اثرات کیفیت بذر و کمبود آب بر عملکرد عدس (Lens culinaris Medik)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده
اثر کیفیت بذر روی عملکرد مزرعه‌ای عدس تحت تیمار‌های مختلف آبیاری در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز مورد تحقیق قرار گرفت. یک نمونه بذری از عدس به عنوان شاهد یا توده بذری با کیفیت بالا (1V با 99% قوه زیست) نگهداری گردید و دو نمونه دیگر با محتوای رطوبت 15 درصد به مدت‌های 18 و 22 روز در دمای 40 درجه سانتی‌گراد به صورت مصنوعی فرسوده شدند(به ترتیب 2V با 90% و3Vبا 80% قوه زیست). بدین ترتیب سه توده بذری با درجات فرسودگی و کیفیت متفاوت فراهم گردید. آزمون‌های آزمایشگاهی برای تعیین هدایت الکتریکی مواد نشتی و درصد جوانه‌زنی بذرها به‌صورت طرح کاملا تصادفی انجام گرفت.اما، آزمایش مزرعه‌ای به‌صورت اسپلیت پلات بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آبیاری (1234I : به ترتیب آبیاری بعد از 70، 100، 130 و 160 میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) و توده‌های بذری (12V و 3V) به ترتیب در کرت‌های اصلی و فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش فرسودگی بذر هدایت الکتریکی مواد نشتی از بذر افزایش و درصد جوانه‌زنی و درصد سبز شدن کاهش می‌یابند. روز تا گلدهی،ارتفاع بوته و تعداد شاخه فرعی با کاهش تأمین آب، کاهش یافتند. گیاهان حاصل از توده بذری قوی (1V) بلندتر از توده‌های بذری با کیفیت پایین بودند، اما گیاهان حاصل از توده بذری ضعیف (3V) به علت تراکم پایین، تعداد شاخه فرعی بیشتری داشتند. گیاهان حاصل از توده بذری با کیفیت بالا بیشترین دانه در واحد سطح را تولید کردند.بنابراین نتیجه‌گیری شده است که کاشت بذرهای با کیفیت بالا می‌تواند عملکرد مزرعه‌ای عدس را از طریق بهبود استقرار گیاهچه افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectsof Seed Quality and Water Deficit on Performance of Lentil (Lens culinaris Medik)

نویسندگان [English]

  • A Asadi-Danalo
  • K Ghassemi-Golezani
  • J Shafagh-Kalvanagh
  • J Bakhshy
چکیده [English]

Abstract
The effect of seed quality on field performance of lentil under different irrigation treatments was investigated in 2010 at the Research Farm of the University of Tabriz, Iran. A sub-sample of lentil seeds was kept as control or high quality seed lot (V1 with %99 viability) and two other sub-samples with about 15% moisture content were artificially aged at 40°C for 18 and 22 days (V2with %90 and V3 with %80 viability, respectively). So, three seed lots with different levels of deterioration and quality were provided. Laboratory tests were carried out as CRD to determine electrical conductivity of seed leachatesand germination percentage. However, the field experiment was arranged as split-plot based on RCB design with three replications. Irrigation treatments (I1, I2, I3 and I4 : irrigation after 70, 100, 130 and 160 mm evaporation from class A pan, respectively) and seed lots (V1, V2 and V3) were allocated to main and sub-plots, respectively. The results showed that electrical conductivity of seed leachates increased, but percentages of germination and emergence decreased with increasing seed deterioration. Days to flowering, plant height and number of branches per plantwere decreased as water supply reduced.Plants from vigorous seed lot (V1) were higher than thosefromlow quality seeds, but plants from low vigor seeds (V3) had more branches, due to low density. Plants from high quality seed lotproduced the highest grain yield per unit area. Therefore, it was concluded that cultivation of high quality seeds (V1)can increase lentil yield by improving seedling establishment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrical conductivity
  • Grain Yield
  • Lentil
  • Seed quality

مقدمه

حبوبات با داشتن پروتئینی حدود 20 درصد نقش مهمی در تامین نیاز بشر داشته (مجنون حسینی 1372) و مکمل غذایی طبیعی و خوبی برای غلات محسوب می‌شوند. حبوبات از نظر مصرف غذایی بعد از غلات در مقام دوم قرار دارند. عدس یک منبع پروتئینی با ارزش است. این ویژگی و نیز توانایی گیاه برای رشد در خاک­های فقیر و شرایط محیطی متنوع باعث شده است که زراعت این گیاه به عنوان گونه­ای پر ارزش تا به امروز استمرار داشته باشد.

