بررسی تاثیر تداخل علف¬های¬هرز طبیعی مزرعه بر عملکرد ذرت دانه‌‌ای در تراکم¬¬های¬ مختلف کاشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده¬ی¬کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

به منظور ارزیابی اثر تداخل جمعیت طبیعی علف­­های­هرز مزرعه بر عملکرد ذرت دانه­ای در تراکم­های گیاهی مختلف،  آزمایشی در سال زراعی 89-1388 به صورت کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده­ی کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا شد. تراکم گیاهی ذرت در چهار سطح شامل: 5، 7، 10 و 16 بوته در متر مربع در کرت های اصلی و تداخل علف هرز در سه سطح شامل: عدم تداخل علف­­های­هرز، تداخل       علف­­های­هرز به صورت یک ردیف در میان و تداخل کامل یا آلودگی کامل در کرت­های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر تداخل علف­های هرز طبیعی مزرعه روی عملکرد دانه، وزن هزار دانه، وزن و تعداد دانه در بلال معنی­دار بود. به طوری که، با افزایش تداخل جمعیت طبیعی علف­های­ هرز مزرعه در طول دوره­ی رشد عملکرد دانه، وزن هزاردانه، وزن و تعداد دانه در بلال ذرت کاهش یافت. همچنین، اثرمتقابل بین تداخل علف های هرز و تراکم گیاهی ذرت بر وزن دانه در بلال، معنی­دار شد. در بین تراکم های مختلف بیشترین عملکرد دانه با 1020 گرم در متر مربع از تراکم 16 بوته در متر مربع و تیمار عدم تداخل علف های هرز بدست آمد. با افزایش تراکم، ذرت توانست بوسیله افزایش پتانسیل رقابتی خود با علف­های هرز طبیعی مزرعه، عملکرد دانه را افزایش دهد. علف­­های­هرز در تیمارهای تداخل یک ردیف درمیان تا 50 درصد و در تیمارهای تداخل کامل در طول دوره­ی رشد تا 75 درصد عملکرد ذرت را نسبت به تیمارهای عدم تداخل کاهش دادند. به طور کلی، نتایج نشان می­دهد که حساسیت به تداخل علف­های هرز مخصوصا" در تراکم های پایین بوته در اثر شروع رقابت زود هنگام، عملکرد ذرت را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Weed Interference on Performance of Grain Corn (Zea mays L.) At Different Plant Densities

نویسندگان [English]

  • Hasan Dehghanian
  • Safar Nasrollahzadeh
  • Jalil Shafagh Kolvanagh
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of weed interference and plant density on performance of grain corn, an experiment was carried out as split-plot based on randomized completed bloke design (RCBD) with three replications at the Agriculture Research Station, University of Tabriz, Iran in 2009. Plant density levels including: 5, 7, 10 and 16 plant/m-2 was allocated to the main plots and weed interference at three levels including: weed free, once in a row weed interference and perfect weed interference were assigned to subplots. The results showed that weed interference on grain yield, 1000 seed weight, kernel weight and number of ear had a significant effect. With increasing of natural weed interference during growth period, grain yield, 1000 seed weight, kernel weight and number of ear decreased. Also, interaction between weed interference and plant density was significant in kernel weight of ear. Between different densities the greatest grain yield with 1020 g/m-2 obtained from 16 plant/m-2 and weed free treatment. Weeds in treatments of once in a row weed interference 50 percent and treatments of perfect weed interference in long of growth period 75 percent grain yield decreased. Results showed that with increasing plant density, corn can increase its competitiveness with natural weeds of field increased the grain yield. Generally, the results indicate that the sensitivity to weeds interference especially in low plant density due to the effect of early competitive start may influence extremely the yield of maize.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grain corn
  • Interference
  • Plant Density
  • Weeds natural population and Yield