کاربرد زادمایه‌های باکتری سودوموناس فلورسنس بر برخی شاخص‌های رشد و جذب عناصر غذایی ذرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت

2 گروه مهندسی علوم خاک- دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی پتانسیل کاربرد مواد مختلف به عنوان حامل باکتری و تاثیر سودمند باکتری محرک رشد گیاه از گونه سودوموناس فلورسنس برعملکرد گیاه ذرت و جذب برخی عناصر غذایی بوده است. آزمایش به صورت بلوک کاملا تصادفی با هفت تیمار زادمایه، سه تیمار کود فسفره و تیمار شاهد با چهار تکرار  در سال 1391 در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام گردید. مواد حامل شامل پرلیت، بنتونیت، خاک فسفات، ورمی­کمپوست و سه فرمولاسیون از این مواد بود که سوسپانسیون باکتری سودوموناس فلورسنس به این مواد اضافه شده و به مدت شش ماه نگهداری گردید. در پایان دوره نگهداری جمعیت باکتری ها اندازه گیری شده وسپس به ذرت تلقیح گردید. پس از دو ماه از رشد ذرت برخی شاخص­های رشد و عناصر موجود در گیاه شامل فسفر، پتاسیم، آهن، مس و روی اندام هوایی اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد اگرچه در مورد فاکتورهای  اندازه گیری شده تیمار سوپرفسفات تریپل از نظر مقدار بهتر بوده ولی در بسیاری از موارد دو زادمایه برتر ورمی­کمپوست  و پرلیت+ بنتونیت+ ورمی­کمپوست، ،تفاوت معنی­داری با این تیمار کودی نداشتند ((p>0.05. در صفات روی و آهن در اندام هوایی، زادمایه­های برتر ورمی کمپوست و پرلیت+ بنتونیت+ ورمی کمپوست موفق­تر بوده و  در مورد فاکتور روی، اندام هوایی تفاوت معنی­داری را با تیمار سوپر فسفات تریپل نشان داد .(p<0.05)استفاده از باکتری حل کننده فسفر سودموناس فلورسنس به همراه ماده محرک رشد ورمی کمپوست موجب افزایش شاخص های رشد ذرت و کاهش مصرف کودهای شیمیایی گردید.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Application of Pseudomonas fluorescens Bacteria Inoculants on Certain Growth Indices and Nutrient Uptake in Maize

نویسندگان [English]

  • Shayan Shariati 1
  • Hossein Ali Alikhani 2
چکیده [English]

Abstract
The aim of this study was to investigate the potential use of various substances as carriers of bacteria and beneficial effects of growth stimulant bacteria Pseudomonas fluorescens on yield and nutrient uptake of corn. The experiment was done as randomized block with 7 inoculant treatments, 3 phosphorus fertilizer treatments and control in four replicates in Agriculture and Natural Resources College of Tehran University in 2012. Carrier materials were perlite, bentonite, rock phosphate, vermicompost and three formulations of them which Pseudomonas fluorescens suspension was added to them and were stored for 6 months. Population of bacteria was measured at the end of storage period and then inoculated to maize plant. After two months of maize growth, some indicators and nutritive elements of plant such as phosphorus, potassium, iron, copper and zinc were measured in shoots. The results showed that although the amount of the measured factors in triple superphosphate treatment had the highestvalues, but it was not significant different from two superior treatments including vermicompost and perlite + bentonite + vermicompost in many cases (p>0.05). Zinc and iron in the shoot of superior treatments vermicompost and perlite + bentonite + vermicompost were more suitable and significant difference was observed between zinc in shoot and treatment of triple superphosphate (p<0.05).Based on the results, application of phosphorus solubilizing bacteria Pseudomonas fluorescens with plant growth promoting matter causes to increase in growth indices and decrease of fertilizer use.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biofertilizer
  • Maize
  • Nutrient elements
  • Plant growth promoting rhizobacteria
  • Vermicompost
بشارتی ح، صالح راستین ن،ملکوتی م وعلیزاده ع. 1383. بررسی توان ماندگاری باکتری­های تیوباسیلوس بر روی چند حامل مختلف. مجله علوم خاک وآب، 18(1و2): 181-170.