کشور ایران در منطقه خشک و نیمه­خشک واقع شده است، بنابراین قسمت عمده‌ای از اراضی آن به صورت دیم کشت می‌شود. در این مناطق، بزرگترین محدود کننده غیر‌زیستی، تنش کم‌آبی است که گیاه را ‌بخصوص در شرایط محیطی نامناسب تحت تأثیر قرار می‌دهد. تنش کم‌آبی با تأثیر روی سطح برگ، پوشش گیاهی، فتوسنتز و سرعت رشد گیاه زراعی، میزان رشد رویشی و عملکرد دانه را به شدت کاهش می‌دهد (کوچکی 1376).

جوانه‌زنی سریع بذر و استقرار گیاهچه از عوامل مهم تولید گیاهان زراعی در شرایط محیطی متفاوت به شمار می‌آیند. ساختار ژنتیکی، محیط و تغذیه گیاه مادر، مرحله رسیدگی در زمان برداشت، ذخایر بذر، سن و فرسودگی بذر، صدمات مکانیکی و عوامل بیماری­زا از جمله عوامل مهم موثر بر کیفیت بذر هستند (پری 1978). ساختار ژنتیکی معمولاً بیشترین اثر را بر کیفیت بذر دارد (رام و ویسنر 1988). ساختار ژنتیکی می‌تواند صفات متعددی را تحت تاثیر قرار دهد و منجر به تفاوت‌هایی در کیفیت بذر شود (دورنبوس و همکاران 1989). بعد از ساختار ژنتیکی، فرسودگی بذر[1] بیشترین اثر را بر کیفیت بذر دارد (الیس و رابرتس 1980). فرسودگی بذر به فرآیند از دست رفتن قدرت بذر با گذشت زمان اطلاق می­شود و توانایی بذر برای زنده‌مانی را کاهش می­دهد. پیری بذر موجب کاهش درصد و سرعت سبز شدن گیاهچه­ها و در نتـیجه سبب افـت محصول دانـه می­شود (قاسمی گلعذانی و همکاران 1375 وa,b2010). پدیده‌های زیادی در دوره پیری بذرها روی گیاه مادر و انبار رخ می­دهند که عامل افت کیفیت آن­ها می­باشند.

کیفیت بذر عملکرد گیاه زراعی را از طریق استقرار گیاهچه بخصوص در شرایط نامساعد محیطی تحت تأثـیر قرار می­دهد (پری، 1980 و قاسمی گلعذانی و همکاران a2010). سرعت فرسودگی و کاهش کیفیت بذرها ارتباط مستقیمی با دمای محیط، رطوبت نسبی و محتوای رطوبت بذر دارد (الیس و رابرتس 1981 و رابرتس 1986). آسیب دیدن غشا یکی از دلایل اصلی فرسودگی بذر است. علل عمده آسیب‌دیدگی غشا افزایش سطح اسیدهای چرب آزاد و قابلیت تولید رادیکال­های آزاد از طریق پراکسیداسیون لیپیدها می‌باشد (گریلی و همکاران 1995). زمانی که فرسودگی توسعه پیدا می­کند ‌سرعت و یکنواختی جوانه­زنی و گیاهچه‌های سبز شده کاهش می­یابد (رابرتس و اوسی- بونسو، 1988 و خان و همکاران 2003).کاهش کیفیت ناشی از فرسودگی بذرها منجر به استقرار ضعیف گیاهچه­ها و در نتیجه کاهش عملکرد ذرت (کروز-گارسیا و همکاران 1995 و مورنو-مارتینز و همکاران 1998)، گندم (رام و ویسنر 1988 و گانگولی و سن-ماندی 1990)، پنبه (اقبال و همکاران، 2002)، جو (کوپلند و مک­دونالد 2001 و سامارا و الکوفاهی 2008)، کلزای پاییزی (قاسمی گلعذانی و همکاران b2010) ونخود (قاسمی گلعذانی و همکاران 2012) در مزرعه شده است. اما در رابطه با اثرکیفیت بذر بر عملکرد عدس درشرایطکم‌آبیگزارش‌هایعلمی قابلتوجهیوجود ندارد. بنابراین،دراینپژوهشکوشششدهاستتا اثراتکیفیت بذرهابرعملکردعدسدرشرایطآبیاریمطلوبومحدودموردارزیابیقرارگیرد.

