تأثیر تراکم کاشت بر برخی صفات زراعی ذرت در کشت مخلوط با لوبیا چشم بلبلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

2 عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی خوی

4 دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

چکیده
         به منظور بررسی تأثیر تراکم کاشت بر برخی ویژگی­های زراعی ذرت در کشت مخلوط با لوبیا چشم بلبلی آزمایشی در سال 1389 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خوی به صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. کرت اصلی شامل تراکم کاشت در 3 سطح 55 ، 70 و 85 هزار بوته در هکتار برای ذرت و150 ، 200 و 250 هزار بوته در هکتار برای لوبیا چشم بلبلی و کرت­های فرعی شامل 5 نسبت کاشت ذرت- لوبیا چشم بلبلی بترتیب R1= کشت خالص ذرت، R2= 75 درصد ذرت + 25 درصد لوبیا چشم بلبلی، R3=50 درصد ذرت+50 درصد لوبیا چشم بلبلی، R4= 25 درصد ذرت + 75 درصد لوبیا چشم بلبلی و R5= کشت خالص لوبیا چشم بلبلی بودند. اثر تراکم بوته بر وزن صد دانه، عملکرد دانه در متر مربع و عملکرد بیولوژیک در متر مربع ذرت معنی دار شد. اثر نسبت های کاشت ذرت و لوبیا چشم بلبلی به جز تعداد بلال، عملکرد دانه و شاخص برداشت بر سایر صفات مورد بررسی ذرت معنی دار بود. همچنین اثر متقابل تراکم و نسبت کاشت فقط بر شاخص برداشت ذرت معنی­دار شد. بیشترین عملکرد دانه (1034 گرم در متر مربع) و بیولوژیک (2293 گرم درمترمربع) ذرت در بالاترین تراکم (85 هزار بوته در هکتار) مشاهده شد. عملکرد بیولوژیک ذرت در واحد سطح در تیمارهای کشت مخلوط بیشتر از کشت خالص بود، به طوری که بیشترین عملکرد بیولوژیک، نسبت برابری زمین (17/2) و مجموع ارزش نسبی)86/1) در تراکم 85 هزار بوته در هکتار و کشت مخلوط 50 درصد ذرت + 50 درصد لوبیا چشم بلبلی بدست آمد. براساس نتایج  حاصل، تراکم 85 هزاربوته در هکتار در کشت مخلوط 50 درصد ذرت + 50 درصد لوبیا چشم بلبلی مناسبتر از سایر ترکیبات تیماری بوده است.
 
  
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Plant Density on Some Agronomical Traits of Corn in Intercropping With Cowpea

نویسندگان [English]

  • R Katebi 1
  • J Khalili Mahalle 2
  • K Khwarazmi 3
  • R Valilo 2
  • A Pirzad 4
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of plant density on some agronomical traits of corn with cowpea intercropping (substitution method), an experiment was conducted in 2010 in the Agricultural Research Station of Khoy as split plot on the basis of randomized complete block design with three replications. The main plots were planting density in levels of 55, 70, 85 thousand plants for corn and 150 000, 200 000, 250 000 plants for cowpea per hectar and sub plots were included five planting ratio of corn – cowpea, as R1= pure corn planting, R2= 75% corn + 25% cowpea, R3= 50% corn + 50% cowpea, R4= 25% corn + 75% cowpea and R5= pure cowpea planting. Results showed that the effects of plant density were significant on 100- corn kernel weight, grain and biological yield of corn. The planting ratio of corn and cowpea significantlyaffected all measured traits of corn except the ear number, grain yield and harvest index. Also the harvest index of corn was significantly affected by interaction of plant density and planting ratio of corn - cowpea. The highest grain (1034 g/m2) and biological yield (2293 g/m2) of corn was observed at the highest densities (85000 plants/ha). Biological yield of corn in intercropping treatments was more than sole cropping, So that the highest amount of biological yield, Land Equivalent Ratio (2/17) and Relative Value Total (1/86) was obtained in density of 85000 plants/ha and 50% corn + 50% cowpea intercropping. Based on results combination of 85 thousand plants per ha in 50% corn + 50% cowpea intercropping was more suitable than those other treatment combinations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corn
  • Cowpea
  • Intercropping
  • Plant Density
  • Planting Ratio