بررسی ارتباط برخی صفات کمی و کیفی مؤثر بر عملکرد کنجد تحت تأثیر نیتروژن، پتاسیم و تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رشته زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی

3 دانشکده کشاورزی شاهد، تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی

چکیده

چکیده
به منظور مطالعه ارتباط صفات کمی و کیفی مؤثر بر عملکرد دانه کنجد در تیمارهای تغذیه­ای با کودهای شیمیایی، زیستی و نانو و تحت تنش خشکی، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل رژیم­های آبیاری به صورت قطع آبیاری در مراحل مختلف رشدی براساس معیار BCH، آبیاری کامل و قطع آبیاری در BBCH 75 و 65، سه نوع کود نیتروژنه شامل نیتروکسین، اوره و ترکیب نیتروکسین با 50 درصد اوره و چهار ترکیب کود پتاسیم به صورت عدم کوددهی به عنوان شاهد، محلول­پاشی و کاربرد خاکی نانو کلات پتاسیم (به ترتیب 2 در هزار و 2 کیلوگرم در هکتار) و دی اکسید پتاسیم به میزان 2 لیتر در هکتار بودند. بیشترین عملکرد دانه در آبیاری تا50 درصد دانه­بندی در عدم محلول­پاشی پتاسیم و استفاده کود زیستی نیتروکسین با میانگین 5/1340 کیلوگرم در هکتار به دست آمد که باعث افزایش حدود 35 درصدی در مقایسه با تیمار شاهد گردید. عملکرد دانه با صفات قطر ساقه، وزن خشک بوته، تعداد کپسول، تعداد دانه در کپسول، وزن هزار دانه و درصد و عملکرد روغن همبستگی مثبت و معنی­داری داشت. بین صفات مورفولوژیک و عملکردی همبستگی قابل توجه و معنی­دار وجود نداشت. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که حداکثر اختلاف عملکرد دانه را می­توان به تعداد کل کپسول، وزن هزار دانه، تعداد دانه در کپسول، عملکرد روغن و درصد روغن  نسبت داد که 1/99 درصد از تغییرات عملکرد دانه را توجیه می­کردند. محلول­پاشی نانو کلات پتاسیم در شرایط قطع آبیاری در 50 درصد دانه­بندی (معادل BBCH 75) و استفاده از کود زیستی نیتروکسین بالاترین عملکرد دانه در شرایط کشت دوم بعد از گندم را داشت و قابل استفاده برای اقلیم­های خشک و نیمه‌خشک می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Relationship between Some Quantitative and Qualitative Characteristics Affecting Sesame Yield under Nitrogen, Potassium and Drought Stress

نویسندگان [English]

 • Akram Mahdavi Khorami 1
 • Jafar Masoud Sinaki 2
 • Majid Amini Dehaghi 3
 • Shahram Rezvan 2
 • Ali Damavandi 2
چکیده [English]

Abstract
      In order to study the relationship between quantitative and qualitative traits with sesame grain yield in nutrient treatments as chemical, biological and nano fertilizers and drought stress, an experiment was conducted as factorial split plot based on randomized complete block design with three repetitions. The experiment factors including irrigation regimes, irrigation withholding at different stages of development based on BBCH, full irrigation and irrigation up 65 and 75 BBCH, three nitrogen fertilizers as nitroxin, urea and combination with nitroxin and 50 % urea and four combinations of potassium fertilizer, as non-fertilized as control, spraying and soil application of potassium nano-chelate (2 ppt and 2 kg.ha-1 respectively) and potassium dioxide (2 l.ha-1). The highest grain yield was obtained in irrigation up to 50 % seed ripping in non-application of potassium and use of nitroxin with average of 1340.5 kg.ha-1 that about 35 % increased the average of this trait compared to the control treatment. The grain yield was positively and significantly correlated with stem diameter, plant dry weight, number of capsules, number of seeds per capsule, 1000-seed weight and oil percentage and yield. There was no significant correlation between morphological and yield traits. The results of stepwise regression showed that the maximum grain yield difference can be attributed to the total number of capsules, 1000 seed weight, number of seeds per capsule, oil yield and oil percentage which explained 91.1 % of the grain yield changes. The application of potassium nano- chelate in irrigation withholding at 50 % seed ripening (equivalent to 75 BBCH) and using of nitroxin bio-fertilizer had the highest grain yield in second cultivation after wheat and is suitable for dry and semi-arid climates.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Irrigation Withholding
 • Nitroxin
 • Potassium Nano-Chelate
 • Regression Analysis
 • Sesame
 • Yield
Aein A, 2013. Effect of eliminating of irrigation at different growth stage on seed yield and some agronomic traits of two sesame genotype. Seed and Plant Production Journal, 29(2):67-79. (In Persian).
