کاربرد تلفیقی مالچ زنده و بستر کهنه در مدیریت علف‌های هرز ذرت (Zea mays L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه زنجان

2 عضو هیات علمی، دانشگاه زنجان

3 عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

چکیده

کاربرد مالچ زنده و زمان تهیه بستر کشت از روش­های پیشنهادی برای مهار علف­های هرز مزارع است. در همین راستا آزمایشی جهت ارزیابی کاربرد تلفیقی مالچ زنده و بستر کهنه در کنترل علف­های هرز ذرت به­صورت اسپیلیت بلوک در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 15 تیمار و در چهار تکرار در سال 1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان انجام شد. فاکتور اصلی شامل زمان تهیه بستر کهنه در سه سطح (ششم فروردین، سوم اردیبهشت و 24 اردیبهشت) و فاکتور فرعی گیاهان پوششی شامل ماشک گل­خوشه­ای، خلر و شبدر برسیم بود که در فاصله بین دو ردیف در تراکم توصیه شده کشت شد. همچنین دو تیمار شاهد شامل کنترل علف­های هرز در طول فصل (بدون مالچ زنده) و تداخل علف­هرز در کل دوره رشد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که تیمار زمان تهیه بستر کهنه بر وزن صد دانه، زیست توده و عملکرد دانه ذرت اثر معنی­داری داشت، ولی این عامل تاثیر معنی­داری بر ارتفاع بوته، قطر بلال، تعداد ردیف دانه در بلال و زیست توده علف‌های هرز نداشت. بیشترین عملکرد دانه ذرت در تیمار خاک‌ورزی در ششم فروردین به مقدار 7/8 تن در هکتار به‌دست آمد. استفاده از مالچ زنده اثر معنی­داری بر رشد ذرت و علف­های هرز داشت. کمترین وزن خشک علف­های ­هرز در حضور گیاه پوششی شبدر برسیم به­دست آمد. اثر متقابل بستر کهنه و مالچ زنده بر روی هیچ کدام از صفات معنی‌دار نبود. این نتایج حاکی از آن است که استفاده از مالچ زنده و بستر کهنه به تنهایی یا در تلفیق با هم نمی­توانند کنترل قابل قبول علف­های هرز را در ذرت فراهم سازند، بنابراین این روش­ها باید در تلفیق با سایر روش­ها استفاده شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integration of Living Mulch and Stale Seedbed for Weed Management in Maize (Zea mays L.)

نویسندگان [English]

  • M Toloee 1
  • A Yousefi 2
  • M Pouryousef 3
  • J Saba 3
  • S Lafify 1
چکیده [English]

Application of living mulch and stale seedbed has been proposed for weed management in crop production. Field experiment was carried out at the Research Farm of university of Zanjan in 2013 as split block based on  randomized complete block design to assess integration of living mulch and stale seedbed for weed management in maize. The main plot was stale seedbed preparation (6 April, 3 May, and 24 May), and sub plot three different living mulch included Vicia villosa, Trifolium alexandrinum, and Lathyrus sativus. Cover crops were planted in the space between two rows at the recommended densities. Weed free and weed infestation, were also included. The results showed that 100-seed weight, biomass and seed yield of maize significantly affected by the time of stale seedbed preparation. However, this treatment had no effect on traits such as plant height, ear diameter, seed row number per ear and weed biomass. The highest maize grain yield (8.7 t.ha-1) was obtained when seedbed prepared on 6 April. Living mulch had significant effects on maize and weed growth. The highest maize grain yield was obtained in weed free plots. The lower weed biomass was produced when T. alexandrinum was used as a cover crop. The interaction of the stale seed bed and living mulch was not significant. These results suggest that living mulch or stale seedbed alone or in combination could not provide reliable weed control in maize; therefore, these methods should be integrated with other efficient weed control measures.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • athyrus sativus
  • Trifolium alexandrinum
  • Tillage
  • Vicia villosa
  • Weed Management