دوره و شماره: دوره 26، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-185 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر تراکم کاشت بر برخی صفات زراعی ذرت در کشت مخلوط با لوبیا چشم بلبلی

صفحه 1-18

رومینا کاتبی؛ جواد خلیلی محله؛ کامبیز خوارزمی؛ رضا ولیلو؛ علیرضا پیرزاد


6. کاربرد تلفیقی مالچ زنده و بستر کهنه در مدیریت علف‌های هرز ذرت (Zea mays L.)

صفحه 83-97

میثم طلوعی؛ علیرضا یوسفی؛ مجید پوریوسف؛ جلال صبا؛ صدیقه لطیفی


7. اثر مایه‌کوبی برخی جدایه‌های سودوموناس بر رشد و جذب عناصر غذایی گوجه فرنگی در شرایط مزرعه

صفحه 99-117

پیمان شیخ علیپور؛ صاحبعلی بلندنظر؛ محمدرضا ساریخانی؛ فرامرز ایرانی


9. عملکرد و کیفیت دو رقم سورگوم علوفه‌ای متاثر از کود دامی و نیتروژنی

صفحه 131-143

مجید مجیدیان؛ اسماعیل خوش چهره زیبا؛ سیروس منصوری فر


12. تأثیر غلظت پساب کارخانه تولید خمیر‌مایه و دفعات آبیاری بر برخی صفات مورفولوژیکی و عملکرد گندم در منطقه قراملک تبریز

صفحه 173-185

سهیلا عبدلی؛ جلیل شفق؛ سعید زهتاب سلماسی؛ شاهین اوستان؛ نسرین هاشمی عمیدی؛ بهنام قلیزاده