ارزیابی تطبیقی اقتصاد مصرف عوامل تولید گندم آبی در مزارع کوچک و بزرگ شهرستان اهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد میانه

2 دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

با توجه به اهمیت و جایگاه محصول گندم در سبد مصرفی خانوارها، خودکفایی در تولید این محصول از مهم­ترین اهداف دولت بوده است. نیل به این هدف با اصلاح نظام تولید و بهره­گیری مطلوب از نهاده­ها می­تواند به حقیقت بپیوندد. لذا هدف این مطالعه بررسی وضعیت استفاده از نهاده­ها در تولید گندم آبی شهرستان اهر می­باشد. اطلاعات این پژوهش با تکمیل 198 پرسشنامه از زارعین گندم آبی شهرستان اهر در سال 1389 جمع­آوری شد. به منظور نیل به اهداف تحقیق از تخمین انواع فرم­های تابع تولید بهره گرفته شد و تابع درجه دوم تعمیم یافته به عنوان تابع برتر انتخاب گردید. نتایج نشان داد که نهاده­های سطح زیر کشت، آب، بذر و کود شیمیایی در تولید گندم منطقه مؤثر می­باشند و بکارگیری این نهاده­ها در حد بهینه اقتصادی نمی­باشد. بطوریکه از نهاده­های آب و کود شیمیایی در ناحیه غیر اقتصادی بهره گرفته می­شود. مقایسه مزارع کوچک و بزرگ نیز بیانگر آن است که هر چند هر دو گروه تولید کنندگان از نهاده­ها به شکل منطقی و بهینه استفاده نمی­کنند لیکن در مجموع و بویژه از جنبه صرفه اقتصادی مزارع بزرگتر در وضعیت بالنسبه مطلوبتری قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Assessment of Factors Using Economy of Wheat Production in Small and Large Farms of Ahar County

نویسندگان [English]

  • Lachin Nalbandi Aghdam 1
  • Ghader Dashti 2
  • Jalil Ajalli 1
چکیده [English]

Given the importance and place of wheat in the household consumption basket, self-sufficiency in the production of the main objectives of the government. To achieve this goal with reform of production and optimum utilization of inputs can come true. The aim of this study is the use of inputs in wheat production Ahar county. 198 completed questionnaires with information on the study of wheat farmers in Ahar county water was collected in 2010-2011. In order to achieve the objectives of the research was used to estimate the production function forms and generalized quadratic function was chosen as the superior function. The results showed that cultivation inputs, water, seed and fertilizer in wheat production areas are effective and economically efficient use of these inputs is not enough. So of water and fertilizer inputs are used in non-economic area. Comparison of small and large farms also indicate that although both the logical and efficient producers of inputs are not used. But in general, and especially the economic aspect of the larger farms are in better condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahar
  • Irrigated wheat
  • Optimal allocation
  • Production function