بررسی اثر کاربرد مقادیر مختلف سوپرجاذب تحت رژیم های آبیاری متفاوت بر رشد و تحمل کم آبی در کشت دوم بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده

برای بررسی اثر تنش کمبود آب روی عملکرد، اجزای عملکرد، میزان کلروفیل و تنظیم کننده­های اسمزی در بابونه­آلمانی و تاثیر کاربرد پلیمرهای سوپرجاذب در کاهش اثرات خشکی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی و در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه در سال 1387 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل تنش کمبود آب (آبیاری پس از 50، 100، 150 و 200 میلی­متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) و مقادیر پلیمر سوپرجاذب (0، 60، 120، 180، 240 و 300 کیلوگرم در هکتار) بود. تجزیه واریانس داده­ها اثر آبیاری را روی عملکرد کاپیتول، تعداد کاپیتول در بوته، قطر کاپیتول و ارتفاع نهنج معنی­دار و روی وزن هر کاپیتول و میزان قندهای محلول غیرمعنی­دار نشان داد. درحالیکه اثر پلیمر سوپر جاذب روی عملکرد کاپیتول، تعداد کاپیتول، قطر کاپیتول، ارتفاع نهنج، وزن هر کاپیتول و میزان کل کربوهیدرات­های محلول غیرمعنی­دار شد. اثر متقابل آبیاری و پلیمر سوپر جاذب روی عملکرد بیوماس کل، میزان کلروفیل b, a ، کلروفیل کل و پرولین معنی­دار شد. بیشترین و کمترین عملکرد کاپیتول (83/116 و 98/75 کیلوگرم در هکتار)، قطر کاپیتول (544/0 و 497/0 سانتی­متر) و ارتفاع نهنج (676/0 و 568/0 سانتی­متر) به­ترتیب از تیمارهای آبیاری پس از 50 و 200 میلی­متر تبخیر به­دست آمدند، ولی بیشترین و کمترین تعداد کاپیتول هر بوته (22/199 و 22/91 عدد) به ترتیب از تیمارهای آبیاری پس از 100 و 150 میلی­متر تبخیر به­دست آمد. بالاترین عملکرد بیوماس کل (55/1215 کیلوگرم در هکتار) از تیمار آبیاری پس از 50 میلی­متر تبخیر از تشتک و بدون کاربرد پلیمر سوپر جاذب و کمترین مقدار آن (44/164 کیلوگرم در هکتار) از تیمار آبیاری پس از 200 میلی متر تبخیر و کاربرد 120 کیلوگرم در هکتار پلیمر به­دست آمد. در این بررسی در اثر تنش خشکی میزان کلروفیل a و b از تیمار آبیاری پس از 100 میلی­متر تبخیر از تشتک تخیر به بعد کاهش یافت. بیشترین تجمع پرولین برگ (001/4 میلی­گرم در گرم) در تیمار آبیاری پس از 200 میلی­مترتبخیراز تشتک تبخیر و کاربرد 120کیلوگرم پلیمر در هکتار و کمترین تجمع پرولین (748/0 میلی­گرم در گرم) در تیمار آبیاری پس از 100میلی­متر تبخیر از تشتک تبخیر و کاربرد 300 کیلوگرم در هکتار پلیمر مشاهده شد. به طورکلی، تحمل خشکی در بابونه آلمانی از طریق تنظیم اسمزی پرولین بوده و کاربرد سوپرجاذب کاهش عملکرد بیوماس در شرایط کمبود آب را اصلاح کرده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate the Effect of Varying Amounts of Super Absorbent under Different Irrigation Regimes on Growth and Water Deficit Tolerance of German Chamomile (Matricaria Chamomilla), as a Second Crop

نویسندگان [English]

  • M Razban
  • AR Pirzad
چکیده [English]

To evaluate the effect of water deficit stress on yield, yield components, chlorophyll and osmolytes in Matricaria chamomilla, and the effect of super absorbent polymers on reduction of drought stress, a factorial experiment was conducted based on randomized complete block design with three replications in Faculty of Agriculture of Urmia University on 2008. Treatments included water deficit stress (irrigation after 50, 100, 150 and 200 mm evaporation from pan class A) and varying amounts of super absorbent polymer (0, 60, 120, 180, 240 and 300 kg/ha). Results of Analysis of Variance (ANOVA) showed the significant effect of irrigation on dried flower, the numbers of capitol per plant, capitol diameter and receptacle height, and non significant effect on single capitol weight and leaf soluble carbohydrates. While, the effect of super absorbent polymer on was non