تاثیر مقادیر مختلف آب بر عملکرد، کارآیی مصرف آب و تعیین تابع تولید پنبه در استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده

به منظور بررسی تاثیر کم­آبیاری بر عملکرد پنبه، تعیین تابع تولید و کارآیی مصرف آب، آزمایشی بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی، در چهار تکرار بر روی پنبه رقم ساحل و به مدت دو سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بایع‌کلا مازندران به اجرا در آمد. تیمارهای آبیاری بر اساس صفر، 25، 50، 75، 100 و 125 درصد نیاز آبی، عملکرد پنبه را به طور معنی‌داری (01/0 P<) تحت تاثیر قرار دادند. تیمار I0 (صفر درصد نیاز آبی) و I3 (75 درصد نیاز آبی) به ترتیب با 1679 و 3099 کیلوگرم در هکتار، کم­ترین و بیش­ترین عملکرد در هکتار را داشتند، اما کارآیی مصرف آب در تیمار I0 و کارآیی مصرف آب آبیاری در تیمار I1 دارای بیش­ترین مقدار بودند.  در تیمار I3 با 25 درصد کاهش آب مصرفی، کاهش عملکرد مشاهده نگردید، در حالی که در تیمار I2 با کاهش 50 درصد  میزان آب مصرفی (نسبت به نیاز کامل آبیاری، تیمارI4)، عملکرد بطور معنی­دار به میزان   15 درصد  کاهش یافت. در نتیجه بر اساس نتایج این آزمایش، در زراعت پنبه به آبیاری کامل نیاز نبوده و 75 درصد  نیاز آبی کفایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Water Quantities on Yield, Water Use efficiency and Cotton Yield Function in Mazandaran Province, Iran

نویسنده [English]

  • D Akbari Nodehi
چکیده [English]

To study the effect of deficit irrigation on cotton yield, determination of yield function and water use efficiency, an experiment was conducted based on randomized complete block design (RCBD) with four replications on cotton (Sahel variety) in BayeKola, Agricultural Research Station of Mazndaran Province during 2002 - 2003. Irrigation treatments based on 0 , 25,  50, 75, 100 and 125% of water  requirement,  affected cotton yield significantly (P<0.01). The highest and lowest cotton yield with 1679 and 3099 Kg/ha were obtained from I
o
treatment (0% of water requirement) and I
3
(75 % of water requirement), respectively; while the highest values of water use efficiency were belonged to I
0
and I
1
treatments. There was no yield reduction in I
3
with 25% less water requirement. While cotton yield in I
2
(with 50% water requirement) was decreased 15%, significantly as compared with I
4
(100% water requirement). Thus, full irrigation is not necessary for cotton irrigation in Mazandaran province, and irrigation with 75% of water requirement could be sufficient.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cotton yield
  • Deficit Irrigation
  • Water Use Efficiency
  • Water-yield relation
  • Mazandaran Province
اکبری م 1376 . تاثیر کم آبیاری بر عملکرد چغندر­قند.  نهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی. تهران کمیته ملی آبیاری و زهکشی. صفحه­های 266 تا 279.
توکلی ع 1378. ارایه برخی توصیه‌های تحقیقاتی-کاربردی، پیرامون کم آبیاری. هفتمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. 12-10 اسفند. دانشگاه شهید باهنر کرمان. صفحه­های 120 تا 128.
ضیغمی­گل ر. 1378. بررسی اثرات کم آبیاری روی محصول پنبه و تعیین تابع تولید در منطقه گرگان. هفتمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. 12-10 اسفند. دانشگاه شهید باهنر کرمان. صفحه­های 141 تا 152.
Doorenbos J and Kassam AH,  1979. Yield response to water. FAO Irrigation and Drainage Paper, No 33.
English  MJ, 1990. Deficit  Irrigation. I : Analytical  framework .J Irrig and Drain Eng ASCE.  11(3): 344- 411.
Howell TA, Davis KR, McCormick RL,  Yamada H, WalhoodVT and Meek DW, 1984. Water use efficiency of narrow row cotton. Irrig Sci 5: 195-214.
Huang M, Callich J and Zhong L, 2004. Water-yield relationships and optimal water management for winter wheat in the Loes Plateau of China. Irrig Sci 23: 47-54.
Kipkorir KK, Reas D and Massawe B, 2002. Seasonal water production functions and yield response factors for maize and onion in Perkerra, Kenya. Agric Water Manage 56: 229-240.
Liu WZ, Hansaker DJ,  Li YS, Xie XQ and Wall GW,  2002. Interrelations of yield, evapotranspiration  and water use efficiency from marginal analysis of water production functions. Agric Water Manage 56: 143-151.
Necdet D, Yılmaz E, Sezgin F and Gürbüz T, 2006. Water-yield relation and water use efficiency of cotton (Gossypium hirsutum L.) and second crop corn (Zea mays L.) in western Turkey. Agric Water Manag 82: 63-85.
Norwood CA, 2000. Water use and yield of limited-irrigation and dryland corn. Soil Sci Society America J 64: 364-370.
Orgaz F, Mateas L and Fereres E, 1992. Season length and cultivar determine the optimum evapotranspiration deficit in cotton. Agron J 65: 464-467.
Radin JW, Reaves LL,  Mauney JR  and French OF, 1992. Yield enhancement in cotton by frequent irrigation during fruiting. Agron J  84: 551–557.
Stone JF, Reaves HE  and Garton JE, 1982. Irrigation water conservation using wide- spaced  furrows. Soil Sci  43: 402- 411.
Wanjura DF, Upcharch DR, Mahan JR  and Burke JJ, 2002. Cotton yield and applied water relationships under drip irrigation. Agric Water Manage  55: 217-237.