Afiuni D, Allahdadi I, Akbari GhA and Najafian G, 2015. Evaluation of tolerance of bread wheat genotypes to terminal drought stress based on agronomic traits. Arid Biome Scientific and Research Journal, 5(1):1-16. (In Persian).
Afshari F, Golkar P and Mohammadinejad GH, 2014. Evaluation of drought tolerance in sesame (Sesamum indicum L.) genotype at different growth stages. Arid Biom Scientific and Research Journal, 4(2):90-94. (In Persian).
Ahmad M, 2008. Response of two sesame (Sesamum indicum L.) cultivars to nitrogen and phosphorous fertilization under rain fed conditions. PhD. Thesis of University of Khartoum.
Ahmadi J, Seyfi MM and Amini M, 2012. Effect of spraying micronutrients Fe, Zn and Ca on grain and oil yield of sesame (Sesamum indicum L.) varieties. Electrical Journal of Crop Production, 5(3):115-130. (In Persian).
Ahmadi Lahijani M and Emam Y, 2013. Response of wheat genotypes to terminal drought stress using physiological indices. Journal of Crop Production and Processing, 3 (9), 163-176. (In Persian).
Ahmadi M and Bohrani MJ. 2009. Effect of different amount of nitrogen on yield and yield components and seed oil content in Bushehr regain. Journal of Water and Soil Science, 48(13):123-131. (In Persian).
Amiri MB, Rezvani Moghaddam P and Jahan M, 2016. Study the morphological characteristics affecting yield of Echium amoenum under different organic and chemical fertilizers and plant densities. Iranian Journal of Horticultural Science, 47(1):55-69. (In Persian).
Amiri S, Noormohamadi S, Jafari AA and Chugan R, 2009. Correlation, regression and path analysis for grain yield and yield components on early maturing hybrids of grain corn. Journal of Plant Production, 16(2):99-112.
Andersen MN, Jansen CR and Losch R, 1992. The interaction effects of potassium and drought in field-grown barley. I. Yield, water -use efficiency, and growth. Soil Plant Science. 42: 34-44.
Asghari S, Moradi H, and Afshari K, 2014. Evaluation of some physiological and morphological characteristics of Narcissus tazatta under BA treatment and Nano-potassium fertilizer. Journal of Chemical Health Risks, 4(4):63-70.
Asl AN, 2017. Effects of nitrogen and phosphate bioferti-lizers on morphological and agronomic characteristics of sesame (Sesamum indicum L.). Open Journal of Ecology, 7:101-111.
Bagheri E, Masood Sinaki J, Baradaran Firoozabadi M and Abedini Esfhlani M, 2013. Evaluation of salicylic acid foliar application and drought stress on the physiological traits of sesame (Sesamum indicium L.) cultivars. Iranian Journal of Plant Physiology, 3(4):809-816.
Behdad M, Paknezhad F, Vazan S, Ardakani MR and Nasri M, 2009. Effect of drought stress on yield and yield components of wheat in different growth stage. Journal of Environmental stress in Plant Science, 1(2):143-157. (In Persian).
Bhatti L, Ahmad HR and Shafi-Nazir M, 2005. Agronomic traits of sesame as affected by grain legumes intercropping and planting patterns. Pakistan Journal of Agricultural Sciences 42(1): 10-20.
Bijani M, Yadollahi P, Asgharpour MR, Soleimani S and Latifi M, 2015. Effects of nitrogen and biological fertilizer on yield, oil and protein content of sesame (Sesamum indicum L.). Journal of Oil Plant Production, 1(2):67-78. (In Persian).