significant dried flower, the numbers of capitol per plant, capitol diameter, receptacle height, single capitol weight and leaf soluble carbohydrates Interaction effect between water deficit and polymer was significant on the yield of biomass, chlorophyll a, b, total chlorophyll and proline. The highest and lowest yield of dried flower (116.83 and 75.98 kg/ha), capitol diameter (0.544 and 0.497 cm) and receptacle height (0.676 and 0.568 cm) were obtained from irrigation after 50 and 200 mm evaporation from pan class A, respectively. But, the maximum and minimum numbers of capitol per plant (199.22 and 91.22) were obtained from 100 and 150 mm evaporation from pan, respectively. The highest yield of biomass (1215.55 kg/ha) was obtained from irrigation after 50 mm evaporation and 0 kg/ha of polymer application, and the lowest yield (164.44 kg/ha) was obtained from irrigation after 200 mm evaporation by using 120 kg/ha of polymer. In this research, chlorophyll a and b had the reducing trend from irrigation after 100 mm evaporation from pan. The greatest proline accumulation (4.001 mg/g dry weight) belonged to irrigation after 200 mm evaporation with 120 kg/ha of polymer, and the minimum leaf proline content (0.748 mg/g dry weight) was observed at irrigation after 100 mm evaporation with 300 kg/ha of polymer. In general, German chamomile tolerance to drought stress was through osmotic regulation of proline, and the yield of biomass was improved by super absorbent application. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dried flower yield
  • irrigation
  • Matricaria chamomilla
  • Proline
  • Soluble carbohydrates
  • Super Absorbent
آرزمجو ا، حیدری م، قنبری ا، احمدیان ا و صادقی س، 1388. تأثیر تنش خشکی بر تنظیم کننده­های اسمزی، رنگدانه­های فتوسنتزی و اسانس بابونه (چکیده). صفحه 155، اولین همایش ملی تنش­های محیطی در علوم کشاورزی. دانشگاه بیرجند، بیرجند.
امیدبیگی ر، 1379. تولید و فرآوری گیاهان دارویی. جلد سوم، انتشارات آستان قدس رضوی.
پیرزاد ع،  1386 . اثرات آبیاری و تراکم بوته بر روی برخی از ویژگی­های فیزیولوژیک و مواد موثره بابونه آلمانی. پایان­نامه دکترای زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.
پیرزاد ع، آلیاری ه، شکیبا م ر، زهتاب سلماسی س و محمدی س ا،  1387. اثرات آبیاری و تراکم بوته بر روی کارآیی مصرف آب در تولید کاپیتول بابونه آلمانی. مجله دانش کشاورزی، جلد 18، شماره 4، صفحه های 81 تا 91.
حیدری­شریف­آباد ح،  1380. روش های مقابله با خشکی و خشکسالی. جلداول، انتشارات موسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع کشور، تهران.
شخمگر م،  برادران ر، موسوس س غ، پویان م، بیکی س و آرزمجو ا،  1388. تأثیر دور آبیاری بر ترکیبات پرولین، کربوهیدرات، کلروفیل و جذب عناصر غذایی در شنبلیله (چکیده). صفحه 235، اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی. دانشگاه بیرجند، بیرجند.
لباسچی م ح، شریفی عاشورآبادی ا و مظاهری د، 1382. اثرات تنش خشکی بر تغییرات هیپریسین گل راعی. مجله پژوهش و سازندگی، جلد 58، شماره 1، صفحه های 44 تا 52.
میرحیدر ح، 1373. معارف گیاهی: کاربرد گیاهان در پیشگیری و درمان بیماری­ها. جلدپنجم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
Abedi-koupai J and Asadkazemi J, 2006. Effect of hydrophilic polymer on the field performance of an ornamental plant (Cupressus arizonica) under reduced irrigation regimes. Iranian Polymer Journal 15(9). 715-725.
Avallone R, Zanoli P, Puia G, Kleinschnitz M, Schreier P and Baraldi M, 2000. Pharmacological profile of apigenin, a flovonoid isolated from Matricaria chamomilla. Biochemical Pharmacology 59(11): 1387-1394.
