اثرات آللوپاتی و نماتدکشی عصاره آبی گیاه مرتعی کور (Capparis spinosa L.) روی خصوصیات رشد خیار و گوجه‌فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مجتمع آموزشی ملاصدرا یزد

2 دانشگاه یزد

چکیده

به منظور دستیابی به روشی مؤثر، کم خطر و اقتصادی برای کنترل نماتدهای مولد گره ریشه
 (Meloidogyne javanica) در گلخانه‌های تولید خیار و گوجه­فرنگی، بررسی اثرات آللوپاتی و نماتدکشی عصاره گیاه مرتعی کَوَر (Capparis spinosa) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش­ها در سه بخش مختلف انجام شد. در بخش اول اثر بازدارندگی عصاره گیاه کور بر رشد خیار و گوجه­فرنگی و در بخش دوم و سوم اثر نماتدکشی گیاه کور در محیط پتریدیش و گلدان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از آزمایش اول، در اکثر صفات مورد بررسی با افزایش غلظت، اثر بازدارندگی عصاره در مقایسه با شاهد افزایش معنی­داری نشان داد. طبق نتایج آزمایش دوم تمام غلظت­های عصاره کور، نماتدهای مولد گره ریشه موجود در محیط پتریدیش را بطور کامل کنترل و اثر کمی بر روی نماتدهای جنسRhabditis  ( ساپروفیت ) از خود بروز دادند. اما، مصرف عصاره در خاک از قدرت کشندگی آن کاست. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمایش گلدانی در هر دو محصول خیار و گوجه­فرنگی، مصرف عصاره بطور معنی­داری تعداد نماتد موجود در خاک را کاهش و خصوصیات رشدی را نسبت به شاهد بهبود بخشید. البته میزان تأثیر در خیار نسبت به گوجه­فرنگی بیشتر بود که این نتیجه با توجه به اثر بازدارندگی بیشتر عصاره کور روی رشد گوجه­فرنگی نسبت به خیار منطقی به نظر می­رسد. در مجموع نتایج این تحقیق بیانگر خاصیت نماتدکشی عصاره آبی حاصل از گیاه کور می­باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Allelopathic and Nematodicidal Effects of Capparis Spinosa Aqueous Extract on Growth Parameters of Cucumber and Tomato

نویسندگان [English]

  • Mansour Shakeri 1
  • Hamid Sodaizadeh 2
  • Mohammad Hossein Hakimi 2
چکیده [English]

Present study was conducted to introduce an efficient, safe and cost-effective method to control plant parasitic nematodes, especially Root-knot nematodes. In this regard, the allelopathic and nematodicidal effects of Capparis spinosa aqueous extract were evaluated in vitro and greenhouse condition by using cucumber and tomato as test plants. Experiments were conducted in three parts. In the first part the inhibitory effects of C. spinosa extract on growth of cucumber and tomato was investigated. In the second and third parts the nematodicidal effect of the extracts were studied in petri dishes and greenhouse conditions, respectively. Results obtained by first experiment indicated that the most plant parameters of test plants negatively and significantly affected upon treated by different concentration of extract when compared to control, whereas degree of inhibition increased with increasing extract concentrations. Results from second experiment showed that in all
C. spinosa extract concentrations tested in Petri dishes, 100 percent of Root-knot nematodes (Meloidogyne javanica ) were killed. On the other hand, saprophyte nematodes (Rhabditis sp.)were less affected by extracts. Upon application C. spinosa extract in soil, nematodicidal effect of extract decreased when compared to Petri dishes conditions. According to results obtained from pot experiment, Root-knot nematodes population in soil significantly decreased after treating with extract and subsequently both cucumber and tomato plants performed better. However, the higher level of improvement was observed in cucumber as compared to tomato. This result regarding to greater inhibitory effect of extract on tomato than cucumber is expected. Overall, results confirm nematodicidal property of C. spinosa extract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allelopathy
  • Cucumber
  • Nematode
  • Tomato
  • Yazd