تأثیر برخی گیاهان علوفه¬ای و دارویی به عنوان گیاه همراه بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

           این آزمایش در سال 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز به منظور بررسی تأثیر برخی گیاهان علوفه­ای و دارویی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم سینگل کراس 504  به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. فاکتور­ها شامل نوع گیاه علوفه­ای و دارویی در چهار سطح (شبدر قرمز، ماشک گل خوشه­ای، ریحان و شوید) و زمان کاشت این گیاهان در دو سطح (کاشت همزمان با ذرت و کاشت 15 روز بعد از کاشت ذرت) بودند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که تیمار ذرت همراه با وجین دارای بیشترین عملکرد (01/5716 کیلوگرم در هکتار) و اجزای عملکرد بود. همچنین بررسی­ها نشان داد که در بین گیاهان علوفه­ای و دارویی، کشت همزمان ذرت با شبدر دارای بیشترین میانگین عملکرد و اجزای عملکرد بود. فاکتور زمان نیز اثر معنی­داری روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت داشت، به طوری­که کشت همزمان گیاهان علوفه­ای و دارویی با ذرت نسبت به زمان تاْخیر 15 روزه، به دلیل کنترل بهتر علف­های هرز در مراحل اولیه رشدی گیاه تأثیر معنی­داری روی عملکرد داشت. استفاده از ریحان  و شوید به عنوان گیاه همراه هر چند در مقایسه با گیاهان علوفه­ای مرسوم (شبدر و ماشک­ گل­خوشه­ای) تاْثیر کمتری داشت، ولی توانست به ترتیب 40 و 36 درصد عملکرد ذرت را در مقایسه با تیمار عدم وجین علف­های هرز افزایش دهد. به­نظر می­رسد که با انجام پژوهش­های بیشتر در این زمینه بتوان در مورد امکان استفاده از برخی گیاهان دارویی به عنوان گیاه همراه با اطمینان بیشتر اظهار نظر کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Some Forage and Medicinal Plants as Companion Crops on Yield and Yield Components of Maize

نویسندگان [English]

  • Farhood Yeganehpoor
  • Saaid Zehtab Salmasi
  • Mostafa Valizadeh
چکیده [English]

     In order to evaluate the effects of some forage and medicinal plants on yield and yield components of maize var. to single cross 504, an experiment was carried out in 2011 in Research Farm of faculty of agriculture at university Tabriz, in a factorial arrangement with the base of randomized complete block design in three replicates. Factors including different type of forage and medicinal plants  in 4 levels (Red clover, hairy vetch, basil and dill) and sowing dates of the forage plant with 2 levels, simultaneous with maize and 15 days after maize sowing. The results showed that the weeding treatment had the highest yeild (5716.01 kg/ha) and yeild component. The results showed that sowing of maize and clover at the simultaun cultivation had the highest effect on corn yield and yield components. Sowing time had significant effect on corn yield and yield components, The simulation cultivation, sowing of forage and medicinal plants with corn than the 15-day delay due to better control of weeds in the early stages of growth had significant effect on performance. Altought, in comparsion with conventional forage plants (clover and hairy vetch), basil and dill were less effective, but increased the corn yield about %40, and %36, respectively. It seems that further study was needed for using the medicinal plants as companion crop.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corn
  • Forage plant
  • Medicinal Plant
  • Weed
  • Yield and Yield Components