اثرات کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی از شاخص‌های رشد خرفه (Portulaca oleracea L.) و بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fischer & C.A. Meyer.) در کشت خالص و مخلوط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اکوفیزیولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 مرکز تحقیقات گیاهی و منابع طبیعی استان همدان

3 گروه اکوفیزیولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده
به منظور ارزیابی کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی بر کشت مخلوط خرفه و بالنگوی  شهری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در بهار سال­ 1393 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان اجرا شد. فاکتور اول الگوی کشت در 5 سطح، شامل کشت خالص خرفه و بالنگوی شهری و کشت مخلوط افزایشی خرفه و بالنگوی شهری با نسبت­های (100:25، 100:50 و 100:75 بالنگو به خرفه) و فاکتور دوم کاربرد کود در 4 سطح عدم کاربرد کود، کود شیمیایی اوره، کود زیستی نیتروکسین و کاربرد تلفیقی 50 درصد کود اوره + کود زیستی نیتروکسین بود. ارزیابی کل کانوپی نشان داد که اغلب تیمارهای کشت مخلوط، شاخص سطح برگ و ماده خشک بیشتری نسبت به تیمارهای کشت خالص داشتند. بیشترین مقدار شاخص سطح برگ کل کانوپی (10/6 متر مربع بر متر مربع) در تیمار کشت مخلوط 50 درصد بالنگوی شهری + 100 درصد خرفه به همراه کاربرد تلفیقی 50 درصد کود شیمیایی اوره + کود زیستی نیتروکسین مشاهده شد. الگوی کشت اثر معنی­داری بر درصد اسانس بالنگوی شهری نداشت، در حالیکه کاربرد کود این صفت را به­طور معنی­داری متاثر ساخت. بنابراین، در کشت مخلوط خرفه و بالنگوی شهری، استفاده از ترکیب 50 درصد بالنگوی شهری + 100 درصد خرفه و نیز کاربرد تلفیقی کود زیستی نیتروکسین و کود شیمیایی اوره می­تواند سبب بهبود شاخص­های رشد این گیاهان شود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Biological and Chemical Fertilizers on Some Growth Indexes of Purslane (Portulaca Oleracea L.) and Dragon’s Head (Lallemantia iberica Fisch. & C.A. Mey.) in Mono and Intercropping

نویسندگان [English]

  • H Ghamari 1
  • J Shafagh 1
  • H Sabaghpoor 2
  • A Dabbagh Mohammadi Nasab 3
چکیده [English]

Abstract
In order to evaluate the effect of application of biological and chemical fertilizers on purslane and dragon’s head intercropping, a factorial experiment conducted on the basis of completely randomized block design with three replicates at Agricultural Research Station of Hamedan in the spring of 2014. The first factor had five levels including: pure culture of purslane, pure culture of dragon’s head, intercropping of 25% dragon’s head + 100% purslane, intercropping of 50% dragon’s head + 100% purslane, intercropping of 75% dragon’s head + 100% purslane; and the second factor had four levels including: no fertilizer treatment, application of nitrogenous chemical fertilizer (urea), application of bio-fertilizer (nitroxin) and the mixture of 50% nitrogenous chemical fertilizer + bio-fertilizer (nitroxin). Evaluation of total canopy showed that the most of intercropping systems had more leaf area index and dry matter compared to pure cropping. The maximum amount of total leaf area index was observed in additive intercropping of 50% dragon’s head + 100% purslane and the mixture of 50% nitrogenous chemical fertilizer + bio-fertilizer (nitroxin). Intercropping systems did not have any significant effect on essential oil of dragon’s head; however application of fertilizers significantly affected this trait.  Thus, in a purslane-dragon’s head intercropping, the practice of 50% dragon’s head + 100% purslane and also the usage of a mixture of nitrogenous chemical and biological fertilizers can improve the growth indexes of these plants.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dry Matter
  • Essential Oil
  • Leaf Area Index
  • Nitroxin
  • Urea