Cakmak I, 2002. Plant nutrition research: Priorities to meet human needs for food in sustainable ways. Plant Soil, 247: 3-24.
Chen J, 2006.The combined use of chemical and organic fertilizers and/or bio fertilizer for crop growth and soil fertility. International Workshop on Sustained Management of the soil-Rhizosphere System for Efficient Crop Production and Fertilizer Use.October.16 -20, Thailand 11.Pp.
Darbani M, Masoud Sinaki J, Dashtban A and Pazoki A, 2017. Effects of Nitroxin fertilizer on physiological characters Forage Millet under irrigation cessation. Journal of Chemical Health Risks, 7:1-5.
Dastfal M, Barati V, Emam Y, Haghighatnia H and Ramazanpour M, 2011. Evaluation of grain yield and its components in wheat genotypes under terminal drought stress conditions in darab region. Seed and Plant Production Journal, 27 (2), 195-217. (In Persian).
Ebrahimi M, Golbashy M, Bihamta MR, Hoseinzade A and Khialparast F, 2011. Evaluation of relation of grain yield with important agronomic traits of white bean (Phaseolus vulgaris L.) using different analyses methods under normal and water stress conditions. Journal of Crops Improvement, 13(2):27-40. (In Persian).
Eihadi H, Ismail KM and Akahawy MA, 1997. Effect of potassium on the drought resistance of crops in Egyptian conditions. In: Food Security in the WANA Region, the essential need for balanced fertilization. International Potash Institute, Basel, pp:328-336.
Eskandari H, Zehtab Salmasi S and Ghasemi Golezami K, 2010. Evaluation of water use efficiency and grain yield of sesame cultivars as a second crop under different irrigation regimes. Journal of Agricultural Science, 2(1):39-51. (In Persian).
Eskandari H, Zehtab-Salmasi S, Ghassemi-Golezani K and Hussein Gharineh M, 2009.Effects of water limitation on grain and oil yields of sesame cultivars. Journal of Food, Agriculture & Environment, 7(2):339-342.
Farahbakhsh S and Farahbakhsh H, 2014. Study of the effects of low irrigation on yield and yield components of several sesame seeds in Kerman conditions. Iranian Journal of Field Crops Research, 12(4):776-783.
Fatma AG, Lobna AM and Osman NM, 2008. Effect of compost and bio fertilizers on growth yield and essential oil of sweet marjoram (Majorana hortensis) plant.  International Journal of Agriculture and Biology, 10(4): 381–387.
Fazeli F, Ghorbanli M and Niknam V, 2007. Effect of drought on biomass, protein content, lipid peroxidation and antioxidant enzymes in two sesame cultivars. Biologia Plantarum, 51: 98-103.
Ghorbani Mandolakani H, Khodarahmi M, Darvish F and Taeb M, 2010. Study the relationship of important agronomic traits with grain yield in bread wheat (Triticum aestivum L.) lines. Journal of Crops Improvement. 12(1):59-67. (In Persian).
Guertin WH and Bailey JP, 1985. Introduction to modern factor analysis. Edward. Brothers. Inc., Michigan.
Gul S, Khan MH, Khanday BA and Nabi S, 2015. Effect of sowing methods and NPK levels on growth and yield of rainfed maize (Zea mays L.). Scientifica.?
Han HS and Lee KD, 2006. Effect of inoculation with phosphate and potassium co-in solubilizing bacteria on mineral uptake and growth of pepper and cucumber. Plant, Soil & Environment, 52: 130–136.
Harris NS and Taylor GJ, 2013. Cadmium uptake and partitioning in durum wheat during grain filling. BMC Plant Biology, 103: 1-16.
Hussein Y, Amin G, Azad A and Gahin H, 2015. Induction of drought stress resistance in sesame (Sesamum indicum L.) plant by salicylic acid and Kinetin. Journal of Plant Science, 10(4):128-141.
Jadav DP, Padamani DR, Polara KB, Parmar KB, Babaria NB, 2010. Effect of different level of sulphur and potassium on growth, yield and yield attributes of sesame (Sesamum indicum L.). An Asian Journal of Soil Science, 5(1):106-108.
