکه ای و خطی در تخمین سرعت و طول دوره موثر پرشدن دانه ارقام برنج در آرایش های مختلف کاشت. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 35، شماره 3. صفحه­های 603-612.
قلی­پور مهرزاد، ا.، علی­اکبر، ع. و محمدصالح، م، 1383. بررسی تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ارقام مختلف برنج. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 35، شماره 3. صفحه­های 973-981.
مصطفوی­راد، م. و طهماسبی­سروستانی، ز، 1382. ارزیابی اثرات کود نیتروژنه بر عملکرد، اجزای عملکرد و انتقال مجدد ماده خشک در سه ژنوتیپ برنج. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، جلد 10، شماره 2. صفحه­های 21-31.
مهدوی، ف.، اسماعیلی، م­. ع.، فلاح، ا. و پیردشتی، ه، 1384. مطالعه خصوصیات مورفولوژیک، شاخص­های فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ارقام بومی و اصلاح شده برنج. مجله علوم زراعی ایران، جلد 7، شماره 4. صفحه­های 280-298.
نوربخشیان، ج. و رضائی، ع. ­م، 1378. مطالعه همبستگی صفات و تجزیه علیت عملکرد دانه در ارقام برنج. مجله علوم زراعی ایران، جلد 1، شماره 2. صفحه­های 121-133.
نیکنژاد، ی.، ضرغامی، ر.، نصیری، م. و پیردشتی، ه، 1386. اثر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه چند رقم برنج. مجله نهال و بذر، جلد 23، شماره 1. صفحه­های 113-123.
هنرنژاد، ر، 1381. بررسی همبستگی بین برخی از صفات کمی برنج با عملکرد دانه از طریق تجزیه علیت. مجله علوم زراعی ایران، جلد 4، شماره 1. صفحه­های 25-31.
Annicchiarico P and Pecetti L, 2010. Forage and seed yield response of Lucerne cultivars to chemically weeded and non-weeded managements and implications for choice in organic farming. Eur. J. Agron. 33: 74-80.
Flohre A, Rudnick M, Traser G, Tscharntke T and Eggers T, 2011. Does soil biota benefit from organic farming in complex vs. simple landscapes. Agric. Ecosyst. Environ. 141: 210-214.
Fumiaki T, Takuya T and Kazuhiko E, 2003. Nitrogen balance in the paddy field of the aigamo-paddy cultivation (part 2). Jpn. J. Soil. Sci. Plant. Nutr. 74: 73-75.
Gabriel D and Tscharntke G, 2007. Insect pollinated plants benefit from organic farming. Agric. Ecosyst. Environ. 118: 43-48.
Goh B, Song Y and Manda M, 2001. Effect of duck free-ranging density on duck behavior pattern and rice growth and yield under a rice-duck farming system in paddy field. Kor. J. Environ. Agric. 20(2): 86-92.
Gan DX, Huang H and Jiang TJ, 2005. Decrease in CH4 emission and its mechanism in no-tillage rice-duck complex system. Rural. Ecosyst. Environ. 21(2): 1-6.
Hossain ST, Ahmed GJU, Islam MR and Mahabub AA, 2002. Role of ducks in controlling weeds and insects in integrated rice-duck farming. Banglad. J. Environ. Sci. 6(2): 424-427.
International Rice Research Institute (IRRI). 2002. Find out how the qualities of rice are evaluated and scored in this authoritative sourcebook. Standard Evaluation System for Rice. p. 1-54.
Isobe K, Asano H and Tsuboki Y, 1998. Effects of cultivation methods on the emergence of weeds and the growth and yield of paddy rice, with special reference to aigamo ducks. Jpn. J. Crop Sci. 67(3): 297-301.
Jorgen E, Askegaard M and Rasmussen A, 2009. Winter cereal yields as affected by animal manure and green manure in organic arable farming. Eur. J. Agron. 30: 119-128.
Kim HD, Park JS. Bang KH, Cho YC, Park KY, Kwon KC and Rhoe YD, 1994. Rice growth and yield response in a rice/duck farming system in paddy fields. Kor. J. Crop Sci. 39(4): 339-347.
