دوره و شماره: دوره 21، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-147 
2. بررسی چند شکلی ژنتیکی در ارقام گلرنگ با استفاده از نشانگرRAPD

صفحه 13-23

مریم رحیمی؛ سیدحسین مرعشی؛ محمد فارسی؛ محمود قربانزاده؛ معصومه رحیمی


4. ارزیابی ارقام گندم نان تحت شرایط نرمال و تنش خشکی از نظر صفات زراعی

صفحه 33-46

مریم فروزانفر؛ محمدرضا بی‌همتا؛ سیدعلی پیغمبری؛ حسن زینالی


8. گروه بندی ژنوتیپ‌های مختلف برنج با استفاده از تجزیه عاملی و تجزیه خوشه‌ای

صفحه 89-111

حمیدرضا قربانی؛ حبیب الله سمیع‌زاده لاهیجی؛ بابک ربیعی؛ مهرزاد اله‌قلی پور


10. ارزیابی تحمل تنش ‌کم‌آبی در ارقام کنجد بر اساس شاخص‌های تحمل

صفحه 119-133

یاور درگاهی؛ علی اصغری؛ مجید شکرپور؛ علی رسول‌زاده؛ امیر غریب‌عشقی؛ محمدرضا شیری


11. بررسی کشت مخلوط خیار و پیازخوراکی

صفحه 135-145

صاحبعلی بلند نظر؛ زهرا پازانی؛ جعفر محمدی


12. ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات ریخت‌شناسی 16 رقم کلزا در منطقه اراک

صفحه 147-161

عذرا سادات خاتمیان؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ فائز قناتی؛ معرفت مصطفوی راد