 

مواد و روش‌ها

برای تهیه توده­های بذری با درجه فرسودگی متفاوت، بذرها به سه قسمت مساوی تقسیم گردیدند. یک نمونه بذری با قوه زیست 99% به عنوان شاهد (1V) یا توده­ی بذری با کیفیت بالا در داخل کیسه پلاستیکی در یخچالی با دمای 5-3 درجه سانتی‌گراد نگهداری شد. دو نمونه دیگر با رطوبت حدود 15 درصد در داخل پاکت­های آلومینیومی در داخل انکوباتوری با دمای 40 درجه سانتی­گراد به مدت‌های 18 و 22 روز فرسوده شدند تا قوه زیست نمونه­های بذری دوم و سوم به ترتیب به 90% (2V) و 80% (3V) کاهش یافتند. بدین ترتیب سه توده بذری با درجات فرسودگی و کیفیت متفاوت فراهم گردید.

آزمون‌های آزمایشگاهی ‌به‌ صورت طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. 25 عدد از هرنمونه روی کاغذ صافی مرطوب قرارداده شده و سپس یک کاغذ صافی دیگر روی بذرهای هر تکرار قرار گرفت وبه ‌صورت لوله تا گردید.

تکرارهای هرنمونه در یک کیسه پلاستیکی گذاشته شده ودرداخل انکوباتوری با دمای 10 درجه سانتی‌گراد قرارداده شدند . تعداد بذرهای جوانه ‌زده پس از 10روزشمارش ودرصد جوانه‌زنی آن‌ها تعیی نگردید. برای انجام آزمون هدایت الکتریکی بذرها دو تکرار 50 بذری از هر تیمار که وزن آن­ها تعیین شده بود در نظر گرفته شدند. برای هر تکرار یک ارلن پلاستیکی درب­دار، حاوی 250 میلی­لیتر آب مقطر در نظر گرفته شد. ابتدا ارلن‌های حاوی آب مقطر به مدت 24 ساعت در دمای 20 درجه سانتی­گراد نگهداری شدند تا دمای آب مقطر نیز به حدود 20 درجه سانتی­گراد برسد. سپس بذر­های هر تکرار در داخل یک ارلن ریخته شدند و پس از بستن درب آن، دوباره به مدت 24 ساعت در داخل انکوباتوری با دمای 20 درجه سانتی­گراد قرار داده شدند. یک ارلن بدون بذر نیز به عنوان کنترل در نظر گرفته شد. بعد از سپری شدن مدت مقرر و جدا نمودن بذرها، میزان هدایت الکتریکی مواد نشت یافته به داخل آب مقطر توسط یک دستگاه EC سنج اندازه­گیری و نتایج بر حسب میکرو زیمنس بر سانتی­متر بر گرم محاسبه گردید.

آزمایش مزرعه­ای در سال 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، واقع در 12 کیلومتری شرق تبریز (اراضی کرکج) اجرا گردید.آزمایش به صورت اسپلیت پلات بر پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. کیفیت بذر در سه سطح در کرت‌های فرعی و آبیاری در چهار سطح (1234I: آبیاری بعد از 70، 100، 130 و 160 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) در کرت‌های اصلی قرار گرفتند. هر کرت آزمایشی شامل شش ردیف کاشت به طول پنج متر و فاصله 25 سانتی­متر (کاشت در دو طرف پشته­ها صورت گرفت) بود. بذرها قبل از کاشت با بنومیل به نسبت دو در هزار ضدعفونی شدند. کاشت بذرها به صورت دستی با فاصله پنج سانتی­متر در دو طرف پشته­ها و در شیارهایی با عمق 3-2 سانتی­متر انجام شد. بلافاصله پس از کاشت، اقدام به آبیاری کرت­ها گردید. تا استقرار کامل گیاهچه­ها، آبیاری هر هفته یکبار انجام می­شد، ولی آبیاری­های بعدی، با در نظر گرفتن 70، 100، 130 و 160 میلی­متر از تشتک تبخیر کلاس A انجام پذیرفت. در طول دوره رشد، علف­های هرز موجود در مزرعه به‌طور متوالی با دست وجین گردیدند. به منظور مبارزه با قارچ فوزاریوم، گیاهان در اواسط دوره رویشی با قارچ­کش بنومیل به نسبت دو در هزار سمپاشی شدند.

روز تا گلدهی به‌صورتتعداد روز از کاشت تا زمانی که بوته­ها به 50% درصد گلدهی برسند محاسبه گردید. پس از استقرار کامل گیاهچه­ها در کرت­های آزمایشی، تعداد کل گیاهچه­های سبز شده در هر کرت شمارش شد و درصد سبز شدن بر مبنای تعدادبذرهای کاشته شده در متر مربع محاسبه گردید. در هنگام رسیدگی محصول، ابتدا پنج بوته به‌طور تصادفی از هر کرت برداشت گردید و ارتفاع بوته­ها از سطح خاک تا انتهای ساقه اصلی اندازه­گیری و میانگین آن­ها برای هر کرت ثبت شد. شاخه­های فرعی همه بوته­های برداشت شده نیز شمارش و میانگین آن­ها برای هر واحد آزمایشی تعیین گردید. بوته­های موجود در مساحت یک مترمربع از هر کرت برداشت و پس از خشک کردن در داخل آونی با دمای 75 درجه سانتی‌گراد به مدت 48 ساعت توزین و عملکرد دانه در واحد سطح معلوم شد. کلیه تجزیه‌های آماری و مقایسه میانگین­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS انجام گردید. برای مقایسه میانگین­ها از روش چند دامنه­ای دانکن در سطح احتمال 5% استفاده شد. رسم شکل­ها هم با بهره‌گیری از نرم­افزار Excel انجام پذیرفت.

