عوامل مؤثر بر نگرش گلخانه‌داران استان زنجان نسبت به کشاورزی پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده

  با توجه به رعایت کم اصول کشاورزی پایدار در تولیدات گلخانه‌ای ضرورت دارد که تلاش‌های هدفمندی در این راستا صورت بگیرد و یکی از عوامل مهم اثرگذار در موفقیت برنامه‌ریزی‌های آتی، نگرش مثبت گلخانه‏داران در این ارتباط می‌باشد. تحقیق توصیفی- همبستگی حاضر با هدف سنجش عوامل مؤثر بر نگرش گلخانه‌داران در خصوص کشاورزی پایدار صورت گرفت. روایی ابزار تحقیق با استفاده از پانل متخصصان موضوعی تائید و پایایی آن نیز از طریق انجام مطالعه مقدماتی و محاسبه آلفای کرونباخ بزرگ‌تر از 75/0 برای شاخص‌های ترکیبی به‌دست آمد. کلیه گلخانه‌داران استان زنجان (80 نفر)، جامعه آماری تحقیق را تشکیل می‌دادند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 66 گلخانه‌دار و با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و مطالعه شدند. نتایج نشان داد که میزان استفاده اکثریت گلخانه‌داران از منابع اطلاعاتی و رسانه‌های جمعی در حد متوسط می‌باشد. سطح دانش 6/59 درصد آن‌ها راجع به کشاورزی پایدار در حد متوسط بود و اکثریت آن‌ها (7/73 درصد) دارای نگرش مثبتی در خصوص کشاورزی پایدار بودند. نتایج همبستگی نشان داد که بین میزان استفاده از منابع اطلاعاتی، درآمد از محل گلخانه و رضایت شغلی و تعداد کلاس‌های آموزشی شرکت کرده با نگرش، رابطه مثبت و معنی‌دار ولی بین تعداد افراد خانواده مشارکت کننده با نگرش رابطه منفی و معنی‌داری وجود داشت. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که پنج متغیر میزان استفاده از منابع اطلاعاتی، تعداد افراد خانواده مشارکت کننده، درآمد از محل گلخانه، دانش و میزان ساعات کار در شبانه‌روز 4/55 درصد از واریانس متغیر وابسته نگرش به کشاورزی پایدار را تبیین کردند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Greenhouse Owners’ Attitude toward Sustainable Agriculture in Zanjan Province

نویسندگان [English]

  • Zahra Hooshmandan Moghaddam Fard 1
  • Ali Shams 2
چکیده [English]

Due to the low compliance of greenhouse production with the principles of sustainable agriculture, a meaningful effort in this regard needs to be done. One of the important factors affecting the success of future planning is the positive attitude of greenhouse owners toward sustainable agriculture. The purpose of this descriptive- correlational study was to investigate factors affecting greenhouse owners’ attitude toward sustainable agriculture. The validity of the questionnaire was verified by a panel of experts in the related field and to obtain its reliability, calculated alpha Cronbach coefficient was higher than 0.75 for different parts. The statistical population consisted all greenhouse owners in Zanjan province (N=80) and based on Krejci and Morgan sampling Table and using randomized sampling method 66 greenhouse owners selected. Results showed that majority of greenhouse owner use moderately of information channels and mass media. The majority of greenhouse owners (59.6 percent) had a medium level of knowledge regarding sustainable agriculture and Majority of them (73.7 percent) had a positive attitude toward sustainable agriculture. Correlation coefficient showed that greenhouse owners’ attitude had a positive meaningful correlation with information using level, income from the greenhouse, number of educational classes and their job satisfaction but a negative meaningful correlation with the number of household members participating in the activity. Regression analysis revealed that five variable of information using level, the number of household members participating in activity, knowledge and daily time spending in the greenhouse were explained 55.4 percent of greenhouse owners’ attitude toward sustainable agriculture.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • Greenhouse Owners
  • knowledge
  • Sustainable Agriculture
  • Zanjan Province
Abu Samah B, D’Silva J, Mohamed Shaffril L, Man HA, and Azman A.2012. Malaysian contract farmers’ attitude towards sustainable agriculture. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2(9): 9205-9210.
