تاثیر مدیریت گیاهان پوششی زمستانه بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده

 به منظور ارزیابی اثرات مدیریت کود و نحوه برگرداندن گیاهان پوششی بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید، آزمایشی به صورت کرت­های خرد شده در زمان در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال­های زراعی  92-1391 و 93-1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان اجرا  شد. نحوه برگرداندن گیاهان پوششی به خاک شامل  خاکورزی محدود (دیسک) و  عدم خاکورزی (علف کش گلیفوسیت+برش) به عنوان عامل اصلی و مدیریت کودی گیاهان پوششی شامل گیاهان پوششی (گندم، کلزا و نخود) بدون مصرف کود نیتروژنی، گیاهان پوششی با مصرف 25 تن در هکتار کود دامی (جایگزینی کود دامی با کود نیتروژنی)، گیاهان پوششی با 75  کیلوگرم کود اوره (تقسیط کود نیتروژنی بین گیاه پوششی و گیاه اصلی) و تیمار آیش (بدون گیاه پوششی) به عنوان عامل فرعی بودند. نتایج حاصل نشان داد که اثر مدیریت کود و نحوه برگرداندن گیاهان پوششی بر مجموع عملکرد علوفه سبز و خشک معنی­دار بود. به استثنای درصد پروتئین، کلیه صفات کیفی علوفه نیز تحت تأثیر  مدیریت کودی و برهمکنش مدیریت کود و نحوه برگرداندن گیاهان پوششی قرار گرفتند. کمترین  عملکرد کمی و کیفی علوفه به تیمار عدم مصرف کود اوره در هر سه گیاه پوششی مربوط بود، اما استفاده از گیاهان پوششی  همراه با مصرف کود دامی و یا تقسیط کود اوره توانست عملکرد کمی و کیفی علوفه سورگوم را علیرغم کاهش مصرف کود اوره به نصف مقدار مورد نیاز،  حفظ کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Winter Cover Crops Management on Quantity and Quality of Yield in Forage Sorghum (cv. Speed Feed)

نویسندگان [English]

  • M Shamseddin Saeed 1
  • A Ghanbari 2
  • M Ramroudi 2
چکیده [English]

In order to assess the effects of fertilizer management and return method of cover crops on quantity and quality of yield in forage sorghum (cv. Speed feed), an experiment was conducted as split plot in time based on randomized complete block design with three replications during 2012-2013 and 2013-2014, at Agriculture Research station University of Kerman. Method of return of cover crops including low tillage (disk) and no tillage (herbicides glyphosate + cut) were assigned to main plots and fertilizer management of cover crops including cover crops (wheat, canola and peas) without the use of urea, cover crops with  25 tons per hectare farmyard manure (alternative farmyard manure with urea) and 75 kg.ha-1 urea (fertilizer partitioning between cover crop and main crop) and fallow (without cover crops) treatments were as the subplot. Amount of urea fertilizer decreased to half recommended amount for sorghum. Results showed that total green and dry forage yields of sorghum affected by fertilizer management and method of return for cover crops.Exception of protein percent, all of qualitative traits affected by fertilizer management and interaction between fertilizer management and method of return. The lowest  quantity and quality yield of forage sorghum was related to cover crops without the use of urea treatments, but using of cover crops combined with farmyard manure or urea fertilizer partitioning can retain quantity and quality of yield of forage sorghum in spite of  decreased urea fertilizer to half recommended amount for sorghum.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dry Feed
  • Dry Matter Digestibility
  • Fiber
  • Protein Percentage
  • Sorghum