De Herralde F, Biel C, Save R, Morales MA, Torreciallas A, Alarcon JJ and Sanchez-Blanco MJ, 1998. Effect of water and stress on the growth, gas exchange and water relations in Agryanthemum coronopifolium plants. Plan Science 139: 9-17.
Fatima S, Farooqi AHA, Ansari SR and Sharma S, 1999. Effect of water stress on growth and essential oil metabolism in Cymbopogon martini (Palmarosa) cultivars. Journal of Essential Oil Research 11: 491-496.
Gross J, 1991. Pigment in vegetables. Van Nostrand Reinhold, New York.
Hopkins WG and Huner NPA, 2004. Introduction to plant physiology. John Willy and Sons, Inc., New York, USA.
Hsiao TC, 1973. Plant responses to water stress. Annual Review of Plant Physiology 24:519-570.
Irigoyen JJ, Emerich DW and Sanchez-Diaz M, 1992. Water stress induced changes in concentrations of proline and total soluble sugars in nodulated alfafa (Medicago sativa) plants. Physiologia Plantarun 84: 55-60.
Lazcano-ferrat I and Lovatt CJ, 1999. Relationship between relative water content, nitrogen pools, and growth of Phaseolus vulgaris L. and Ph. acutifolius A, Gray during water deficit. Crop Science 39: 467-475.
Mann C and Staba EJ, 1992. The chemistry, pharmacology and commercial formulations of chamomile. Pp.235-280. In: Craker LE and Simon JE (eds). Herbs, Spices and medicinal plants, Recent Advances in Botany, Horticulture and Pharmacology, Vol. I. Food Product Press, New York, U.S.A.
Marzi V, Ventrelli A and De Mastro G, 1993. Influence of intercropping and irrigation on productivity of Licorice (Glycyrrhiza glabra L.). Acta Horticulturae 331: 71-78.
Omidbaigi R, 1993. Effect of environmental factors on growth, yield and active substances of some medicinal plants. Ph.D. Thesis, Budapest.
Paquin R and Lechasseur P, 1979. Observationssur une method de dosage de la proline libre dans les extraits de plantes. Canadian Journal of Botany 57: 1851-1854.
Pirzad A, Alyari H, Shakiba MR, Zehtab-Salmasi S and Mohammadi A, 2009a. Effect of water stress on chlorophyll amounts in German chamomile (Matricaria chamomilla L.). Pp. 315-317. VIII Tarla Bitkileri Kongresi, Hatay, Turkiye.
Pirzad A, Alyari H, Shakiba MR, Zehtab-Salmasi S and Mohammadi A, 2009b. Dried flower harvest index of German chamomile (Matricaria chamomilla L.) affected by irrigation regimes and plant density. Pp. 318-321. VIII Tarla Bitkileri Kongresi, Hatay, Turkiye.
Pirzad A, Shakiba MR, Zehtab-Salmasi S, Mohammadi A, Darvishzadeh R and  Hassani A, 2011. Effect of water stress on leaf relative water content, chlorophyll, proline, and soluble carbohydrates in Matricaria chamomilla L. Journal of Medicinal Plants Research 5(12): 2483-2488.
Sanchez FJ, Manzanares M, Andres EF, Tenorio JL and Ayerbe L, 1998. Turgor maintenance, osmotic adjustment and soluble sugar and proline accumulation in 49 pea cultivars in response to water stress. Field Crop Research 59:225-235.
Schütz M and Fangmeier A, 2001. Growth and yield responses of spring wheat (Triticum aestivum L. cv. Minaret) to elevated CO2 and water limitation. Environmental Pollution 114:187-194.
Schultze-Motel J, 1986. Rudolf Mansfelds Verzeichnis landwirtschaftlicher und gärtnerischer Kulturpflanzen (ohne Zierpflanzen), 2.Ed. Akademie Verlag, Berlin.
Thakur PS and Rai VK, 1980. Water stress effects on maize: Carbohydrate metabolism of resistant and susceptible cultivars of Zea mays L. Biologia Plantarum 21(1): 50-56.
Zaifnejad M, Clarck RB and Sullivan CY, 1997. Aliminum and water stress effects on growth and proline of sorghum. Journal of Plant Physiology 150: 338-244.
Zohurian-Mehr MJ and Kabiri K, 2008. Superabsorbent polymer materials: A review. Iranian Polymer Journal. 17 (6): 451-477.