بررسی کشت مخلوط خیار و پیازخوراکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

2 دانشگاه آزاد ابهر

3 دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده

کشت مخلوط یکی از روش­های مناسب برای حرکت در راستای کشاورزی پایدار می­باشد. بر این اساس آزمایشی درفصل زراعی سال 1388 در مزرعه­ای واقع در 5 کیلومتری جاده میانه- تبریز اجرا گردید. آزمایش بصورت فاکتوریل دو فاکتوره در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 4 تکرار بصورت افزایشی اجرا شد. فاکتور اول ارقام امپراتور، بینگو، سوپراستار و نفر خیار و فاکتور دوم فاصله کاشت پیاز خوراکی در سطوح هشت،10 و 12 سانتی­متر بود. نتایج نشان داد عملکرد پیازخوراکی تنها در کشت مخلوط با رقم امپراتور به طور معنی­دار کاهش پیدا کرد. بیشترین عملکرد پیازخوراکی در فاصله کاشت 10 سانتی­متر مشاهده شد. ارقام امپراتور و سوپراستار عملکرد بیشتری در مقایسه با دو رقم دیگر خیار در واحد سطح تولید نمودند. عملکرد میوه خیار در کشت مخلوط به طور معنی­داری کاهش پیدا کرد. درصد ماده خشک میوه خیار تنها در کشت مخلوط پیازخوراکی با فاصله هشت سانتی­متر به طور معنی­دار کاهش پیدا کرد. درصد ماده خشک پیازخوراکی تنها در کشت مخلوط با رقم نفر، به طور معنی­داری کاهش پیدا کرد. بالاترین نسبت برابری زمین (56/1) در ترکیب تیماری رقم سوپراستار با فاصله کاشت 10 سانتی­متر پیازخوراکی بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Cucumber and Onion Intercropping

نویسندگان [English]

  • S Bolandnazar 1
  • Z Pazani 2
  • J Mohammadi 3
چکیده [English]

Intercropping is a suitable method towards sustainable agriculture. On this basis an experiment was conducted in a field located in, km 5 of Mianeh-Tabriz road during 2009 growth season. The factorial of treatments was arranged with in Randomized Complete Block Design (RCBD) with two factors; cucumber cultivars (Emperor, Bingo, Superstar and Nefer) and intra row spacing of onion (8, 10 and 12 cm). Results showed that the yield of onion was significantly reduced only in intercropping with Emperor cultivar. The highest yield of onion was obtained from 10 cm intra row spacing. Cultivars of Emperor and Superstar in comparison with two other cultivars produced more yield. The highest yield of cucumber obtained in sole culture and the yield reduced significantly in intercropping. The highest percentage of onion bulb dry matter obtained from 8 cm intra row spacing. The percentage of cucumber dry matter reduced singnificantly in intercropping with Nefer cultivar. The highest land equivalent ratio (LER) (1.56) was recorded in treatment of the combination of onion (with intra row spacing of 10 cm) with Superstar cultivar.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cucumber
  • Onion
  • Intercropping
  • LER