حمیدی آ، اصغرزاده ا،چوکان ر، دهقان شعار م، قلاوند ا و ملکوتی م ج. 1389. تاثیر کاربرد باکتری­های افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر تسهیم ماده خشک و برخی ویژگی­های رشد ذرت در شرایط گلخانه. مجله پژوهشهای خاک، 24(1): 67-55.
مشهدی شو اصغرزاده ع ن. 1383. مقایسه کارایی چند ماده حامل باکتری  Sinorhizobium melilotiبرای تولید مایه تلقیح یونجه. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 8(1، 2، 3 و 4): 74-63.
 
 
Adesemoye AO, Torbert HA and KloepperJW, 2009. Plant Growth-Promoting Rhizobacteria Allow Reduced Application Rates of Chemical Fertilizers. FEMS Microbiol Ecology, 58: 921-929.
Ahmad F, Ahmad I and Khan MS, 2006.Screening of free-livingrhizospheric bacteria for their multiple plant growth promoting activities. Microbial Research, 36: 1-9.
Albareda M, Rodriguez-Navarro DN, Camacho M and  Temprano FJ, 2008. Alternatives to peat as a carrier for rhizobia inoculants: solid and liquid formulations. Soil Biology and Biochemistry, 40: 2771-2779.
Alexander DB and Zuberer DA, 1991.Use of chrome azurol S reagents to evaluate siderophore production by rhizosphere bacteria. Biology and Fertility of  Soil, 12: 39-45.
Amico ED, Cavalca L and Andreoni V, 2005. Analysis of rhizobacterial communitiesin perennial Graminaceae from polluted water meadow soil, and screeningof metal-resistant, potentially plant growth-promoting bacteria. FEMS Microbiol Ecology, 52: 153-162.
Bashan Y, 1998. Inoculants of plant growth-promoting bacteria for use in agriculture. Biotechnology Advances, 16 (4): 729-770.
Bashan Y, Bustillos JJ, Leyva LA, Hernandez JP and Bacilio M, 2006. Increase in auxiliary photoprotective photosynthetic pigments in wheat seedlings induced by azospirillum brasilence. Biology and Fertility of Soil, 42: 279-285.
Carter MR and Gregorich EG, 2008.Soil Sampling and Methods of Analysis.2nd ed. Canadian Society of Soil Science, 1224.
Chen YP, Rekha PD, Arunshen AB, Lai WA and Young CC, 2006. Phosphate solubilizing bacteria from subtropical soil and their tricalcium phosphate solubilizing abilities. Applied Soil Ecology, 34: 33-41.
Disimin CD, Sayer JA and Gadd GM, 1998. Solubilization of zinc phosphate by a strain of Pseudomonase fluorescens isolated from a forest soil. Biology and Fertility of Soils, 28: 87-94.
Esitken  A,  Pirlak  L, Turan  M and Sahin F, 2006. Effects of floral andfoliar application of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on yield, growth and nutrition of sweet cherry. Scientia Horticulturae, 110:324–327.
Fernandez  L, Zalba P, Gomez M, Sagardoy M, 2007. Phosphate-solubilization activity of bacterial strains in soil and their effect on soybean growth under greenhouse conditions. Biology and Fertility of Soils, 43: 805–809.
Fageria  NK. 2009. The use of nutrients in crop plants. CRC Press, Taylor & Francis Group, LLC.USA. New York.
Ferraras L, Gomez E, Toresani S, Firpo I and Rotondo R, 2006.Effect oforganic amendments on some physical, chemical and biological propertiesin a horticultural soil. Bioresource Technology, 97 (4): 635–640.
