دوره و شماره: دوره 20، شماره 4، بهمن 1389 
اثر تنش کم آبی بر ویژگی‌های مورفولوژیک و کارآیی مصرف آب دو رقم سویا (Glycine max L.)

صفحه 11-21

بهنام بهتری؛ کاظم قاسمی گلعذانی؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ سعید زهتاب سلماسی؛ محمود تورچی


رفتار متفاوت ریشه و برگ توده بومی خلر در پاسخ به تنش اکسیداتیو ناشی از شوری

صفحه 65-76

عزت‌اله اسفندیاری؛ امین عباسی؛ واقف عنایتی؛ سید‌بهمن موسوی


ارزیابی عملکرد و شاخص‌های سودمندی در کشت مخلوط جو و ماشک گل‌خوشه‌ای

صفحه 77-87

ایوب احمدی؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ سعید زهتاب سلماسی؛ روح‌اله امینی؛ حسین جانمحمدی