 

نتایج و بحث

میزان هدایت الکتریکی (EC) مواد نشت یافته از بذرهاو درصد جوانه‌زنی در سطوح مختلف فرسودگی به‌طور معنی­داری (P≤0.01) متفاوت بود. کمترین هدایت الکتریکی متعلق بهبذرهای1Vبودکه با افزایش فرسودگی بذرها فزونی یافت (جدول 1). بروگینک و همکاران (1991) نشان دادند که یکپارچگی غشا را می‌توان توسط هدایت الکتریکی مشخص نمود که همبستگی زیادی با کیفیت بذر دارد. افزایش نفوذ‌پذیری غشا همراه با کاهش کیفیت بذر (مک‌دونالد 1999)به‌وسیله هدایت الکتریکی بالا نشان داده می‌شود (جدول 1). قاسمی گلعذانی و همکاران (2012) هم نتایج مشابهی را در مورد نخود گزارش کرده‌اند.

 با افزایش فرسودگی بذرها، درصد جوانه‌زنی آن‌ها به طور معنی‌داری کاهش یافت (جدول1). نتایج مشابهی توسط قاسمی گلعذانی و همـکاران (1375) برای گنـدم، مرتضوی و همکاران (1384)، گوردانا و همکاران (2007) و کاپور و همکاران (2010) برای نخود،ورما و همکاران (2003)، جان محمدی و همکاران (2008) و قاسمی گلعذانی و همـکاران (b2010) برای کلزا، ساها و سولتانا (2008) برای سویا و تانت و همکاران (2010) برای کنجد گزارش گردیده است.

درصد سبز شدن گیاهچه­ها در مزرعه به‌طور معنی‌داری تحت تأثیر فرسودگی قرار گرفت (P≤0.01). میانگین درصد سبز شدن گیاهچه­های حاصل از بذرهایبا کیفیت بالا (1V) به طور معنی­داری بیشتر از بذرهای فرسوده (2V و 3V) بود، در حالی که بذرهای 2V و 3V از این نظر تفاوت معنی­داری نداشتند (شکل1). افت درصد سبز شدن گیاهچه‌های حاصل از بذرهای فرسوده با پایین بودن درصد جوانه­زنی آن­ها در آزمایشگاه مرتبط می­باشد (جدول 1).سامارا و الکوفاهی (2008) در جو و قاسمی گلعذانی و همکاران (b2010) در مورد کلزای پاییزی درصد سبز شدن و استقرار کمتری را برای بذرهای فرسوده در مقایسه با بذرهای قوی گزارش کردند. سوریانگ (2007) و قاسمی گلعذانی و همکاران (a2010) دریافتند که استفاده از بذرهای کلزای با کیفیت پایین منجر به تراکم پایین در مزرعه می­شود.

 

 


جدول 1- میانگین صفات کیفی بذرهای فرسوده و غیرفرسوده عدس

توده­های بذری

هدایت الکتریکی مواد نشتی از بذرها (میکروزیمنس بر سانتی‌متر بر گرم)

 جوانه­زنی    (%)

V1

b87

a98

V2

a5/152

b88

V3

a5/191

b82

حروف متفاوت در هر ستون اختلاف معنی­دار در سطح احتمال پنج

 درصد را نشان می­دهند.

12V و 3V: به ترتیب 99، 90 و 80 درصد بذرهای زنده

 

 

 

اثرات آبیاری و فرسودگی روی روز تا گلدهی، ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی و عملکرد دانه در واحد سطح معنی‌دار بودند، ولی اثر متقابل آبیاری×فرسودگی روی این صفات معنی‌دار نگردید (جدول 2). با افزایش فواصل آبیاری میانگین تعداد روز تا گلدهی به‌طور معنی‌داری کاهش یافت (جدول 3). علت این امر کمبود آب قابل دسترس بوته‌ها در شرایط آبیاری‌های محدود می‌باشد که موجب تسریع نمو و آغاز زودهنگام مرحله زایشی گیاهان گردیده است. به همین دلیل گیاهان تحت تیمار‌های3I و 4 Iکه تفاوت معنی‌داری با یکدیگر نداشتند، زودتر از گیاهان تحت تیمار‌های 12I به مرحله گلدهی رسیدند (جدول 3). نتایج مشابهی توسط قاسمی گلعذانی و همکاران (1376)، روزرخ (1377)، سینگ (1991) وسیلیم و ساکسنا (1993) در مورد نخود گزارش شده است.

