افزایش تحمل گیاهچه‌های ذرت به تغییرات دما از طریق همزیستی با سه گونه میکوریزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده زیست شناسی و پژوهشکده علوم زیستی دانشگاه دامغان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

تغییر اقلیم یکی از چالش‌های پیش روی کشاورزی است که اولین نمود آن تغییرات دمایی است. به منظور بررسی افزایش تحمل گیاهان ذرت به تغییرات دما از طریق همزیستی با سه گونه میکوریزا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه دامغان در سال 1391 اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل گونه‌های مختلف میکوریزا (شامل   Acaulospora longula ،Glomus moseae، Glomus claroideumو عدم تلقیح میکوریزا) و دما (10، 25 و 40 درجه سانتی‌گراد) بود. گیاهان پس از 3 هفته رشد در دمای 25 درجه سانتی‌گراد، به منظور اعمال تنش دمایی در دمای 10 و 40 درجه سانتی‌گراد در اتاقک رشد قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که افزایش و کاهش دما نسبت به 25 درجه سانتی‌گراد کاهش وزن تر و خشک گیاهان ذرت، طول برگ و ساقه، میزان کلروفیل a، b و کلروفیل کل را در پی داشت، که این کاهش‌ها در گیاهان تلقیح شده با میکوریزا کمتر بود. در دماهای پایین (تنش سرمایی) تلقیح با میکوریز هیچ تاثیری را از حاظ صفات ریخت شناسی در بر نداشت. گونه‌های مختلف میکوریزا افزایش میزان کارتنوئید را نسبت به گیاهان تلقیح نشده به دنبال داشتند. بالاترین میزان کارتنوئید در گیاهان تلقیح شده با G. moseae مشاهده شد که تفاوت معنی‌داری با گونه A. longula نداشت. تنش دمایی، باعث کاهش میزان آنتوسیانین و تلقیح میکوریزایی منجر به افزایش آن شد. تنش دمایی، کاهش میزان فلاونوئیدها را در برداشت که این کاهش در گیاهان تلقیح شده با میکوریزا کمتر بود. میزان پراکسید هیدروژن و مالون دی آلدهید تحت تنش افزایش یافت، که گونه‌های G. moseaeو claroideum G.در کاهش آنها نسبت به A. longula موفق‌تر بودند. میزان ترکیبات فنلی گیاهان ذرت در تلقیح با گونه‌های میکوریزا نسبت به گیاهان شاهد، 23-17 درصد کاهش داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elevated the Tolerance of Maize Plants to Temperature Changes through symbiosis with Three Species of Mycorrhiza

نویسندگان [English]

  • M Khorshidi 1
  • B Bicharanlou 2
  • M Bagheri 3
چکیده [English]

Climate change is one of the future challenges of agriculture that the first sign is changes in temperature. In order to elevated the resistance of maize plants to temperature changes through inoculation with three species of mycorrhiza a factorial experiment was performed in completely randomized design in research laboratory of university of Damghan. The factors were included mycorrhiza species (Acaulospora longula, Glomus moseae, Glomus claroideum, and no inoculation with mycorrhiza) and temperature (10˚, 25˚, and 40˚C). In order to temperature stress, the plants were placed in the growth chamber after 3 weeks growth in 25˚ C. The results showed that temperature stress (10˚, 40˚C) was caused to decrease the fresh and dry weight of plants, leaf and plumule length, content of chlorophyll a, b, and total. This decreasing in inoculated plants was lower than no inoculated plants. The mycorrhiza species were followed increase the carotenoid content. The highest of carotenoid content was observed in inoculated plants with G. moseae. Temperature stress, inoculate with mycorrhiza were caused the increase and decrease of Antocyanine, respectively. In addition to, temperature stress was decreased the flavonoids, that this decreasing was lower in inoculated plants. H2O2 and MDA were increased under temperature stress. The species of G. moseae, G. claroideum in decrease of H2O2 and MDA were more successful than A. longula. Phenolic compounds of maize plants inoculated with mycorrhiza 17-23% have decreased as compared to control plants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • A.longula
  • G.claroideum
  • G.moseae
  • MDA
  • Symbiosis