بررسی عوامل مؤثر بر نگرش گندمکاران شهرستان خدابنده نسبت به کشاورزی ارگانیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده

        امروزه توجه به کشاورزی ارگانیک به دلیل آسیب‌های ناشی از محصولات کشاورزی متعارف دوچندان شده است. برنامه‌ریزی و تشویق کشاورزان به کشاورزی ارگانیک در مرحله اول نیازمند شناخت وضعیت موجود نگرشی آن‌ها و عوامل مؤثر بر نگرش آن‌هاست. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی  و جامعه آماری شامل کلیه گندمکاران شهرستان خدابنده در سال 1393 بودند (24350 نفر) که با استفاده از فرمول کوکران و از طریق روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای تصادفی 275 نفر انتخاب و موردمطالعه قرار گرفتند. روایی ابزار تحقیق با استفاده از نظرات متخصصان موضوعی در این زمینه تائید و پایایی آن نیز از طریق آزمون مقدماتی و محاسبه آلفای کرونباخ برابر با 78/0 برای شاخص ترکیبی سنجش نگرش به‌دست آمد. نتایج نشان داد که 9/50 درصد گندمکاران دارای نگرش خنثی و 1/49 درصد بقیه نگرش مثبتی در خصوص کشاورزی ارگانیک داشتند. تحلیل همبستگی نشان داد که نگرش به کشاورزی ارگانیک با سن، تعداد اعضای خانوار، سابقه کشاورزی رابطه منفی و معنی‌دار ولی با تحصیلات، درآمد سالانه، میزان آشنایی با کشاورزی ارگانیک و میزان استفاده از رسانه‌های جمعی رابطه مثبت و معنی‌داری داشت. نتایج مقایسه میانگین‌ها نشان داد که بین نگرش کشاورزان به کشاورزی ارگانیک بر اساس متغیرهای مستقل شیوه کشت، استفاده از علف‌کش و استفاده از سموم، اختلاف معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیونی لجستیک نیز نشان داد، سه متغیر سابقه کار کشاورزی، آشنایی با کشاورزی ارگانیک و میزان درآمد سالانه، حدود 5/46 درصد از تغییرات نگرش کشاورزان به کشاورزی ارگانیک را تبیین می‌کنند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

امروزه توجه به کشاورزی ارگانیک به دلیل آسیب‌های ناشی از محصولات کشاورزی متعارف دوچندان شده است. برنامه‌ریزی و تشویق کشاورزان به کشاورزی ارگانیک در مرحله اول نیازمند شناخت وضعیت موجود نگرشی آن‌ها و عوامل مؤثر بر نگرش آن‌هاست. این تحقیق از نوع توصیفی

نویسندگان [English]

  • Zahra Hooshmandan Moghaddam Fard 1
  • Ali Shams 2
چکیده [English]

       In recent years, focusing on organic agriculture has been emphasized because of the negative effect of conventional agriculture. Any persuading planning of farmers to use organic agriculture methods requires investigating their current attitude toward organic agriculture. The main purpose of this descriptive-correlational study was to investigate effective factors on farmers' attitude towards organic agriculture. The statistical population consisted of all wheat farmers in Khodabande township (N= 24350) of them 275 were identified based on Cochran’s formula and through a stratified randomized sampling method. The research tool was a researcher-made questionnaire which its validity was verified by a panel of experts in the related field and to check its reliability, a Cronbach’s Alpha coefficient was calculated 0.78. The results showed that the attitude of the majority of respondents (50.9 percent) towards organic farming was at the neutral level and the attitude of 49.1 percent was positive. Correlation analysis revealed that age, family household number and experience had a negative meaningful correlation with farmers’ attitude but education, income and acquaintance with organic farming had a positive meaningful correlation. Comparison analysis showed that there were significant differences between the farmers’ attitude towards organic agriculture based on groups of different cultivation method, using of pesticide and Herbicide. In addition, logistic regression analysis indicated that 46.5 of farmers' attitude explained by three variables named as farmer’s experience, their acquaintance with organic farming and income.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Development
  • Attitude
  • Khodabandeh Township
  • Organic Agriculture
  • Wheat Farmers