 

 

 

جدول 2- تجزیه واریانس اثرات آبیاری وکیفیت بذر روی صفات موردمطالعه عدس در مزرعه

 

میانگین مربعات

منابع

تغییرات

درجه

آزادی

روز تا

گلدهی

ارتفاع

بوته

تعداد شاخه

فرعی

عملکرد دانه

در واحد سطح

تکرار

2

083/0

15/4

33/0

757/110

آبیاری

3

**63/112

**11/31

**33/11

**257/488

خطای اصلی

6

38/0

33/0

11/0

067/174

کیفیت بذر

2

**583/13

**83/29

**52/12

**485/1170

آبیاری×کیفیت

6

324/0

21/0

04/0

678/90

خطای فرعی

16

597/0

08/0

03/0

174/82

ضریب تغییرات (%)

-

01/2

5/1

57/4

52/35

* و ** به ترتیب معنی‌داردرسطح احتمال 5% و 1%

 

 

جدول 3- میانگین صفات مورد بررسی عدس در مزرعه

تعداد شاخه فرعی در بوته

ارتفاع بوته (cm)

روز تا گلدهی

صفات

 

 

 

آبیاری

81/4a

87/20a

11/42a

1I

71/4a

87/19b

66/41a

2I

90/2b

44/17c

36b

3I

74/2b

03/17d

55/35b

4I

 

 

 

کیفیت بذر

12/3c

09/20a

91/37b

1V

29/3b

29/19b

58/38b

2V

97/4a

04/17c

40a

3V

         

حروف متفاوت در هر ستون اختلاف معنی­دار در سطح احتمال پنج درصد را نشان می­دهند.

12V و 3V: به ترتیب 99، 90 و 80 درصد بذرهای زنده

1234I : به ترتیب آبیاری بعد از 70، 100، 130 و 160 میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A

 

 

چنان‌که گزارش گردید با افزایش فرسودگی بذر‌ها، درصد سبز شدن و در نتیجه تراکم بوته در واحد سطح به‌طور قابل توجهی کاهش یافت (شکل 1). در این حالت رقابت بین بوته‌های موجود کم شده که در نهایت فضای بیشتری را برای ادامه رشد رویشی و ورود به مرحله زایشی فراهم می‌نماید. همین امر سبب گردید تا گلدهی گیاهان حاصل از بذر‌های فرسوده 3Vاندکی دیرتر از گیاهان حاصل از بذر‌های 21V اتفاق بیافتد (جدول 3). این نتایج با گزارش‌های قاسمی گلعذانی و همکاران (1376) و روزرخ (1377) در مورد نخود هماهنگی دارد.

 

 

شکل 1- میانگین درصد سبز شدن گیاهچه‌های حاصل از بذرهای با کیفیت متفاوت عدس

12V و 3V: به ترتیب 99، 90 و 80 درصد بذرهای زنده

حروف متفاوت اختلاف معنی­دار در سطح احتمال پنج درصد را نشان می­دهند.

 

 

 

بیشترین ارتفاع بوته به آبیاری مناسب (1I) و کمترین آن به تنش شدید کم‌آبی (4I) تعلق داشت (جدول 3). کاهش ارتفاع گیاه در واکنش به تنش خشکی در لوبیا چیتی (زعفرانی 1388)، نخود (موستافا 2005) و گندم (آبایومی1992 و ایبراهیم و همکاران 1986) نیز گزارش شده است. ارتفاع بوته‌هایحاصلازتودهبذریبا کیفیت بالا بیشتر از گیاهان حاصل از بذرهای فرسوده بود (جدول 3). این بـرتـری را می‌توان به سرعت ودرصد سبز شدن بالای گیاهچه‌های حاصل از بذرهای قوی نسبت داد. تراکم بالای گیاهان حاصل از بذرهای قوی باعث افزایش رقابت گیاهان برای دریافت نور و بلندی ارتفاع آن‌ها می‌شود.

