دوره و شماره: دوره 22، شماره 4.1 - شماره پیاپی 4، بهمن 1391، صفحه 1-239 

مقاله پژوهشی

وراثت پذیری و اجزای واریانس ژنتیکی در هیبریدهای ساده آفتابگردان

صفحه 1-13

علیرضا تاری نژاد؛ پریسا عزیزی؛ ورهرام رشیدی؛ مهدی غفاری


بررسی اثر محل کاشت و زمان برداشت بر عملکردهای کمی و کیفی گیاه داروئی آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas)

صفحه 15-28

لیلی صفائی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ حسین زینلی؛ داود افیونی؛ مهدی میرزا


ارزیابی میزان تحمل پذیری ارقام کلزا به تنش شوری

صفحه 29-43

علیرضا تاری نژاد؛ حمیده قیومی؛ ورهرام رشیدی؛ فرهاد فرح وش؛ بهرام علیزاده


بررسی تغییرات تولیدی بهره برداران طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری (مطالعه موردی استان گیلان)

صفحه 183-191

محمدصادق ابراهیمی؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ حمید موحد محمدی؛ ایرج صالح


معرفی گونه‌های پسیل‌ بالاخانواده‌ی Psylloidea (Hemiptera) در استان آذربایجان شرقی

صفحه 191-212

زینب احمدی؛ علی مهرور؛ حسینعلی لطفعلی زاده؛ غلامحسین قره خانی؛ دانیل بورکهاردت