دوره و شماره: دوره 20، شماره 1، بهار 1389 

مقاله پژوهشی

1. بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی منتخب در استان کردستان

صفحه 1-10

محمود حاجی رحیمی؛ گلباغ اسدی شیرین


3. ارزیابی لاین‌های گاودانه (Vicia ervilia) در شرایط دیم و آبی

صفحه 23-37

وحید فتحی‌رضائی؛ مصطفی ولیزاده؛ خشنود علیزاده؛ سعید زهتاب‌سلماسی


5. اثر کادمیم وسیلیسیم بر رشد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی چغندر لبویی

صفحه 53-67

فرهاد بهتاش؛ سید جلال طباطبایی؛ محمدجعفر ملکوتی؛ محمدحسین سرورالدین؛ شاهین اوستان


6. اثر تنش خشکی بر ژنوتیپ‌های مختلف ذرت

صفحه 67-84

معروف خلیلی؛ محمد مقدم؛ حمداله کاظمی اربط؛ محمدرضا شکیبا؛ همایون کانونی؛ رجب چوگان


11. ارزیابی ژنوتیپ‌های ماشک کرکدار در شرایط تنش خشکی

صفحه 133-141

نادر میر فخرایی؛ محمد مقدم؛ سعید اهری‌زاد؛ احمد رزبان حقیقی


13. اثر آللوپاتی علف هرز پیچک صحرایی ( Convolvulus arvensis L.) بر گندم Triticum aestivum L.) )

صفحه 153-167

مهرداد یارنیا؛ الناز فرج‌زاده معماری تبریزی؛ وحید احمدزاده؛ نیما نوبری