تعداد شاخه فرعی تحت آبیاری‌های 12 Iبه ترتیب بیشتر از آبیاری‌های 34I بود (جدول 3). خواجوی نژاد و همکاران (1370) در مورد لوبیا سفید و شبیری و همکاران (1385) در مورد نخود نیز گزارش کردند که تعداد شاخه فرعی در بوته بر اثر کمبود آب در مراحل رشد و نمو کاهش می‌یابد.تعداد شاخه فرعی در گیاهان حاصل از توده بذری3 Vبه طور معنی‌داری بیشتر ازتوده‌های بذری 1V و 2V بود (جدول 3). این برتری گیاهان حاصل از توده بذری فرسوده‌تر را می‌توان با درصد سبزشدن کمتر (شکل 1) و تراکم بوته پایین‌تر آن مرتبط دانست. آشکار است که در تراکم‌های پایین به دلیل دسترسی بهتر گیاهان به منابع موجود، امکان تولید شاخه فرعی بیشتری برای هر بوته وجود دارد.

عملکرد دانه با افزایش تنش خشکی به طور معنی‌داری کاهش یافت، با این حال اختلاف معنی‌داری بین تیمار‌های آبیاری 1I و 2 Iو همچنین بین 3I و 4I از این نظر وجود نداشت (شکل 2). کاهش عملکرد دانه بر اثر کم‌آبی می‌تواند در نتیجه کاهش پوشش سبز و دوام آن در عدس باشد، که باعث کاهش فتوسنتز، دوره رشد، دوره گلدهی و پر شدن دانه می‌شود. سرانجام این فرآیند‌ها افت اجزای عملکرد و عملکرد دانه در واحد سطح را به دنبال دارد. این نتایج با گزارش‌های سایر پژوهشگران در مورد نخود (قاسمی گلعذانی و همکاران 1376، 2008)، باقلا (قاسمی گلعذانی و همکاران 2009)، ماش (پانو و سینگ 1993)، لوبیا چشم بلبلی (تورک و هال1980) و لوبیا چیتی (بالگ 2003) مشابه است.

 

 

 

 

 

شکل 2- میانگین عملکرد دانه عدس در سطوح مختلف آبیاری

1234I : به ترتیب آبیاری بعد از 70، 100، 130 و 160 میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A

حروف متفاوت اختلاف معنی­دار در سطح احتمال پنج درصد را نشان می­دهند.

 

 

بیشترین و کمترین عملکرد دانه در واحد سطح به ترتیب در گیاهان حاصل از توده‌هایبذری1V و 3V مشاهده شد، ولی اختلاف معنی‌داری بین تیمار‌های 2V و 3V مشاهده نگردید (شکل 3). علت اصلی بالا بودن عملکرد دانه 1V در مقایسه با دو توده بذری دیگر، تراکم بوته در واحد سطح بیشتر به‌واسطه درصد سبز شدن بالاتر گیاهچه‌ها (شکل 1) بود. ساها و سولتانا (2008) نیز دلیل اصلی افت عملکرد دانه در واحد سطح سویا را به کاهش تراکم بوته در متر مربع ارتباط دادند. سبز شدن سریع‌تر، گیاه ان قوی بیشتر و کارآیی متابولیسمی بـالاتر (مانند فتوسنتز و انتقال موادغذایی) از عواملی هستند که درنهایت منجربه عملکرد دانه بیشتر در این گیاهان می‌شوند (لاسیموفو 1981). به نظر می‌رسد که افزایش تراکم کاشت بذرهای فرسوده (توده بذری ضعیف) ممکن است تا حدودی از افت تراکم بوته در واحد سطح جلوگیر ینماید، چرا که دلیل اصلی کاهش عملکرد دانه گیاهان متعلق به توده‌های بذری ضعیف، کم بودن درصد سبز شدن گیاهچه‌ها در واحد سطح می‌باشد. با وجود این، اثرات غیریکنواختی و تأخیر سبز شدن گیاهچه‌های حاصل از بذرهای فرسوده و ضعیف بر عملکرد نهایی قابل جبران نمی‌باشد (قاسمی گلعذانی 1992).

 

 

 

 

شکل 3- میانگین عملکرد دانه عدس در گیاهان حاصل از توده­های بذری با کیفیت متفاوت

12V و 3V: به ترتیب 99، 90 و 80 درصد بذرهای زنده

حروف متفاوت اختلاف معنی­دار در سطح احتمال پنج درصد را نشان می­دهند.[1]Seed deterioration