Afshari Z, Rezaei Moghaddam K and Ajili A, 2015. Analyzing factors affecting sustainable behaviors among cotton producers: the case of Isfahan province. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 10(20): 137-151.(In Persian).
Azucena M, Molina V, Fernandez A and Olaizola I, 2013. Environmental knowledge and other variables affecting pro-environmental behaviour: comparison of university students from emerging and advanced countries. Journal of Cleaner Production, 61: 130-138.
Baghbani A, Mohammadzadeh S and Omani A, 2011. Assessing the attitude of Agricultural Jihad Organization experts of Khuzestan province toward sustainable agriculture. 1st National Conference on Modern agricultural science and technologies. Zanjan University. Zanjan. September 19-21.(In Persian).
Bagheri A, Shah  Pasand MR, 2010. Attitudes of potato farmers toward sustainable agricultural practices in Ardabil plain. Journal of Agricultural Economics and Development Research, 2-41(2): 231-242.( In Persian).
Bakand S, Dehghani Y, Gohari MR, Mosadegh MH and Mirmohammadi SJ, 2012. Exposure assessment of greenhouseworkers with anti-cholinesterase pesticides by biological monitoring. Iran Occupational Health, 9(3): 1-10.( In Persian).
Chouichom S and Yamao M, 2010. Comparing opinions and attitudes of organic and non-organic farmers towards organic rice farming system in north-eastern Thailand. Journal of Organic Systems, 5(1): 25-35.
Fakoya EO, Agbonlahor MU, and Dipeolu AO, 2007. Attitude of women farmers towards sustainable land management practices in South-Western Nigeria. World Journal of Agricultural Sciences, 3(4):536-542.
Ghasemi S and Karami E, 2009. Attitudes and behaviors about pesticides use among greenhouse workers in Fars province. Journal of Economics and Agricultural Development, 23(1): 28-40.(In Persian).
Hashemi, SM and Damalas CA, 2011. Farmers’ perceptions of pesticide efficacy: reflections on the importance of pest management practices adoption. Journal of Sustainable Agriculture, 35:1–17.
Hayati BA, Momeni Chalaki D, Zarifian SH and Jalalian M, 2010. Attitudes of Agricultural Jihad Organization specialists towards sustainable agriculture concepts and its determinants in the East Azerbaijan province. Journal of Agricultural Economics and Development Research, 2(1): 71-74.(In Persian).
Izadi F, Karimian AA and Sodayizadeh H, 2014. Investigation about environmental awareness of rural students and its correlation with awareness of their parents and teachers, case study: students in secondary school of villages in Jey district, Esfahan. Rural Research. 4(4): 777-792.( In Persian).
Jahaed Khaniki GH, Fadaei AM, Sadeghi M and Mardanie G, 2011. Study of Oxydimeton methyl residues in cucumber & tomato grown in some of greenhouses of Chaharmahal va Bakhtiari province (Iran) by HPLC method. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 13(4): 9-17.(In Persian).
Kalantari KH, Fami S, Asadi H and Mohammadi H, 2007. Investigating factors affecting environmental Behavior in Urban Residents. A case study in Tehran city- Iran. American Journal of Environmental Sciences, 3(2): 78-96.
Karami E and Mansoorabadi A, 2008. Sustainable agricultural attitude and behaviors: A gender analysis of Iranian farmers. Environment, Development & Sustainability, 3:16-32
Karami E,1999.Social and economic factors relationships with technical knowledge and sustainable agriculture among wheat growers. Institution of Planning and agricultural economics researches, Tehran, Iran.
Krejcie RV and Morgan DW, 1970. Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement,
Mohammadi SH and Imani S, 2012. Deltamethrin and Chloropyrifos residue determination on greenhouse tomato in Karaj by Solid Phase Extraction. Plant Protection Journal, 4(1): 57-66.(In Persian).
