اثر آبیاری و کود‌دهی بر فنولوژی، عملکرد دانه و روغن کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) در منطقه همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت واصلاح نباتات- دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

         هدف این تحقیق بررسی اثرات دور آبیاری و کود نیتروژنه بر فنولوژی، عملکرد و کیفیت دانة کدوی پوست کاغذی بود. آزمایش به­صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1392در دانشگاه بوعلی سینا انجام شد. کرت­های اصلی شامل دور آبیاری در چهار سطح I1: دور آبیاری 6 روز، :I2 دور آبیاری 9 روز، I3: دور آبیاری 12 روز و :I4 دور آبیاری 15 روز و کرت­های فرعی شامل مقادیر مختلف کود نیتروژنه خالص (:N0 صفر کیلوگرم N خالص در هکتار، N1: 60 کیلوگرم N خالص در هکتار، N2: 120 کیلوگرم N خالص در هکتار، :N3 180 کیلوگرم N خالص در هکتار و N4: 240 کیلوگرم N خالص در هکتار از منبع کود اوره) بود. صفات مورد بررسی شامل روز تا گلدهی، روز تا میوه­دهی و روز تا رسیدگی، تعداد دانه در میوه، وزن صد دانه، عملکرد دانه، درصد روغن و عملکرد روغن بودند. اثر آبیاری و نیتروژن بر کلیه صفات معنی­دار شد. اثر متقابل تیمارها نیز به­جز تعداد دانه در میوه و عملکرد روغن بر بقیه صفات معنی­دار شد. بیشترین میزان روز تا گلدهی و روز تا رسیدگی از تیمار I2N3 به­دست آمد. همچنین، بیشترین و کمترین وزن صد دانه همانند عملکرد دانه به­ترتیب از تیمار I2N3 و I4N0 به­دست آمد. تیمار  I2N3با تیمارهای I1N3، I1N4 و I2N4 اختلاف معنی­دار نداشت.در مقایسه با تیمار I2N3، کمترین میزان روز تا گلدهی، وزن صد دانه و عملکرد دانه به­ترتیب با 35، 68 و 73 درصد کاهش از تیمار I4N0 به­دست آمد. بیشترین درصد (81/46) و عملکرد روغن دانه (90/32 گرم در متر مربع) بدون اختلاف معنی­دار با تیمار I2به تیمار I1 تعلق گرفت. در مقایسه با تیمار I2، تیمار I4 عملکرد روغن را 50/52 درصد کاهش داد. در بین سطوح نیتروژن نیز بیشترین عملکرد روغن (50/27 گرم در متر مربع) از تیمار N3 حاصل شد. بنابراین، به­ منظور بهینه­سازی مصرف آب و نیتروژن در زراعت کدوی پوست کاغذی، تیمار I1N3 مناسب تشخیص داده شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Irrigation and Nitrogen Fertilizing on Phenology, Grain Yield and Oil of Pumpkin (Cucurbita pepo L.) in Hamadan Region

نویسندگان [English]

  • Javad Hamzei
  • Majid Babaei
چکیده [English]

 
Abstract
          The aim of this research was to evaluate the effects of irrigation interval and nitrogen fertilizer on phenology, yield and seed quality of pumpkin. Experiment was laid out as a split plat based on randomized complete block design with three replications at the Bu-Ali Sina University in growing season of 2013. The main plots included irrigation intervals at four levels of I1: 6 days irrigation interval, I2: 9 days irrigation interval, I3: 12 days irrigation interval, and I4: 15 days irrigation interval and sub plots included different nitrogen levels of N0: 0 kg N/ha, N1: 60 kg N/ha, N2: 120 kg N/ha, N3: 180 kg N/ha,N4: 240 kg N/ha from the source of urea fertilizer. In the present research traits of days to flowering, days to fruiting days to maturity, seed number/fruit, 100-seed weight, grain yield, oil percent and oil yield were evaluated. The effect of irrigation interval and nitrogen on all traits was significant. Effect of treatments interaction was also significant on all traits except number of seeds/fruit and oil yield. The highest values for days to flowering and days to maturity were achieved at I2N3 treatment. Also, maximum and minimum values for 100-seed weight as well as grain yield were achieved at I2N3 and I4N0 treatments, respectively. I2N3 had no significant difference with treatments of I1N3، I1N4 and I2N4. In comparison with I2N3 treatment, the lowest values for days to flowering, 100-seed weight and grain yield with reduction of 35, 68 and 73%, respectively, were revealed at I4N0 treatment. The highest percent (46.81) and oil yield (32.90 g/m2) with no difference with I2 treatment, revealed at I1 treatment. In comparison with I2 treatment, I4 treatment reduced 52.50% oil yield. Also, the highest oil yield (27.50 g/m2) was achieved at N3 treatment. Therefore, in order to optimizing water and nitrogen consumption in pumpkin production, I1N3 treatment was identified suitable treatment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medicinal Plant
  • Nitrogen
  • Oil Percent
  • Phenology
  • Pumpkin
  • Water Management