ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت تحت تاثیر تراکم، الگو و تاریخ کاشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه زنجان

2 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
به منظور بررسی اثر الگوی کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک ذرت دانه­ای در دو تاریخ کاشت مختلف، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل درقالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در اردیبهشت ماه سال 1388 انجام گرفت. سطوح مختلف تاریخ کاشت (15 اردیبهشت و 30 اردیبهشت) در کرت­های اصلی و دو الگوی کشت تک ردیفه و دو ردیفه زیگزاگ و تراکم بوته (75000 بوته، 82500 بوته و90000 بوته در هکتار) به صورت فاکتوریل در کرت­های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه، تعداد بلال در بوته، وزن هزار دانه و طول بلال از تاریخ کاشت دوم (30 اردیبهشت) با الگوی کشت دو ردیفه زیگزاگ و تراکم 75 هزار بوته در هکتار به دست آمد. بنابراین این تیمار با انجام مطالعات بیشتر قابل توصیه در منطقه زنجان می­باشد. همبستگی صفات نشان داد که میان برخی از صفات مورد مطالعه نظیر عملکرد دانه و تعداد دانه در بلال رابطه قوی مثبتی وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Yield and Yield Components of Maize (Zea mays) Influenced by Plant Density, Planting Pattern and Date

نویسندگان [English]

  • K Jamshidi 1
  • R Mardani 2
  • A Yousefi 1
چکیده [English]

Abstract
In order to study the effect of planting date, planting pattern and plant density on yield and yield components of Zea mays cv.Maxima an experiment was conducted as split-plot factorial design on the base of complete randomized block with three replications at the research farm of University of Zanjan in 2009. Treatments consisting of different levels of planting date (15 May and 30 May) in main plots and different levels of plant density (75000, 82.500 and 90000 plant.ha-1) and planting patterns (one row and zigzag double row on the ridge) in the form of factorial in subplots. Using second planting date (30 May), zigzag double row planting pattern and the density of 75000 plant.ha-1 resulted in high grain yield (15.030 kg.ha-1), ear number per plant (1.43), thousand grain weight (265 g) and length of ear (22.3 cm). Therefore, this treatment could be recommended for Zanjan area. A significant phenotypic correlation indicated a strong positive relationship between grain yield and number of grains per ear.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological Yield
  • Correlation
  • Density
  • Yield Components
  • Zigzag Pattern