منابع مورد استفاده
خواجوی نژاد غ، رمضانی ع و موسوی س ف، 1370. اثرات رژیم‌های مختلف آبیاری و تراکم کاشت بر عملکرد و سایر خصوصیات لاین آزمایشی 11805 لوبیا سفید. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 25، صفحه‌های ا تا 13.
روزرخ م، 1377. تأثیر فرسودگی بذر بر سبز کردن، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخود تحت شرایط آبیاری کامل و آبیاری محدود. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.
زعفرانی معطر پ، 1388. واکنش ارقام لوبیا چیتی به تنش کم‌آبی در مراحل زایشی.پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.
شبیری س، قاسمی گلعذانی ک، گلچین ا و صبا ج، 1385. تأثیر میزان آب آبیاری بر فنولوژی و عملکرد سه رقم نخود. مجله دانش کشاورزی، جلد 16، شماره 2، صفحه‌های 137 تا 147.
قاسمی گلعذانی ک، صالحیان ح، رحیمزاده خوئی ف و مقدم م، 1375. اثر قدرت بذر بر سبز شدن گیاهچه و عملکرد دانه گندم. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، شماره3، صفحه‌های 48 تا 54.
قاسمی گلعذانی ک، موحدی م، رحیم زاده خویی ف و مقدم م، 1376. اثرات کمبود آب بر رشد و عملکرد دو رقم نخود در تراکم های مختلف. مجله دانش کشاورزی، جلد7، شماره‌های 3و 4، صفحه‌های 17 تا 42.
کوچکی ع، 1376. به زراعی و به نژادی در زراعت دیم (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
مرتضوی س م، پاسبان اسلام ب، تاج بخش م و زردشتی م ر، 1384. تأثیر میزان فرسودگی بذر و شوری برقدرت بذور ژنوتیپ‌های نخود در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای. مجله دانش کشاورزی،جلد 15، شماره 2، صفحه‌های 131 تا 147.
مجنون حسینی ن، 1372. زراعت حبوبات. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
Abayomi YA, 1992. Comparative effects of water stress on wheat and suger beet.Ph.D Thesis, University of Wales, Bangor, UK.
Bruggink H, Kraak HL, Dijkema MHGE and Bekendam J, 1991. Some factors influencing electrolyte leakage from maize (Zea mays L.) kernels. Seed Sci. Res. 1:15-20.
Bulg J, 2003. Influence of drought on seed yield components in common bean. Plant physiol. Special issue: 320-330.
Copeland LD and McDonald MB, 2001.Seed vigor and vigor tests.Pp. 121-144.In: Copeland LO and McDonald MB (eds). Principles of Seed Science and Technology.4th ed. Kluwer Academic Publishing Group.
Cruz-Garcia F, Gonzalez-Hernandez VA, Molina-Moreno J and Vazquez-Ramos JM, 1995. Seed deterioration and respiration as related to DNA metabolism in germinating maize. Seed Sci. Technol. 23: 477-486.
Dornbos DLJ, Mullen RE and Shibles RM, 1989.Drought stress effects during seed filling on soybean seed germination and vigour.Crop Sci. 29: 476-480.
Ellis RH and Roberts EH, 1980.Towards a rational basis for testing seed quality.Pp. 605-635.In: HebblethwaitePD (ed).Seed Production.Butterworths, London.
Ellis RH and Roberts EH, 1981.The quantification of aging and survival in orthodox seeds. Seed Sci. Technol. 9: 373-409.
Ganguli S and Sen-Mandi S, 1990. Some physiological differences between naturally and artificially aged wheat seeds. Seed Sci. Technol. 18: 507-514.
Ghassemi-Golezani K, 1992. Effects of seed quality on cereal yields.PhD Thesis. University of Reading, UK.
Ghassemi-Golezani K, BakhshyJ, Raey Y and Hossinzadeh-Mahootchy A, 2010a. Seed vigor and field performance of winter oilseed rape (Brassica napus L.) Cultivars. Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj. 3: 146-150
Ghassemi-Golezani K,Ghanehpoor S and DabbaghMohammadi-Nasab A, 2009. Effects of water limitation on growth and grain filling of faba bean cultivars. J. Food Agric. Environ. 7: 442-447.
Ghassemi-Golezani K, Hosseinzadeh-MahootchyA, Zehtab-SalmasiS and TourchiM, 2012.Improving field performance of aged chickpea seeds by hydro-priming under water stress. Int. J.Plant, Anim. Environ. Sci. 2: 168-176.
Ghassemi-Golezani K, Khomari S, Dalil B, Hosseinzadeh-Mahootchy A and Chadordooz-Jeddi A, 2010b.Effects of seed aging on field performance of winter oilseed rape. J. Food, Agric. Environ. 8: 175-178.
Ghassemi-Golezani K, Sheikhzadeh-Mosaddegh P and Valizadeh M, 2008. Effects of Hydropriming duration and limited irrigation on field performance of chickpea. Res. J. Seed Sci. 1: 34-40.
