دوره و شماره: دوره 21، شماره 4، زمستان 1390 
7. تعیین اندازه قطرات آفتکش با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

صفحه 75-84

لیلا پیمان؛ اصغر محمودی؛ شمس‌اله عبداله‌پور؛ محمد مقدم؛ بهزاد رعنابناب


8. اثر کم آبی بر رشد و عملکرد ارقام لوبیا

صفحه 85-94

پریسا زعفرانی معطر؛ یعقوب راعی؛ کاظم قاسمی گلعذانی؛ سید ابوالقاسم محمدی