عملکرد و کیفیت دو رقم سورگوم علوفه‌ای متاثر از کود دامی و نیتروژنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه پیام نور واحد کرج

3 گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور واحد کرج

چکیده

     جهت بررسی اثرات کود نیتروژن، کود دامی و کود تلفیقی بر عملکرد دو رقم سورگوم علوفه­ای در شرایط آب و هوایی شهرستان رشت، آزمایشی با تیمارهای نیتروژن از منبع اوره در چهار سطح صفر، 46، 92 و 138 کیلوگرم در هکتار، کود دامی در سه سطح  5، 10 و 15 تن در هکتار و تلفیقی در سه سطح 23 کیلوگرم نیتروژن + 5/2 تن کود دامی، 46 کیلوگرم نیتروژن + 5 تن کود دامی و 69 کیلوگرم نیتروژن + 5/7 تن کود دامی در هکتار به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد. صفات مورد بررسی شامل ارتفاع بوته، قطر ساقه، وزن خشک بوته، عملکرد تر علوفه، درصد پروتئین خام، درصد ماده خشک قابل هضم و درصد خاکستر کل بودند. نتایج برهمکنش رقم و کود بر ارتفاع بوته، قطر ساقه، وزن خشک بوته، عملکرد تر علوفه و اثرات ساده تیمارها بر درصد پروتئین، درصد ماده خشک قابل هضم و درصد خاکستر کل در سطح یک درصد معنی­دار شدند. نتایج نشان داد در کلیه صفات مورد بررسی بیشترین میانگین بدلیل بهبود شرایط در جذب مواد غذایی در رقم پگاه و تیمارهای کودی تلفیقی و سپس در تیمارهای شیمیایی مشاهده شد. بر این اساس رقم پگاه با تیمارهای تلفیقی 69 کیلوگرم نیتروژن + 5/7 تن دامی در مناطق مشابه پیشنهاد می­شود.   
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dry Matter Digestibility, Forage Sorghum, Manure, Nitrogen, Protein

نویسندگان [English]

  • M Majidian 1
  • E Khoshchehreh Ziba 2
  • S Mansouri Far 3
چکیده [English]

          In order to investigate the effect of nitrogen fertilizer, manure and integrate fertilizer on quantitative and qualitative yield of two forage sorghum cultivars (Pegha and Esphidfid) under Guilan climatological conditions a field study was conducted in 2010 cropping season at Rasht. Treatment consisted of four levels of nitrogen fertilizer (0, 46, 92 and 138 kg N.ha-1) and organic Farm Yard Manure (5, 10 and 15 ton.ha-1 FYM) and integrated N of chemical and biological (23 kg N.ha-1 + 2.5 ton.ha-1 farm yard manure (FYM), 46 kg N.ha-1 + 5 ton.ha-1 FYM and 69 kg N.ha-1 +7.5 ton.ha-1 FYM). A randomized complete block design with factorial arrangement in three replications was used. Traits included plant height, stem diameter, plant dry weight, forage yield, protein percent, dry matter digestibility and ash. Stem diameter, protein percent, dry matter digestibility, water soluble carbohydrates percentage, NDF, total ash effected by Nitrogen significanty, and maximum traits was obtained with 69 kg N.ha-1 + 7.5 ton.ha-1. Based on the results obtained from this study integrated treatment was best and Pagha cultivar with 69 kg N.ha-1 + 7.5 ton.ha-1 suggested in Rasht reign conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dry Matter Digestibility
  • Forage Sorghum
  • Manure
  • Nitrogen
  • Protein