دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-157 
2. عملکرد دانه و کنترل علف های هرز ذرت متاثر از پیش تیمار بذر و تراکم کاشت

صفحه 13-28

غلامرضا محمدی؛ یگانه کوهی محمد آبادی؛ مختار قبادی؛ عبداله نجفی