Gordana B, Grljusic S, Rozman V, Lukic D, Lackovic R and Novoselovic D, 2007. Seed age and pH of water solution effects on field pea (Pisumsativum L.) germination. Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj. 35: 20-26.
Grilli I, Bacci E, Lombardi T, Spano C and Floris C, 1995. Natural Aging: Poly (A) polymerase in germination embryos of Triticum durum wheat. Ann. Bot. 76: 15–21.
Ibrahim SA, Mondour MS, Hussien MM and El-Neklawy AS, 1986. The combined effect of fertilizers and available moisture on minerals content of wheat. Egypt. J. Soil Sci. 2: 155-164.
Iqbal N, Basra ShMA and RehmanKh, 2002. Evaluation of vigour and oil quality in cottonseed during accelerated ageing. Int. J. Agri. Biol. 4: 318-322.
Janmohammadi M, Fallahnezhad F, Golsha M and Mohammadi H, 2008. Controlled ageing for storability assessment and predicting seedling early growth of canola cultivars (Brassica napus L.). ARPN J. Agric. Biol. Sci. 3: 22-26.
Kapoor N, Arya A, Siddiqui MA, Amir A and Kumar H, 2010. Seed deterioration in chickpea (Cicerarietinum L.) under accelerated ageing. Asian J. Plant Sci. 9: 158-162.
Khan MM, Iqbal MJ, Abbas M and Usman M, 2003.Effect of ageing on viability, vigour and chromosomal damage in pea (PisumsativumL.) seeds. Pakistan J. Agric. Sci. 40: 50-54.
Lassim MBM and Foo CT, 1981. Field performance of mungbean (VignaradiataWilczek) seed differing in vigour levels.Pertanika. 4: 25-29.
McDonald MB, 1999. Seed deterioration: physiology, repair and assessment. Seed Sci. Technol. 27:177-237.
Moreno-Martinez E, Vazquez-Badillo ME, Rivera A, Navarrete R and Fsquivel-Villagrana F, 1998. Effect of seed shape and size on germination of corn (Zea mays L.) stored under adverse conditions. Seed Sci. Technol. 26: 439-448.
Mustapha Y, 2005. Effects of water stress at different growth stages on growth and yield of soybean genotypes. M.Sc. (Agronomy) Thesis, University of Ilorin, Nigeria.
Pannu RK and Singh DP, 1993. Effect of irrigation on water use, water-use efficiency, growth and yield of mungbean. Field Crops Res. 31: 87-100.
Perry DA, 1980. Deterioration of barley seed and its effects on field performance.Pp. 321-337.In: HebblethwaitePD (ed). Seed production.Butterworths.
Perry DA, 1978. Report of the vigour test committee (1974-1977). Seed Sci. Technol 6: 156-181.
Ram C and Weisner LE, 1988. Effect of artificial aging on physiological and biochemical parameters of seed quality in wheat. Seed Sci. Technol. 16: 579-587.
Roberts EH, 1986.Quantifying seed deterioration.Pp. 101-123.In: McDonald MB and Nelson CJ (eds). Physiology of Seed Deterioration. Crop Science Society of America, Madison: Wisconsim.
Roberts EH and Osei-Bonsu K, 1988.Seed and seedling vigour.Pp. 897-910.In: Summerfield RJ (ed). World crops: Cool season food legumes. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
Saha RR and Sultana W, 2008. Influence of seed ageing on growth and yield of soybean. Bangladesh J. Bot. 37: 21-26.
Samarah NH and Al-Kofahi S, 2008. Relationship of seed quality tests to field emergence of artificial aged barley seeds in the semiarid Mediterranean region. Jordan J. Agric. Sci. 4: 217-230.
Silim SN and Saxena MC, 1993. Adaptation of spring-sown chickpea to the Mediterranean basin. II. Response to moisture supply. Field Crops Res. 34: 121-136.
Singh P, 1991. Influence of water deficits on phenology, growth and dry matter allocation in chickpea (Cicerarietinum). Field Crops Res. 28: 1-15.
Suryong S, 2007. Studies about mechanisms of oil seed deterioration under different storage conditions in oilseed rape (Brassica napus L.). CuvillierVerlag Gottingen.
Thant KH, Duangpatra J and Romkaew J, 2010. Appropriate temperature and time for an accelerated aging vigor test in sesame (Sesamumindicum L.) seed. Kasetsart J. (Nat. Sci.). 44: 10-16.
Turk KJ and Hall AE, 1980. Drought adaptation of cowpea. III. Influence of drought on plant growth in relation with seed yield. Agron. J. 72: 428-433.
Verma SS, Verma U and Tomer RPS, 2003. Studies on seed quality parameters in deteriorating seeds in Brassica (Brassica campestris). Seed Sci. Technol. 31: 389-396.