عوامل موثر بر نگرش مدیران واحدهای دامپروری محدوده شهری تبریز نسبت به طرح تجمیع دامداری‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه اقتصاد کشاورزی‌، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

هدف اصلی تحقیق بررسی عوامل موثر بر نگرش مدیران واحدهای دامپروری شهر تبریز نسبت به طرح تجمیع دامداری­ها بود. تحقیق از نوع پیمایشی و توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق 331 نفر مدیران واحدهای دامپروری در شهر تبریز و حومه بودند که 121 نفر از آنان بروش نمونه گیری طبقه‌بندی متناسب انتخاب شدند. ابزار تحقیق برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه‌ای بود که روائی آن توسط گروه متخصصان تائید شد و میزان پایائی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (89/0α=) در حد خیلی خوب بود. یافته­های تحقیق نشان داد که حدود 44 درصد از دامداران نگرشی مثبت نسبت به طرح  داشتند. تحلیل رگرسیون به روش گام­به­گام نیز نشان داد که 69 درصد از تغییرات واریانس متغیر وابسته (نگرش مدیران نسبت به طرح)  بترتیب توسط سه متغیر : میزان آشنائی با طرح ، فاصله محل سکونت با محل طرح و میزان مشارکت اعضای خانواده در فعالیتهای دامداری تبیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The FtorsEffecting Atitude of Mnagers Twards Itegrating Aimal Hsbandry Pogram in Tabriz

نویسندگان [English]

  • sh Zarifian 1
  • M Azizi 2
چکیده [English]

The main purpose of this study was to investigate factors influencing attitude of managers towards integrating animal husbandry program (IAHP) in Tabriz.The research design was descriptive – correlation and survey. The statistical population consisted of all animal husbandry manager of Tabriz (N= 331). Proportional stratified sampling method was used to select the 121 manager as samples of the study. The instrument for collecting data was a questionnaire which its validity was confirmed by panel of experts and its reliability was calculated by Choronbach alpha coefficient (α=0.89). Results showed that 44% of managers have positive attitude towards the IAHP. Step-wise multi-variant regression analyses showed that 69% of variation of dependent variable (attitude of managers) could explain by three factors: knowledge about the program, distance of new settlements with managers' house and the participation rate of their family members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • Animal husbandry unit's management
  • Integrative Animal Husbandry Program(IAHP)
  • Tabriz
  • Iran