تأثیر کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد انیسون (.Pimpinella anisum L)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه یاسوج

چکیده

چکیده
به منظور بررسی تأثیر کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد انیسون آزمایشی در سال 1392 در مزرعه تحقیقاتی کشاورزی دانشگاه یاسوج در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایشی شامل ورمی­کمپوست در سه سطح صفر (شاهد)، پنج و 10 تن در هکتار وکود زیستی ازتوباکتر(بارور -1)، کود فسفات زیستی (بارور -2) و ترکیب بارور یک و دو، کود شیمیایی اوره، نانوکود زیستی و تیمارهای ترکیبی ورمی­کمپوست 5/2، 5، 5/7 تن در هکتار با کودهای زیستی بارور یک و دو و ترکیب بارور یک و دو بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بیشترین ارتفاع (63/48 سانتی­متر)، تعداد شاخه در بوته (43/12 عدد) و تعداد چتر در بوته (86/22 عدد) در تیمار 10 تن در هکتار ورمی­کمپوست مشاهده شد. همچنین بیشترین عملکرد دانه (90/595 کیلوگرم در هکتار)  در تیمار کود 10 تن در هکتار ورمی­کمپوست به دست آمد که اختلاف معنی­دار با تیمار تلفیقی 5/7 تن در هکتار ورمی­کمپوست و بارور یک و دو نشان نداد و کمترین مقدار برای صفات فوق در تیمار شاهد (عدم مصرف کود) حاصل شد. در مجموع نتایج حاصله از این بررسی نشان داد که کاربرد کودهای زیستی دارای نقش قابل توجهی در بهبود عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون بوده و می­توان تیمار تلفیقی 5/7 تن در هکتار ورمی­کمپوست و بارور یک و دو را به عنوان تیمار جایگزین برای 10 تن در هکتار ورمی­کمپوست از نظر اقتصادی معرفی کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Biological, Organic and Chemical Fertilizers on Yield and Yield Components of Anise (Pimpinella anisum L.)

نویسندگان [English]

  • Y Behzadi
  • A Salehi
  • HR Balochi
  • A Yadavi
چکیده [English]

 
Abstract
In order to study the effects of biological, organic and chemical fertilizers on yield and yield components in anisum a field experiment was carried out in the agricultural research field of Yasouj University in 2013, as a randomized complete block design with three replications. Treatments were concluded: Pure vermicompost (0, 5, 10 ton.ha-1) and bio fertilizers Azotobacter (Barvar-1), biological phosphorus (Barvar-2) and mixed of Barvar-1and Barvar-2, chemical nitrogen, bio fertilizers of nano and mixing treatments of vermicompost 2.5, 5, 7.5 ton. ha-1 with biological fertilizers Barvar-1, 2 and mixing of Barvar-1, 2. Results showed that the maximum height (48.63 cm), number of lateral branches (12.43) and umbels per plant (22.86) was obtained by applying 10 ton. ha-1 vermicompost. Also, maximum of grain yield (595.90 kg.h-1) was obtained by applying 10 ton.ha-1 vermicompost while it did not show significant difference with treatment 7.5 ton.ha-1 vermicompost with Barvar-1,2. and minimum of these traits was obtained from control. According to the results of this study showed that application of bio-fertilizers has a significant role in improving qualitative and quantitative yield of medicinal plant anise and we can introduce treatment 7.5 ton.ha-1 vermicompost with Barvar-1,2 as a situated for 10 ton.ha-1 vermicompost from an economical standpoint.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anise
  • Bio-fertilizers
  • Urea
  • Vermicompost
  • Yield