 Mohammadian M and Bakhshandeh GH, 2015. Exploring the effective factors on consumers’ attitude and green purchase intention. Management Studies, 23(75): 39-68.(In Persian).
Morowati M and Nematollahi R, 2014. Investigation on the residue levels of four insecticides on greenhouse cucumber in Esfahan Province. Plant Pests and Diseases, 82(1): 1-23.(In Persian).
Morowati M, Ebrahimnejad M and Tajbakhsh M, 2013. Determination of residue and pre-harvest interval of imidacloprid insecticide on greenhouse cucumber in Varamin region. Science and Technology of greenhouse plantation, 4(14) :109-116.(In Persian).
Rahmani H, Nooraki F and Baradaran M, 2011. The role of greenhouse owners’ attitudes about sustainable agriculture on greenhouse vegetable operation in Khuzestan Province. First National Conference on New Issues in Agriculture. Islamic Azad University of Saveh. January 11. 2011.(In Persian).
Rajanna N, VijayaLaxmi KG, Lakshminaryan MT and Chanaregowda KN, 2009. Attitude of Paddy Farmers toward Sustainable Farming Practices. Mysore Journal of Agricultural Sciences, 43(3): 522-526. 
Rezaee RA, Safa L and Naghipoor T, 2011. Rice farmers’ attitude of Tarom City toward sustainable agriculture (case study: Village Jozlandasht). 1st National Conference on Modern agricultural science and technologies. Zanjan University. Zanjan. September 19-21.(In Persian).
Sadati SA, Shaabanali Fami H, Asadi A, and Sadati SA,2010. Farmer’s Attitude on Sustainable Agriculture and its Determinants: A Case Study in Behbahan County of Iran. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 2(5), 422-427.
Shams A, Dehghani A and Hooshmandan Moghaddam Fard Z, 2011. Mahneshan city gardeners' attitude towards sustainable agriculture. 1st National Conference on Modern agricultural science and technologies. Zanjan University. Zanjan. September 19-21. 292-296.(In Persian).
Shams A, Vedadi E and Ahmadi Z, 2015. Study of farmers’ attitude towards sustainable agriculture and its relation with their chemical input use in Asadabad township. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 12(1): 197-210.(In Persian).
Sharifi O, Rezaei RA And Boroomand N, 2011. A study of factors influencing sustainability of greenhouse cultivation system in Jiroft and Kahnuj region. Agricultural Economics and Development Research, 2-42(1): 143-152.(In Persian).
Sharifi Ph, 2005. Principles of psychological and psychometric tests. Publications of Tehran University. Tehran, Iran.
Shavali M and Moshavegh G, 2005.Investigating the role of caricature on changing attitude of experts of Shiraz agriculture jihad organization toward sustainable agriculture. Journal of production and processing the crop production, 9(1): 25-39.
Shiri N, Safi Sis Y and Nadi HK, 2013. Study of Attitudes toward Sustainable Agriculture:A Case from Iran. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 4 (7): 1805-1812.
Slina M, Deilia C, Gudeta S and Maarten N, 2015. Tree planting by smallholder farmers in Malawi: Using the theory of planned behaviour to examine the relationship between attitudes and behavior. Journal of Environmental Psychology, 43:1-12.
Soleymani A, 2010. Factors affecting farmers' attitudes of Jiroft city to sustainable agriculture (case study: corn producers). 1st national conference on sustainable agriculture and healthy crop production. Isfahan Institute of Agriculture and Natural Resources. Isfahan. January.19-20.(In Persian).
Soleymani S, Mirdamadi M and Hoseini H, 2009. Study of factors influencing on attitudes of farmers' consultant engineers toward sustainable agriculture in wheat plan at Fars province. Economy of Agriculture and Development, 17(68): 37-55.(In Persian).
Tey YS, Li E, Bruwer J, Abdullah AM, Cummins J, Radam A, Ismail M and Darham S, 2012. Adoption rate of sustainable agricultural practices: A focus on Malaysia’s vegetable sector for research implications. African Journal of Agricultural Research, 7(19):2901-2909.