Gandi  A and Sivakumar K, 2010. Impact of vermicompost carrier based bioinoculants on growth, yield and quality of rice (Oryza sativa L.). An International Quarterly Journal of Environmental Science, 83-88.
Hameedaa B, Harinib GO, Rupelab P, Wanib SP and Reddya G, 2008. Growth promotion of maize by phosphate solubilizing bacteria isolated from composts and macrofauna.Microbiological Research, 163:234-242.
Han HS and Lee KD, 2005. Phosphate and potassium solubilizing bacteria effect on mineral uptake, soil availability and growth of eggplant. Research Journal of Agriculture and Biological Science, 1(2):176-180.
Hashemimajd K, Kalbasi M, Golchin A and Shariatmadari H, 2004.Comparision of vermicompost and composts as potting media for growth of tomatoes. Plant Nutrition, 27 (6):1107-1123.
Jarecki MK, Chong C and Voroney RP, 2005.Evaluation of compost leachates for plant growth in hydroponic culture. Journal of Plant Nutrition, 28: 651–667.
Kamal AM, Hoda AE and Hendawy HE, 2008.Integration of Pseudomonas fluorescens and acibenzolar-Smethylto control bacterial spot disease of tomato. Crop Protection, 27: 1118-1124.
Jeon JS,  Lee SS, Kim HY, Ahn TS and Song HG, 2003. Plant growth promoting in soil by some inoculated microorganism.Journal of Microbiology, l: 271-276.
Kang SC, Hat CG, Lee, TG and Maheshwari DK, 2002.Solubilization of insoluble inorganic phosphates by a soil-inhabiting fungus Fomitopsis. Current Science, 82:439-442.
Kavino M, Harish S, Kumar N, Saravanakumar D, Samiyappan R, 2010. Effect of chitinolytic PGPR on growth, yield and physiological attributes of banana (Musa spp.) under field conditions.Applied Soil Ecology, 45: 71–77.
Lindsay WL and Norvell WA, 1978.Development of a DTPA soil test for zinc, iron, manganese and copper.Soil ScienceSociety of America Journal, 42: 421-428.
Mehboob I, Naveed M and Zahir ZA, 2009. Rhizobial association with non-legumes: Mechanismsand application. Critical Reviews in Plant Science, 28:432-456.
Meyer JM, 2000. Pyoverdins: pigments, siderophores and potential taxonomic markersof fluorescent Pseudomonas species. Arch Microbiol, 174: 135-142.
Mia MAB, Shamsuddin ZH, Wahab Z, Marziah M, 2010. Rhizobacteria as bioenhancer and biofertilizer for growth and yield of banana (Musa spp. cv.‘Berangan’). Scientia Horticulturae, 126: 80–87.
Mishra Lk and Abidi AB, 2010.phosphorus-zinc interaction effect on yield component and biochemical composition on bread qualities of wheat. World Applied  Science Journal, 10 (5): 568-573.
Orhan E, Esitken A, Ercisli S,  Turan M and Sahin F, 2006. Effects of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on yield,growth and nutrient contents in organically growing raspberry.Scientia Horticulture, 111: 38–43.
Patten CL and Glick BR, 2002.Role of pseudomonas putida indole acetic acid in development of host plant root system. Applied Environmental Microbiology, 3795- 3801.
Perz-Murcia MD, Moral R, Moreno-Caselles  J, Perez-Espinosa A and Paredes C, 2006. Use of composted sewage sludge in growth media for broccoli. Bioresource Technology, 97(1): 123-130.
Prabha ML, Jeyaraaj IA, Jeyaraaj R and Rao SD, 2007.  Comparative studies on the levels of vitamins during vermicomposting of fruit waste by Eudrilus eugeniae and Eisenia fetida. Applied Ecology and Enviromental Research, 5 (1): 57-61.