Jafari N, Esfahani M and Fallah A, 2014. Effect of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) application, nitrogen, and zinc sulphate fertilizer on yield and nitrogen uptake in rapeseed (Brassica napus L.). Agroecology, 5(4):341-352.
Jain S, Yue-Lioang R, Mei-wang LE, Ting-Xian Y, Xiao-Wen Y and Hong-Ving Z, 2010. Effect of drought stress on sesame growth and yield characteristics and comprehensive evaluation of drought tolerance. Chinese Journal of Oil Crops Sciences, 4: 42-48
Kashani H, Din S, Kandhro MN, Ahmed N, Saeed Z and Nadeem A, 2016. Seed yield and oil content of sesame genotypes in response to different methods of nitrogen application. Indian Journal of Science and Technology, 9(30):1-5.
Kassab OM, El-Noemani AA and El-Zeiny HA, 2005. Influence of some irrigation systems and water regimes on growth and yield of sesame plants. Journal of Agronomy, 4:220-224.
Koocheki A, Nassiri Mahallati M, Moradi R and Mansoori H, 2017. Strategies of transition to sustainable agricultulre in Iran, I-Improving resources use efficiency. Journal of Agroecology, 9(3):618-637. (In Persian).
Kordi S, Daneshvam M, Sayyahfar M and Shah Karami Gh, 2016. Study of correlation and path analysis of yield, yield components and some morphological traits in corn hybrids under different fertilizer application methods. Agronomy Journal (Pashouhesh and Sazandeghi), 111:66-74. (In Persian).
Kumar S, Pandey P and Maheshwari DK, 2009. Reduction in dose of chemical fertilizers and growth enhancement of sesame (Sesamum indicum L.) with application of rhizospheric competent Pseudomonas aeruginosa LES4. European Journal of Soil Biology, 45:334-340.
Larki S, Rahnama A and Aynehband A, 2015. Effect of application of potassium fertilizers on physiological traits and cadmium accumulation in grain of two durum wheat (Triticum turgidum ssp. durum (Desf.) Husn.) Cultivars. Iranian Journal of Crop Sciences, 17(3):223 -235. (In Persian)
Leiboritz HE, Benqrson DA, Mouqle PD and Simpson KL, 1987. Effects of Artemia lipid fraction on growth and survival of larval in land liver sides. 469- 476. In: Artemia research and its application, Sorgeloss P, Begtson DA, Deelier W and Japers E (Eds.). Universal press, wetteven. Belgium, 763p.
Mehdipour H, Abbasi R and Abbasian A, 2017. Interaction of density and management of Mungbean (Vigna radita L.) on sesame (Sesamum indicum L.) seed yield and weeds control. Journal of Sustainable Agriculture and Production Science, (2):37-48. (In Persian).
Mehrabi Z and Ehsanzadeh P, 2011. Study of physiological characteristics and yield of four sesame cultivars under soil moisture regimes. Journal of Crops Improvement, 13(2): 88-75.
Melero S, Vanderlinden K, Ruiz JC and Madejon E, 2008. Long-term effect on soil biochemical status of a Vertisol under conservation tillage system in semi-arid Mediterranean conditions. European Journal of Soil Biology, 44(4): 437-442.
Mensah JK, Obadoni BO, Eruotor P and Onome-Trieguna F, 2006. Simulated flooding and drought effects on germination, growth and yield parameters of sesame. African Journal of Biotechnology, 13:1249-1253.
Michel V, Zink G, Schmidtke J and Anderl A, 2007. PIAF and PIAF stat, 278-279. In: Bleiholder, H., H.P. Piepho (Ed.): Agricultural Field Trials, Today and Tomorrow. Proceedings of the International Symposium 08-10 October, Stuttgart-Hohenheim, Germany. Verlag Grauer, Beuren Stuttgart, p:284.
Momeni AA, Bahmanyar MA and Pirdashti H, 2014. Effect of different methods application of green, organic, and biological fertilizers on nitrogen dynamics in soil, leaf and grain of corn. Journal of Agroecology, 6(3):595-606. (In Persian).
