استفاده از روش‌های فیزیکی، زراعی و شیمیایی در مدیریت تلفیقی علفهای هرز سیب زمینی (.Solanum tuberosum L )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اکوفیزیولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده
      به منظور ارزیابی اثر تیمارهای مختلف مدیریت تلفیقی علف­های هرز بر عملکرد غده و اجزای عملکرد سیب­زمینی، تحقیقی در سال 1390 در استان اردبیل اجرا شد. این آزمایش بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی با 8 تیمار و 3 تکرار انجام شد. تیمارهای مختلف مدیریت تلفیقی علف­های هرز شامل کاربرد پاراکوات در تلفیق با وجین دستی، پاشش سرکه در تلفیق با مالچ کلش گندم ، مالچ کلش در تلفیق با پاشش سرکه، پاشش سرکه، مالچ کلش در تلفیق با کاربرد پاراکوات و پاشش سرکه، مالچ کلش، وجین دستی در کل دوره رشد و عدم کنترل علف-های هرز در کل دوره رشد بودند. نتایج نشان داد که تیمارهای مختلف مدیریت علف هرز تاثیر معنی داری  بر تعداد غده در واحد سطح، متوسط وزن غده، عملکرد غده در واحد سطح سیب زمینی و زیست توده علف­های هرز داشتند. بیشترین تعداد غده در واحد سطح در تیمار پاراکوات-وجین (56 عدد در متر مربع) مشاهده شد که تفاوت معنی داری با تیمارهای مالچ- پاراکوات-سرکه، مالچ –سرکه و وجین دستی کامل نداشت. بیشترین و کمترین  عملکرد غده به ترتیب در تیمارهای مالچ کلش (2858 گرم در مترمربع) و پاشش سرکه (1800 گرم در مترمربع) مشاهده گردید. کمترین زیست توده علف­های هرز در تیمار پاراکوات-وجین (32/11 گرم در متر مربع) بدست آمد. نتایج نشان داد که تیمار مالچ کلش- سرکه بهترین روش مدیریت تلفیقی علف­های ­هرز سیب زمینی بود. همچنین با در نظر گرفتن مشکلات زیست محیطی علفکشها، کاربرد مالچ کلش به صورت تلفیق با سرکه میتواند جایگزین کاربرد پاراکوات شود. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Physical, Cultural and Chemical Methods in Integrated Weed Management of Potato (Solanum tuberosum L.)

نویسندگان [English]

  • R Amini
  • A Dabbagh Mohammadi- Nasab
  • S Ghorbani Faal
چکیده [English]

Abstract
          In order to evaluate the effect of different integrated weed management treatments on tuber yield and yield components of potato, an experiment was conducted in Ardebil County in 2011. This study was arranged based on randomized complete block design with eight treatments and three replications. The different integrated weed management treatments were including paraquat in integration with hand weeding, vinegar application in integration with wheat straw mulch, straw mulch in integration with vinegar application, vinegar application, straw mulch in integration with paraquat and vinegar application, straw mulch application, hand weeding and weed infested treatment during entire growing season. Results showed that the different weed management treatments had significant effect on potato tuber number per unit area, mean tuber weight, tuber yield per unit area and weeds biomass. The highest tuber number per unit area was observed in paraquat -hand weeding treatment (56 No.m-2) that was not significantly different with straw mulch-paraquat-vinegar, straw mulch-vinegar and hand weeding treatments. The highest and lowest tuber yield was observed in straw mulch (2858 g.m-2) and vinegar (1800 g.m-2) treatments, respectively. The lowest weeds biomass was observed in paraquat -hand weeding treatment (11.32 g.m-2). Results indicated that the straw mulch-vinegar application treatment was the best integrated weed management in potato. Also with considering the environmental problems of herbicides, paraquat could be replaced with straw mulch in integration vinegar application.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hand Weeding
  • Integrated Weed Management
  • Straw Mulch
  • Tuber Yield
  • Vinegar