بررسی عملکرد کمی و کیفی در کشت مخلوط سورگوم علوفه‌ای با سویا و لوبیای سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد، تهران

چکیده

چکیده
به منظور بررسی عملکرد کمی و کیفی در کشت مخلوط سورگوم با سویا و لوبیا سبز، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی عراقی گرگان اجرا شد. عامل اول الگوی کشت که 9 نسبت کشت شامل، کشت سورگوم، کشت لوبیا، کشت سویا، مخلوط یک ردیف سورگوم و یک ردیف لوبیا،  مخلوط یک ردیف سورگوم و یک ردیف سویا، مخلوط دو ردیف سورگوم و یک ردیف لوبیا، مخلوط دو ردیف سورگوم و یک ردیف سویا، مخلوط یک ردیف سورگوم و دو ردیف لوبیا، مخلوط یک ردیف سورگوم و دو ردیف سویا  و عامل دوم تراکم کاشت شامل دو سطح تراکم مطلوب (سورگوم 250 هزار بوته و لگوم 400 هزار بوته در هکتار) و تراکم 20 درصد بیشتر (سورگوم 300 هزار بوته و لگوم 480 هزار بوته در هکتار) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین الگوهای کشت از نظر همه صفات مورد بررسی در لگوم و سورگوم تفاوت معنی‌داری وجود داشت و تعداد برگ و قطر ساقه سورگوم در الگوی 1 خط سورگوم و 2 خط سویا برتر از بقیه تیمارها بود. بیشترین میزان تولید علوفه در ترکیب کشت خالص سویا در تراکم بالا (200/31 تن در هکتار) و یک ردیف سورگوم + دو ردیف سویا (392/30 تن در هکتار) بدست آمد. از نظر نسبت برابری زمین، کشت 2 خط سورگوم و یک خط لوبیا از بقیه تیمارها برتر بود (6/1 =LER).
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Yield Quantity and Quality in Intercropping of Sorghum with Soybean and Green Bean

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Aghaei
  • Mohammad Hossein Fotokian
  • Mehdi Aghighi Shaverdi
چکیده [English]

Abstract
The quantity and quality of performance of intercropping of forage sorghum with soybean and green bean were studied through factorial experiment (randomized complete block design) with 4 replications at Agricultural Research Center of Iraqe, Gorgan. The first factor planting pattern included: sorghum, green bean, soybean, one row sorghum + one row green bean, one row sorghum and one row soybean, two rows sorghum and one row green bean, two rows sorghum and one row soybean, one row sorghum and two rows green bean, one row sorghum and two rows soybean, and the second factor planting density included, optimum density (250000 Sorghum plant/ha+40000 legume plant/ha) and plant density more than 20% (300000 sorghum plant+480000 legume plant/ha). The results showed a significant difference in patterns of all traits in legumes and sorghum cultivation and number of leaves and stem diameter of Sorghum, in 1 line Sorghum and 2 line soybean patterns was higher than other treatments. In treatment of soybean with high planting density (31200 kg/ha) and one row sorghum and two rows Soybean (30392 kg/ha) the yield of forage were highest. The treatment of two rows Sorghum and one row green bean had a highest land equivalency ratio (LER= 1.6).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Density
  • Green Bean (Phaseolus vulgaris L.)
  • Intercropping
  • Sorghum (Sorghum bicolor L.)
  • Soybean (Glycine max)