بررسی تغییرات تولیدی بهره برداران طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری (مطالعه موردی استان گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری با هدف کاهش هزینه تولید و افزایش درآمد کشاورزان در اراضی شالیزاری طراحی شده است. این مقاله با هدف بررسی تغییرات تولیدی بهره برداران طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری استان گیلان تدوین گردیده است. این پژوهش به صورت میدانی انجام گرفته داده‌های لازم برای آن، از طریق روش نمونه گیری طبقه‌ای تصادفی که شامل 176 شالیکار دارای اراضی سنتی و 188 شالیکار دارای اراضی تجهیز شده جمع‌آوری شد. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ نزدیک به 65/0 محاسبه گردید. نتایج تحقیق نشان داد طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری به میزان 11 درصد باعث کاهش هزینه‌های تولیدی کشاورزان مشمول طرح نسبت به کشاورزان دارای اراضی سنتی شده است همچنین این طرح توانسته است با ایجاد امکان توسعه کشت دوم، به میزان 5/10 درصد باعث بهبود درآمد کشاورزان مشمول طرح نسبت به کشاورزان دارای اراضی سنتی گردد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Change of Proudaction in Famers of On Farm Development Program (Case Study in Gilan Province)

نویسندگان [English]

  • MS Ebrahimi 1
  • Kh Kalantri 2
  • A Asadi 2
  • H Movahed Mohammadi 2
  • I Saleh 2
چکیده [English]

On farm development program is a strategy for developing of agricultural parts of Iran rice fields following numerous targets that the most important of them is decreasing of production costs and increasing income of rice field farmers. The goal of this research is the Investigation of the change of production in rice field which to be included On farm development program in Gilan province. The research was conducted in the form of survey study. Necessary data for this research collected squarely by 176 farmers that have the traditional rice fields and 188 farmers of On farm development program in Gilan province were sampled by using stratified random sampling procedure. Data was collected through a questionnaire. The reliability of questionnaire was obtained by calculating the cronbach alpha coefficient (0.65) for different sections after conducting a pilot study. Results showed that this program to be able decreased production cost of farmers with have rice filed in design %11 in comparison with farmers with have traditional rice field. This On farm development program could improve incomes of farmers who have rice field in design %10.5 in comparison with farmers who have traditional rice field with development of second crop.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rice farmers
  • Rice production
  • On farm development
  • Rice fields
  • Gilan province
آمارنامه کشاورزی. 1385. جلد اول – محصولات زراعی و باغی – سال زراعی 84-1383. انتشارات وزارت جهاد کشاورزی معاونت امور برنامه ریزی اقتصادی – دفتر آمار و فناوری اطلاعات.
سبحانی پور ا. 1376. اصول و مبانی تهیه طرح تجهیز و نوسازی اراضی. انتشارات داخلی مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان.
علیزاده م . 1378. مقایسه اقتصادی نشاکاری سنتی و مکانیزه برنج با تاکید بر نقش نیروی کار در تولید. موسسه تحقیقات برنج کشور.
فتوحی ح. 1384. بررسی اقتصادی طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزار گیلان. مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران. دانشگاه سیستان و بلوچستان.
یعقوبی م و کبیری ر. 1377. تحلیلی بر شیوه های کاربردی یکپارچه سازی اراضی شالیزاری. مجموعه مقالات نهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.
Anbumozhi V, Matsumoto K and Yamaji E, 2002. “Sustaining Agriculture through Modernization of Irrigation Tanks: An Opportunity and Challenge for Tamilnadu, India”. Agricultural Engineering International: the CIGR Journal of Scientific Research and Development. 3:1-12.
Ashakar M A and etall, 2006. Survey of point of view toward land consolidation in rice farms in Mazandaran province: a case study of Glirad village in joybar parish. Natural Research Center. Mazandaran. Iran.
Atsushi S, 2002. Prospect of Agricultural Infrastructure Improvement in Tokai Region. Historical Review on Farmland Consolidation Projects in Tokai Area. Journal of the Japanese Society of Irrigation, Drainage and Reclamation Engineering.70(6):515-518.
Castro Coelho J, Aguiar Pinto, P and Mira da Silva L, 2001. A systems approach for the estimation of the effects of land consolidation projects (LCPs): a model and its application Agricultural Systems, Volume 68: 179-195.
Fukuda H, Duck J and Stout J, 2003. Rice sector policies in japan. United ststes department of agriculture. Electronic out look report from the economic research service.
Houterman J and etall, 2004. Water Resources Management during Transition and Reform in Indonesia toward an Integrated Perspective on Agricultural Drainage. The International Bank for Reconstruction and Development Agriculture & Rural Development Department. Agriculture and Rural Development Working Paper 14. Washington, DC.
Kunimitsu Y, Nakata S and Toshima R, 2005. A benefit incidence analysis on the far-reaching effects of paddy-field consolidation projects. Journal Paddy and Water Environment. Springer Berlin / Heidelberg. 3: 127–134.
Zhou J, 1997. A new proposal for land consolidation and expansion in Japan and other economies. Sustainable Development Department (SD). Food and Agriculture Organization of the United Nations.