تاثیر منبع تامین نیتروژن بر تراکم، تولید ماده خشک علف های هرز و عملکرد دو توده بومی گشنیز (Coriandrum sativum L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

3 دانشکده کشاورزی دانشگاه گوالف انتاریو کانادا

چکیده

به منظور بررسی تاثیر منبع نیتروژن بر جمعیت و زیست توده علف های هرز و نیز عملکرد دو توده بومی گشنیز آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1389 انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل دو توده بومی گشنیز (اصفهانی و همدانی) و فاکتور دوم شامل تیمار کودی شاهد (بدون کود)، اوره 100 درصد، ورمی کمپوست 3/33  درصد + اوره 6/66 درصد، ورمی کمپوست 6/66 درصد + اوره 3/33 درصد و ورمی کمپوست 100 درصد) بود. نتایج نشان داد که مهمترین علف­های هرز گشنیز از نظر فراوانی به ترتیب شامل  تاجریزی (Solanum nigrum)، سلمه تره (Chenopodium album L.)، کنف وحشی (Hibiscus trionum L.) و خردل وحشی (arvensis L. Sinapis) بود که علف هرز تاجریزی در تمام تیمارها دارای بیشترین تراکم بود. اثر فاکتور کودی بر تراکم، تولید ماده خشک علف های هرز، عملکرد بذر و عملکرد بیولوژیک در سطح یک درصد معنی دار شد. اثر توده در تمامی صفات مورد بررسی معنی دار نشد و اثر متقابل فاکتور کودی و توده تنها در عملکرد میوه و عملکرد بیولوژیک معنی دار بود. بیشترین و کمترین تراکم و ماده خشک علف های هرز به ترتیب مربوط به تیمار اوره 100 درصد و شاهد (بدون کود)  بود. همچنین بیشترین و کمترین عملکرد میوه و عملکرد بیولوژیک در فاکتور کودی و اثر متقابل توده و فاکتور کودی مشاهده شد که به ترتیب مربوط به تیمار کودی (ورمی کمپوست 6/66 درصد + اوره 3/33 درصد) و شاهد (بدون کود) بود. نتایج نشان داد که ترکیب کودهای آلی و شیمیایی علاوه بر کاهش تراکم و وزن خشک علف های هرز در افزایش عملکرد نیز تاثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Nitrogen Sources on Density and Dry Matter of Weeds and Yield of Two Coriander (Coriandrum sativum L.)Landrace

نویسندگان [English]

  • Amir Masoumi 1
  • Hamidreza Asghari 2
  • Elham Tavakoli Dinani 3
  • Hasan Makarian 2
چکیده [English]

In order to study the effects of nitrogen source on biomass production and density of weed and yield of two corianders landrace, an experiment was conducted by using a factorial arrangement of treatments in a randomized complete block design with three replications, in research farm of Shahrood University of Technology (Iran) in 2010.  After standardizing the inorganic nitrogen contents in the soil, 5 levels of N fertilizers (control, 100% vermicompost, 66.6% vermicompost + 33.3% urea, 66.6% urea + 33.3% vermicompost and 100% urea) were selected and were used for two landrace of coriander (Hamedani and Isfahani). The results of experiment showed that the most important types of weed in coriander farm includes Black Night Shade (Solanum nigrum), goosefoot (Chenopodium album L.), Bladder weed (Hibiscus trionum L.) and Wild mustard ( Sinapis arvensis L.) respectively. Solanum nigrum had the highest density in all treatments. Level of fertilizer had significant effect on biomass production and density of weeds, seed yield and biological yield of coriander (P≤0.01). Effect of landrace was not significant in all traits and interaction effect of fertilizer and landrace was significant only in seed yield and biological yield of coriander. The maximum and minimum biomass production and weed density was observed in 100% urea and control treatments respectively, also the highest amount of seed yield and biological yield are associated in (66.6% vermicompost and 33.3% urea), the lowest level of mentioned traits are associated in control (no fertilizer) treatment. According to the results, combination of organic and chemical fertilizers can reduce density and biomass production of weed, and increases the yield of coriander. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coriander
  • Nitrogen
  • Urea
  • Vermicompost
  • Weed
  • Yield