عملکرد ذرت دانه‌ای تحت تاثیر باکتری‌های محرک رشد و مصرف روی در شرایط تنش کم‌آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

چکیده

به منظور بررسی تاثیر تلقیح باکتری و مصرف روی، بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه­ای در شرایط تنش کم­آبی، آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل با سه تکرار در سال 1391 در شهرستان مه­ولات خراسان رضوی اجرا گردید. در این تحقیق دورهای آبیاری 6، 9 و 12 روز به عنوان کرت­های اصلی و تیمارهای ترکیب باکتری
 (Pseudomonas fluorescensوPseudomonas putida) و سولفات روی ( صفر و 50 کیلوگرم در هکتار) در 6 سطح  به عنوان کرت­های فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که اثرات ساده آبیاری، باکتری و سولفات روی بر صفات تعداد دانه در ردیف، تعداد دانه در بلال، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک معنی­دار بود. تعداد دانه در بلال و عملکرد دانه با افزایش دور آبیاری از 6 به 12 روز به ترتیب  4/55 و 3/57 درصد کاهش یافت. همچنین این صفات، با افزایش کاربرد سولفات روی از صفر به 50 کیلوگرم در هکتار به ترتیب 6/6 و 2/10 درصد و با کاربرد باکتری Pseudomonas fluorescensصفات مذکور نسبت به عدم تلقیح با باکتری به ترتیب 6/8 و 7/14 درصد و به طور معنی­داری افزایش یافت. به طور کلی نتایج این تحقیق بیانگر آن است که کاربرد باکتری­های محرک رشد و کود سولفات روی در کاهش اثرات منفی تنش کم­آبی در ذرت موثر است، اما در شرایط تحقیق حاضر برای داشتن حداکثر تولید دانه و بیوماس دور آبیاری 6 روز، تلقیح بذور با باکتری  Pseudomonasو کاربرد 50 کیلوگرم سولفات روی در هکتار را برای زراعت ذرت می­توان پیشنهاد نمود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Grain Yield of Maize Influenced by Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) and Zinc under Water Deficit Stress

نویسندگان [English]

  • Saeid Ghanbari
  • Seyyed Gholamreza Moosavi
چکیده [English]

Effect of bacterial inoculation and Zincapplication on yield and yield components of grain maize under water deficit stress condition were studied by experiment as split plot-factorial design with 3 replications at Mahvalat Razavi Khorasan provience, Iran in 2012. Three irrigation cycles (6, 9 and 12 days) and six levels for combination of bacteria (Pseudomonas fluorescens and P. fluorescens) and Zinc(0 and 50 kg.ha-1) were as main plots and sub plots, respectively. Results showed that simple effects of irrigation, bacteria and Zincwere significant on seed number per row, seed number per ear, 1000-seed weight, seed yield and biological yield. As irrigation cycle increased from 6 to 12 days, seed number per ear and seed yield decreased 55.4 and 57.3%, respectively. Also as Zincincreased from 0 to 50 kg.ha-1, these traits significantly increased 6.6 and 10.2%, respectively. Moreover with P. fluorescens application mentioned traits significantly increased 8.6 and 14.7%, respectively as compared with non-bacterial inoculation treatment. Zincsulphate application and PGPR decreased adverse effects of water deficit stress, but under this research conditions, irrigation cycle of 6 days and 50 kg.ha-1 Zincsulphate application and seed inoculation by Pseudomonas recomended.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corn
  • Low Irrigation
  • Pseudomonas
  • Yield Components
  • Zinc