Nadeem A, Kashani S, Ahmad N, Buriro M, Saeed Z, Mohammad F and  Ahmad S, 2015. Growth and yield of sesame under the influence of planting geometry and irrigation regimes. American Journal of Plant Sciences, 6:980-986.
Nejatzadeh F, 2015. Effect of biological and chemical nitrogen fertilizers on growth, yield and oil components of Anethum graveolens L.  New Cellular and Molecular Biotechnology Journal, 19(5):77-84.
Omidi Tabrizi AH, 2006. Stability and adaptability estimates of some sofflower cultivars and lines in different environmental conditions. Journal of Agriculture Science and Technology, 8:141-151.
Ouedraogo E, Mando A and Zombre NP, 2001. Use of compost to improve soil properties and crop productivity under low input agricultural system in West Africa. Agriculture, Ecosystems and Environment, 84: 259-266.
Rajendran K and Devaraj P, 2004. Biomass and nutrient distribution and their return of Casuarina equisetifolia inoculated with biofertilizers in farmland. Biomass & Bioenergy, 26: 235-249.
Ramswaroop J, Sita RN, Rajsingh C and Irfan M, 2017.  Effect of potassium and sulphur on quality of sesame (Sesamum indicum L.). International Journal of Current Microbiology Application of Science, 6(4): 1876-1878.
Reddy AR, Chaitanya KV and Vivekanandanb M, 2004. Drought-induced responses of photosynthesis and antioxidant metabolism in higher plants. Journal of Plant Physiology, 161: 1189–1202.
Rezaei Moadab A, Nabavi Kalat M and Sadrabadi Haghighi R, 2014. Effects of biological fertilizer and vermicompost on vegetative yield and essential oil of basil (Ocimum basilicum L.) under Mashhad climatic conditions. Agroecology, 5(4):350-362.
Rezvani Moghaddam P, Amiri MB and Seyyedi SM, 2014. Effect of organic and biofertilizers application on yield, oil content and fatty acids composition of sesame (Sesamum indicum L.). Iranian Journal of Crop Sciences, 16(3): 209-221. (In Persian).
Rishi M, Singh Lal C, Prasad M, Abdin Z and Arun K, 2007. Combining ability analysis for grain filling duration and yield traits in spring wheat (Triticum aestivum L. em. Thell.). Genetic and Molecular Biology, 30(2): 411-416.
Sadeghian Dehkordi SA, Tadayyon A, Tadayon MR and Saffar A, 2015. Effect of drought stress and bio-fertilizers and chemical fertilizers on some morphological and physiological characteristic of linseed. Arid Biom Scientific and Research Journal, 5(2):83-92. (In Persian).
Sajjadi Nik R, Yadavi A, Baloochi HR and Faraji H, 2012. Effect comparison of chemical (urea), organic (vermicompost) fertilizers and biofertilizer (nitroxin) on quantitative and qualitative yield of sesame (Sesamum indicum L.). Journal of Sustainable Agriculture and Production Science, 21: 87–101. (In Persian).
Shakeri E, Amini Dehaghi M, Tabatabaei SA and Modares Sanavi SAM, 2012. Effect of chemical fertilizer and biofertilizer on seed yield, its components, oil and protein percent in sesame varieties. Journal of Sustainable Agriculture and Production Science, 22(1):72-85. (In Persian).
Singh JS, Pandey VC and Singh DP, 2011. Efficient soil microorganisms: A new dimension for sustainable agriculture and environmental development. Agriculture, Ecosystems and Environment, 140:339-353.
Umar S, 2006. Alleviating adverse effects of water stress on yield of sorghum, mustard, and groundnut by potassium application. Pakistan Journal of Botany, 38:1373-1380.
Valadabadi SAR and Aliabadi Farahani H, 2010. Studying the interactive effect of potassium application and individual field crops on root penetration under drought condition. Journal of Agricultural Biotechnology and Sustainable Development, 2: 82-86.
Youssef AA, Edris AE and Gomaa AM, 2004. A comparative study between some plant growth regulators and certain growth hormones producing microorganisms on growth and essential oil composition of Salvia officinalis L. Plant Annals of Agricultural Science, 49: 299-311.