تاثیر گیاهان پوششی بر تراکم و زیست توده علف‌های هرز مزارع گوجه‌فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

گیاهان پوششی یکی از ابزارهای موثر در مدیریت غیرشیمیایی علف­های هرز در کشاورزی پایدار به شمار می­روند. به منظور بررسی تاثیر نوع و زمان کاشت گیاهان پوششی بر کنترل علف­های هرز گوجه­فرنگی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک­های کامل تصافی با سه تکرار در سال 1391 در مزرعه شخصی واقع در 65 کیلومتری شیراز اجرا شد. فاکتورهای مورد مطالعه شامل نوع گیاه پوششی در سه سطح (چاودار، شبدرقرمز، کلزا) و زمان کاشت آنها در سه سطح (یک ماه قبل از نشاکاری، همزمان با نشاکاری و یک ماه بعد از نشاکاری) بود. یک تیمار شاهد (بدون مالچ) هم در هر تکرار در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد نوع و زمان کاشت گیاهان پوششی تاثیر معنی­داری بر تراکم و وزن خشک علف­های ­هرز و عملکرد گوجه­فرنگی داشت. کاشت گیاهان پوششی تراکم علف­­های هرز را  تا 35 درصد و وزن خشک آنها را تا 67 درصد نسبت به شاهد کاهش داد. کاشت گیاهان پوششی تراکم علف­های هرز پیچک ­صحرایی، خرفه و سوروف را نسبت به شاهد به ترتیب 8، 4 و 6 برابر کاهش داد. عملکرد گوجه­فرنگی نیز با کاشت گیاهان پوششی 42/60 درصد نسبت به شاهد افزایش یافت. نتایج این آزمایش نشان می­دهد که گیاهان پوششی ابزار مناسبی برای مدیریت علف­های هرز در سیستم­های کشاورزی پایدار هستند و می­توانند در مدیریت تلفیقی علف­های هرز استفاده شوند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Cover Crops on Weed Density and Weed Biomass in Tomato

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Mohammaddoust Chamanabad
  • Somaye Rafeie
  • Ali Asgharii
چکیده [English]

      Cover crops are an effective tool in the non- chemical weed management in sustainable agriculture. In order to evaluate the effect of type and time planting of cover crops on weed control in tomato, a factorial experiment was established using a randomized complete block design with three replications at 2013 on personal farm located about 65 kilometers from Shiraz province. The factors were included the type of cover crop at four levels (rye, red clover, rapeseed and control (no mulch)) and time of planting in three levels (one month before tomato transplanting, at the same time and one month after transplanting).The results showed that the type and time of planting of cover crops had a significant effect on the weed density and weed dry weight and tomato yield. Planting cover crops decreased weed density up to 35% and the weed dry weight of 67% compared with control. Also, cover crops reduced density of Convolvulus arvensis, Portulaca oleraceae and Echinochloa crus-galli as 8, 4 and 6 times compared with control. Tomato yield increased 60/42% with cover crop. The results showed that cover crops are appropriate tool for weed management in sustainable agricultural systems and can be used in integrated weed management.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-Chemical Management
  • Cover Crop
  • Sustainable Agriculture
  • Tomato
  • Weed