دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، تابستان 1392 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی برخی ویژگی¬های زراعی، فیزیولوژیکی و کیفی علوفه در کشت مخلوط ذرت با چند لگوم به عنوان کشت دوگانه

صفحه 1-19

عبدالله جوانمرد؛ عادل محمدی دباغ نسب؛ عزیز جوانشیر؛ محمد مقدم؛ حسین جانمحمدی؛ یوسف نصیری؛ فریبرز شکاری


4. تأثیر حفظ بقایا، روش‌های مختلف خاک‌ورزی حفاظتی و کاشت بر خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد گندم

صفحه 49-59

افسانه صفری؛ محمد امین آسودار؛ محمود قاسمی‌نژاد؛ علیرضا ابدالی مشهدی