Riberio- Filho Siqueira MR, Curi JO and Simao N, 2001.Fracionamento e biodisponibilidade de metaispesadosem solo contaminado, incubado materiaisorganicos e inorganicos. Revista Brasileria De Ciencia Do Solo, 25:495-507.
Rodrigues H, Fraga R, Gonzalez T and Bashan, 2006. Y: Genetic of phosphate solublization and its potential application for improving plant growth-promoting bacteria. Plant and Soil, 287: 15-21.
Rosas SB, Avanzini G, Carlier E, Pasluosta C, Pastor N and Rovera M, 2009.root colonization and growth promotion of wheat and maize by Pseudomonas aurantiaca SR1. Soil Biology and Biochemistry, 41:1802-1806.
Ryan J, Estefan G and Rashid R, 2001.Soil and Plant Analysis Laboratory Manual.Second Edition.Available from ICARDA, Aleppo, Syria, 172.
Samuel S and Muthakkaruppan SM, 2011. Characterization of plant growth promoting Rhizobacteria and fungi associated with rice, mangrove and effluent contaminated soil. Current. Botany, 2(3): 22-25.
Sekar K and Karmegam N, 2010. Earthworm casts as an alternate carrier material for biofertilizers: Assessment of endurance and viability of Azotobacter chroococcum, Bacillus megaterium and Rhizobium leguminosarum.Scientia Horticulturae, 124: 286–289
Sara thambalm C, Thangaraju M, Paulraj C and Gomathy M, 2010.Assessing the zinc solubilization ability of Gluconocetobacter diazotrophicusni maize rhizosphere using labeled Zn compounds. Indian Journal of Microbial, 50(1): 103-109.
Shaharoona B, Arshad M, Zahir ZA and Khalid A, 2006.Performance of Pseudomonas spp. containing ACC-deaminase for improving growth and yield of maize (Zea mays L.) in the presence of nitrogenous fertilizer. Soil Biology and Biochemistry, 38: 2971-2975.
Shaharoona B, Naveed M, Arshad M and Zahir ZA, 2008.Ferttilizer-dependent efficiency of Pseudomonas for improving growth, yield and nutrient use efficiency of wheat (Triticum aestivum L.). Microbiol Biotechnology, 79:147-155.
Sharma SN, 2003. Effect of phosphate solubilizing bacteria on the efficiency of mussorie rock phosphate in rice – wheat cropping  system. Indian Journal of  Agricultural Sciences, 73(9): 478-481.
Shedova E, Lipasova V, Velikodvorskaya G, Ovadis M, Chernin L and Khmel I, 2008. Phytase activity and its regulation in a rhizospheric strain of serratia plymuthica. Folia Microbiologica, 53:110-114.
Sparks DL, 1996.Method of soil Analysis. Part3. Chemical Methods. American Society of Agronomy, 1390.
Tarig M, Hameed S, Malik KA and Hafeez FY, 2007. Plant root associated bacteria for zinc mobilization in rice.Pakistan Journal of Botany, 39 (1):245-253.
Tartoura  AH, 2010. Alleviation of oxidative-stress induced by drought through application of compost in wheat (Triticum aestivum L.) plants. American-Eurasian. Journal of Agriculture and environmental Science, 9 (2): 208-216.
Theunissen J, Ndakidemi PA  and Laubscher CP, 2010. Potential of vermicompost produced from plant waste on the growth and nutrient status in vegetable production. International Journal of Physical Science, 5(13):1964-1973.
Yang MM, Mavrodi DV, Mavrodi OV, Bonsall RF, Parejko JA, Paulitz TC, Thomashow LS, Yang HT, Weller DM and Guo JH, 2011.Biological control of take-all by fluorescent Pseudomonas spp. from Chinese wheat fields. Phytopathology, 101: 14:81-91.
Zaller Johann G, 2007. Vermicompost as a substitute for peat in potting media: Effects on germination, biomass allocation, yields and fruit quality of three tomato varieties. Scientia Horticulturae, 112: 191–199.