وراثت پذیری و اجزای واریانس ژنتیکی در هیبریدهای ساده آفتابگردان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

4 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده

     به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی در 16 هیبرید سینگل‌کراس آفتابگردان، حاصل از تلاقی چهار لاین نر عقیم سیتوپلاسمی با چهار لاین برگرداننده باروری، آزمایشی به صورت طرح کارولینای شمالی II در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1387 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خوی اجرا گردید. بر اساس نتایج حاصل عمل ژن در تمامی مکان‌های ژنی برای صفات ارتفاع بوته، تعداد دانه در طبق، مساحت برگ اول، تعداد دانه پر در طبق، عملکرد دانه در هکتار، شاخص برداشت طبق و وزن طبق خالی به صورت فوق غالبیت  ، و در سایر صفات عمل ژن به صورت غالبیت نسبی  بود. با توجه به نقش بیشتر واریانس غالبیت برای اصلاح این صفات گزینش در بین لاین های اینبرد والدی و سپس دورگ‌گیری پیشنهاد می شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Heritability and Genetic Variance Components in Sunflower Single Cross Hybrids

نویسندگان [English]

  • AR Tarinejad 1
  • P Azizi 2
  • V Rashidi 3
  • M Ghaffari 4
چکیده [English]

 In order to estimate genetic parameters in 16 Sunflower single cross hybrids obtained from crossing of 4 cytoplasmic male sterile and 4 fertility restorer lines, a North Carolina Design II was conducted using RCBD design with 3 replications at Khoy Agriculture Research Station. The result of this experiment indicated that gene action for plant height, seed number per head, first leaf area, grain yield,  harvest index of head and seed weight per head was over dominant (a>1), and in other  traits was partial dominant (a<1). Regarding to the more importance of dominant variance in controlling of these traits, selection process among inbred lines followed by crossing between the superiors is recommended for improving of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heritability
  • Genetic variance components
  • North Carolina
  • Sunflower
Abelardo J De La Vega and Chapman Scott C, 2006. Multivariate analysis of display interaction between environment and general or specific combining ability in hybrid crops. Crop Science 46: 957-967.
Farrokhi E, Alizadeh B and Ghaffari M, 2008a. General combining ability analysis in sunflower maintainer lines (Helianthus annuus L.) using line×tester crosses. Proceeding of the 17th International Sunflower Conference, Cordoba, Spain.
Farrokhi E, Khodabandeh A and Ghaffari B,.2008 b. Studies on general and specific combining abilities in sunflower (Helianthus annuus L.). Proceeding of the 17th International Sunflower Conference, Cordoba, Spain.
Farshadfar E, 1998. Application of biometrical genetics in plant breeding. Tagh Bostan Publications. Kermanshah. Iran. 528 pp. (in Persian).
Ghaffari M, 2003. Use of principle component analysis method for selection of superior three way cross hybrids in sunflower. Seed and Plant Improvment J 19(4): 513-527. (in Persian). 
 Ghaffari M, Farrokhi Iand  Mirzapour M,2011. Combining ability and gene action for agronomic traits and oil content in sunflower (Helianthus annuus L.) using F1 hybrids. Crop Breeding Journal 1 (1): 75-87.
Ghaffari M and Farrokhi I, 2008. Principle component analysis as a reflector of combining abilities. Proceeding of the 17th International Sunflower Conference, Cordoba, Spain. 
Goksoy AT, Turkec A and Turan ZM, 2002. Quantitative inheritance in sunflower (Helianthus annuus L.). Helia 25(37): 131-140.
Gvozdenovic S, Joksimovic J, and Skoric D, 2005. Gene effect and combining abilities for plant height and head diameter in sunflower. Genetika 37(1): 57-64.
Hladni N, Skoric D, Kraljevic- Balalic M, Sakac Z and Jovanovich D, 2006. Combining ability for oil content and its correlations with other yield components in sunflower (Helianthus annuus L.). Helia 29(44):101-110.
Kaya Y, Evci G, Durak S, Pekcan V and Gucer T, 2007. Determining the relationships between yield and yield attributes in sunflower, Turk J Agric 31: 237-244.
Marinkovic R and Marjanovic- Jeromela A, 2005. Assessment of components of genetic variance of mass 1000 seeds in sunflower (Helianthus annuus L.) . Genetika 37(2): 145-153.
Skoric D, Jocic S, Hladni N and Vannozzi GP, 2007. An analysis of heterotic potential for agronomically important traits in sunflower (Helianthus annuus L.). Helia 30(46): 55-74.
Sawargaonkar SL and Ghodke MK, 2008. Heterosis in relation to combining ability in restorer lines of sunflower.Helia 31, (48): 95-100.
Volotovich AA, Silkova TA, Fomchenko NS, Prokhorenko OV, Davydenko OG, 2008. Combining ability and heterosis effects in Sunflower of byelorussian origin.Helia, 31 (48): 111-118.