Li CF, Cao CG, Wang JP, Zhan M, Yuan WL and Shahrear A, 2008. Nitrogen losses from integrated rice-duck and rice-fish ecosystems in southern China. J. Plant and Soil. 307: 207-217.
Lopes AR, Faria C, Fernandez AP, Cepeda CT, Manaia CM and Nunes OC,2011. Comparative study of the microbial diversity of bulk paddy soil of two rice fields subjected to organic and conventional farming. J. Soil Biol. Biochem.43:115-125.
Macfadyen S, Gibson R, Raso L, Sint D, Traugott M and Memmott M, 2009. Parasitoid control of aphids in organic and conventional farming systems. Agric. Ecosyst. Environ. 133: 14-18.
Miller BC, Hill JE and Robert SR, 1991. Plant population effects and in water seeded rice. Agron. J. 83: 291-297.
Mohammadi M, Pirdashti H, Aghajani Mazandarani G and Heydarzade A, 2011. The role of duck in biocontrol of weeds in organic rice-duck farming. Int. Conf. on Indigenous Knowledge for Biodiversity Conserv. Kerman (ICST). 14-15 Dec. 2011. IRAN. p. 36-40.
Nematzade GA, and Kiani G, 2007. Agronomic and quality characteristics of high-yielding rice lines. Pakistan J. Biol. S. 10(1): 142-144.
Nemecek T, Dubois D, Huguenin EO, Gaillard G, 2011. Life cycle assessment of Swiss farming systems: Integrated and organic farming. Agric. System. 104: 217-232.
Quan GM, Zhang JE and Huang ZX, 2005. Review on the ecological effects of integrated rice-duck farming system. Chinese Agric. Sci. Bull. 21(5): 360-365.
Roh KA, Kim MK, Ko BG, Kim GY, Shim KM and Lee DB, 2005. Evaluation of the influence of the rice-duck farming system on regional environment at hongsung area. The East and Southeast Asia Federation of Soil Sci. Soc. 16: 651-652.
Shengmiao YO, Younan Z, Qiuying P, Gang X and Dehai J, 2005. Effects of rice-duck farming system on Oryza sativa growth and its yield. China. J. Applied Ecol. 16(7): 1252-1256.
Wang JP, Cao CG, Jin H and Liu FH, 2006. Effects of rice-duck farming on aquatic community in rice fields. Sci. Agric. Sinica. 39(10): 2001-2008.
Wang QS, Huang PS, Zhen RH, 2004. Effect of rice-duck mutualism on nutrition ecology of paddy field and rice quality. Chin. J. Appl. Ecol. 25(4): 639-645.
Wang H, Huang H, Yang ZH and Liao XL, 2003. Integrated benefits of rice-duck complex ecosystem. Rural Ecol. Environ. 19: 23-26.
Wang H, Huang H, Yang ZH and Liao XL, 2003. Studies on integrated benefits of wetland rice-duck complex ecosystem. Rural Ecol. Environ. 3: 45–48.
Yang ZP, Liu XY, Huang H, Liu DZ, Hu LD, Su W and Tan SQ, 2004. A study on the influence of rice-duck intergrowth on spider, rice diseases, insect and weeds in rice-duck complex ecosystems. Acta. Ecol. Sinica. 24: 2756-2760.
Yang ZH, Huang H and Wang H, 2004. Paddy soil quality of a wetland rice-duck complex ecosystem. China. J. Soi1 Sci. 35(2): 117-121.
Yu SM, Ouyang YN, Zhang QY, Peng G, Xu DH and Jin QY, 2005. Effects of rice-duck farming system on Oryza sativa growth and its yield. Chin. Appl. Ecol. 16(7): 1252-1256.
Zhang JE, Xu R, Chen X and Quan G, 2009. Effects of duck activities on a weed community under a transplanted rice-duck farming system in southern China. Weed Biol. Manag. 9: 250-257.
Zhang JE, Lu JX, Zhang GH and Luo SM, 2002. Study on the function and benefit of rice-duck agro ecosystem. Ecol. Sci. 21(1): 6-10.