کنترل بیولوژیک Sclerotinia sclerotiorum (عامل بیماری کپک سفید سیب‌زمینی) توسط گونه-های مختلف Trichoderma و Coniothyrium minitans

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

با شیوع خشکیدگی ساقه و مرگ زودهنگام بوته­های سیب­زمینی در سطح وسیعی از مزارع استان همدان، به جداسازی و شناسایی عامل این بیماری اقدام شد. در نتیجه، عامل  بیماری به عنوان Sclerotinia sclerotiorum شناسایی گردید. با توجه به خسارت این بیماری و عدم کنترل آسان آن توسط روش­های زراعی و شیمیایی، اثر بیوکنترلی پنج گونه تریکودرما شامل T. ceramicum، T. koningii، T. koningiopsis، T. virens و T. viridescens و یک جدایه از گونه Coniothyrium minitans روی عامل بیماری بررسی شد. همه عوامل بیوکنترلی مذکور، با درجات مختلف باعث کنترل این بیمارگر در شرایط آزمایشگاه شدند، به طوری که در بررسی تاثیر ترکیبات فرار در رشد میسلیومی بیمارگر، بیش­ترین درصد بازدارندگی به میزان 56% مربوط به T. koningiopsis و در بررسی تاثیر ترکیبات خارج سلولی در غلظت­های 30 و 15 درصد، بیش­ترین درصد بازدارندگی بر رشد میسلیوم بیمارگر مربوط به T. ceramicum به ترتیب به میزان 69 و 53 درصد بود. T. koningiopsis،  T. viridescens و T. ceramicum در کشت متقابل به طور کامل از تشکیل سختینه­ها جلوگیری کردند و روی میسلیوم بیمارگر مستقر شده و تولید اسپور نمودند. هم­چنین در بررسی اثر سوسپانسیون اسپور عوامل بیوکنترل مذکور بر جوانه­زنی میسلیوژنیک سختینه­ها، بیش­ترین درصد کاهش جوانه­زنی در تیمار با T. ceramicum و T. koningiopsis و حداقل تاثیر در تیمار  T. virens و C. minitans مشاهده گردید. T. koningiopsis، T. ceramicum و T. viridescens گونه­هایی از تریکودرما هستند که به تازگی معرفی شده­اند و این تحقیق اولین بررسی اثر بیوکنترلی آن­ها روی بیمارگر­های گیاهی در ایران می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biological Control of Sclerotinia sclerotiorum the Causal Agent of Potato White Mold by Different Trichoderma spp. and Coniothyrium minitans

نویسندگان [English]

  • SMR Ojaghian 1
  • D Zafari 2
  • G Khodakaramian 2
چکیده [English]

The identity of outbreak of stem drying and early death on potato in vast area of potato fields of Hamedan province was studied. As a result, the causal agent of the disease was isolated and identified as Sclerotinia sclerotiorum. Considering the serious damage of this pathogen that can not be easily controlled by cultural and chemical control methods, alternative approaches such as biocontrol method using five species of Trichoderma including T. ceramicum, T. koningii, T. koningiopsis, T. virens, T. viridescens and one isolate of Coniothyrium minitans were evaluated against this pathogen. All mentioned biocontrol agents caused some control on the pathogen
in vitro. In assessment of the effect of volatile metabolites on pathogen growth rate, the most inhibition percent was realized about T. koningiopsis with 56% and in case of extracellular compounds, the most inhibition percent in concentrations of 15 and 30% were showed T. ceramicum as 69% and 53%, respectively. In dual culture, T. koningiopsis, T. viridescens and T. ceramicum prevented sclerotia formation as such. They also grew and sporulated on the pathogen mycelia. In assessment of the affect of spore suspension of the biological agents on myceliogenic germination of sclerotia, the most inhibition was observed in T. ceramicum and T. koningiopsis and the less inhibition was in T. virens and Coniothyrium minitans. T. ceramicum, T. koningiopsis and T. viridescens are recently described Trichoderma spp. and this study is the first assessment of their biocontrol effect on plant diseases in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological control
  • Coniothyrium minitans
  • Potato
  • Trichoderma